Generation Equality

Me voimme olla tasa-arvon sukupolvi

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin käynnistämä viisivuotinen Generation Equality -kampanja edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia niillä osa-alueilla, joilla kehitys on ollut kansainvälisesti hidasta. Maailmanlaajuinen kampanja sitouttaa osallistujiaan kunnianhimoisiin ja konkreettisiin toimiin tasa-arvon puolesta. Suomella on merkittävä johtorooli toimintaryhmässä, joka keskittyy teknologian ja innovaatioiden hyödyntämiseen tasa-arvon edistämiseksi.

Generation Equality -kampanja käynnistettiin kirittämään tasa-arvotoimia Pekingin julistuksen merkkivuoden kunniaksi. Yli 25 vuotta sitten tehtyä Pekingin julistusta ja toimintaohjelmaa pidetään kaikkien aikojen edistyksellisimpänä dokumenttina naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Toimintaohjelmassa sovittiin konkreettisista askelista naisten ja tyttöjen oikeuksien turvaamiseksi 12 eri osa-alueella. Vaikka 189 YK:n jäsenvaltiota sitoutui Pekingin julistukseen ja toimintaohjelmaan, sukupuolten tasa-arvo ei ole todellisuutta vielä yhdessäkään maassa.

Tasa-arvotyö kärsii kroonisesta alirahoituksesta siitä huolimatta, että kestävän kehityksen tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa ilman tasa-arvoa. Lisäksi koronapandemialla on ollut tuhoisat vaikutukset etenkin tyttöjen ja naisten elämään ympäri maailman: työtunnit ovat vähentyneet, hoivatyön taakka on kasvanut entisestään ja naisiin kohdistuvan väkivallan kaikki muodot ovat lisääntyneet niin merkittävästi, että puhutaan varjopandemiasta. Global Gender Gap -raportin mukaan sukupuolten välisen kuilun umpeen kuromiseen menee tällä vauhdilla noin 136 vuotta.

Generation Equality -kampanja kirittää tasa-arvokehitystä haastamalla laajasti eri toimijat, kuten valtiot, järjestöt ja yritykset, tekemään konkreettisia ja peruuttamattomia tekoja tasa-arvotavoitteiden toteuttamiseksi. Lue lisää miksi ja miten ryhtyä sitoumuksentekijäksi.

Voit myös olla mukana tekemässä tasa-arvosta totta liittymällä UN Women Suomen jäseneksi.

Kampanjan teemat

Generation Equality -kampanjan keskittyy kuuteen eri teemaan, joita edistävät kansainväliset toimintaryhmät. Ryhmien tarkoituksena on saada aikaiseksi kestäviä, maailmanlaajuisia ja rakenteellisia muutoksia sukupuolten välisen tasa-arvon turvaamiseksi. Niiden jäseninä on esimerkiksi valtioita, feministisiä järjestöjä ja nuorisojärjestöjä, yrityksiä sekä kansainvälisiä organisaatioita, jotka kaikki tekevät konkreettisia sitoumuksia tasa-arvoteemojen edistämiseksi.

Generation Equality -toimintaryhmät keskittyvät seuraaviin teemoihin:

Sukupuoleen perustuva väkivalta

Maailmanlaajuisesti lähes joka kolmas nainen on kohdannut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, tai molempia. Toimintaryhmä keskittyy esimerkiksi palveluiden parantamiseen ja lisäämiseen väkivaltaa kokeneille, ennaltaehkäiseviin ohjelmiin sekä väkivaltaan puuttumiseksi lainsäädännöllä ja koulutuksella.

Ryhmän jäseninä toimivat esimerkiksi Islanti, Kenia, Iso-Britannia ja Uruguay sekä YK:n järjestöistä UN Women ja Maailman terveysjärjestö (WHO).

Taloudellinen oikeudenmukaisuus

Naisten taloudellisiin mahdollisuuksiin investoimalla vaikutetaan suoraan tasa-arvon lisääntymiseen, köyhyyden vähenemiseen sekä osallistavaan talouskasvuun. Toimintaryhmä edistää naisten taloudellisia mahdollisuuksia esimerkiksi purkamalla syrjiviä asenteita ja normeja, vaikuttamalla lainsäädäntöön sekä takaamalla naisille pääsyn rahoituksen ja palveluiden piiriin.

Ryhmän jäseninä ovat esimerkiksi Saksa, Meksiko, Etelä-Afrikka, Espanja ja Ruotsi sekä kansainvälisiä organisaatioita, kuten OECD, YK:n pääomakehitysrahasto (UNCDF), Bill ja Melinda Gatesin säätiö sekä PayPal.

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet

Yhä noin 8000 naista ja tyttöä joutuu silvotuksi joka päivä, ja 42 maata ei kiellä tyttöjen silpomista lailla. Toimintaryhmän tavoitteena on naisten ja tyttöjen ruumiillinen itsemääräämisoikeus. Tähän pyritään muun muassa parantamalla laadukkaan ja kattavan seksuaalikasvatuksen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden saatavuutta.

Toimintaryhmän jäseninä toimivat Argentiina, Burkina Faso, Tanska, Ranska ja Pohjois-Makedonia sekä kansainvälisistä organisaatioista esimerkiksi YK:n väestörahasto (UNFPA) ja Maailmanpankkiryhmä.

Ilmasto-oikeudenmukaisuus

Ilmastonmuutos vaikuttaa eniten valmiiksi heikoimmassa asemassa oleviin, kuten kehittyvien maiden tyttöihin ja naisiin. Afrikkalaisista naisista 48–78 prosenttia kärsii ilmastonmuutoksen seurauksista arjessaan. Ryhmä ajaa muun muassa rahoituksen lisäämistä tasa-arvoa edistäviin ilmastotoimiin sekä naisten ja tyttöjen osuuden kasvattamista päättäjinä ilmastoasioihin liittyen.

Toimintaryhmän jäseninä ovat Costa Rica yhdessä Latinalaisen Amerikan kansallisen naisinstituutin kanssa ja Malediivit sekä muun muassa Euroopan keskuspankki, YK:n kehitysohjelma (UNDP), YK:n ympäristöohjelma (UNEP) ja Fridays For Future -järjestö.

Teknologia ja innovaatiot tasa-arvon edistäjinä

Naisista 38 prosenttia on kokenut verkkohäirintää. Maailman digitalisoituessa on yhä tärkeämpää, että naiset osallistuvat teknologioiden kehittämiseen ja luovat ratkaisuja, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa. Toimintaryhmä ajaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan verkkoväkivallan kitkemistä, sukupuolten välisen kuilun kaventamista digitaidoissa ja teknologian saatavuudessa sekä investoimista tasa-arvoa edistäviin innovaatioihin.

Suomi johtaa toimintaryhmää yhdessä Tunisian, Armenian, Chilen ja Ruandan kanssa. Ryhmään kuuluvat myös mm. YK:n lastenjärjestö Unicef ja Kansainvälinen televiestintäliitto ITU. Lue lisää toimintaryhmän painopistealueista ja tavoitteista täältä.

Feministiset liikkeet ja johtajuus

Feministisillä liikkeillä on ratkaiseva rooli sosiaalisen oikeudenmukaisuuden saavuttamisessa. Toimintaryhmä ajaa resurssien lisäämistä alirahoitettuun tasa-arvotyöhön. Se pyrkii takaamaan ja suojelemaan tasa-arvojärjestöjen toimintaa, tukemaan monimuotoista johtajuutta ja vahvistamaan erityisesti nuorten naisten, tyttöjen ja sukupuoleltaan moninaisten ihmisten asemaa organisaatioissa.

Ryhmän jäseninä toimivat esimerkiksi Kanada, Malawi ja Alankomaat sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (UN Human Rights Office), International Womens Development Agency (IWDA) sekä GUCCI.

Naiset, rauha ja turvallisuus -teema

Kuuden toimintaryhmän lisäksi kampanjassa keskitytään teemaan “Naiset, rauha ja turvallisuus sekä humanitaarinen avustustoiminta” sekä YK:n turvallisuusneuvoston 1325-päätöslauselman toimeenpanoon. Tavoitteena on lisätä rahoitusta työlle, naisten merkityksellistä osallistumista rauhanprosesseihin sekä johtajuutta rauhan ja turvallisuuden alalla sekä humanitaarisessa työssä. Lisäksi painotetaan naisten ja ihmisoikeuspuolustajien suojelemista konflikteissa ja kriiseissä. Suomi tukee naiset, rauha ja turvallisuus -teemaa yhdessä muun muassa Viron ja Ruotsin sekä eri kansainvälisten järjestöjen kanssa.

“Elämme tilanteessa, jossa tasa-arvo on taantumassa ympäri maailmaa. Meidän täytyy asettua tätä taantumaa vastaan.”

– António Guterres, YK:n pääsihteeri

Yritys, tue tasa-arvotyötä!

  • Huom. Jos täytät lisätietoja-kenttään yrityksen verkkolaskutustiedot, lähetämme laskun suoraan laskutusjärjestelmäänne. Muussa tapauksessa lähetämme laskun antamaanne sähköpostiosoitteeseen.

Generation Equality -foorumit

Historialliset tasa-arvokonferenssit lähtölaukauksensa Generation Equality -kampanjalle

Meksikon Generation Equality -foorumi järjestettiin etätapahtumana maaliskuussa 2021. Tapahtumaan osallistui noin 13 000 ihmistä ympäri maailman, joista yli puolet oli alle 35-vuotiaita.

Yhtenä puhujista nähtiin Suomen pääministeri Sanna Marin. Keskusteluissa painotettiin inklusiivisen johtajuuden tärkeyttä ja sen vaikutusta tyttöihin ja naisiin. Lisäksi foorumissa keskityttiin epätasa-arvon rakenteellisiin syihin sekä kriisien vaikutukseen tasa-arvokehitykselle. Muita teemoja olivat muun muassa ilmasto-oikeudenmukaisuus, tasa-arvo teknologiakehityksessä, tuen tarve feministisille liikkeille ja ruohonjuuritason organisaatiolle sekä sukupuoleen perustuva väkivalta.

Konkreettiset ja rohkeat tasa-arvotoimet ovat foorumien keskiössä. Meksikossa esimerkiksi naisverkosto Women Moving Millions sitoutui keräämään 100 miljoonaa dollaria Generation Equality -toimintaryhmien tukemiseksi.

Meksikossa startannut Generation Equality -foorumi huipentui Pariisissa 30.6.–2.7.2021. Pariisin foorumi oli suurin tasa-arvotapahtuma sitten vuonna 1995 Pekingissä järjestetyn naisten maailmankonferenssin ja tapahtumaan osallistui noin 50 000 ihmistä, valtaosa virtuaalisesti. Foorumin aikana noin 1000 toimijaa yhteiskunnan eri aloilta julkaisivat konkreettisia, rahoitettuja sitoumuksiaan tyttöjen ja naisten oikeuksien edistämiseksi. Toimijat lupasivat lisärahoitusta naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseen yli 33 miljardin euron edestä.

Lisäksi Pariisin konferenssissa julkaistiin tasa-arvon kiihdytyssuunnitelma, joka sisältää toimintaohjelman jokaiselle kampanjan kuudesta teemasta.

Pariisin foorumissa Suomen pääministeri Sanna Marin julkisti myös Suomen tukevan Generation Equality -kampanjan tasa-arvotavoitteita yhteensä noin 150 miljoonalla eurolla seuraavan viiden vuoden aikana.

Pariisin foorumi piti sisällään yli 100 tapahtumaa ja puhujina nähtiin valtioiden johtajia, poliitikkoja sekä merkittäviä tasa-arvon puolestapuhujia, esimerkiksi Yhdysvaltojen varapresidentti Kamala Harris sekä Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Hillary Clinton.

Generation Equality -podcast

UN Women Suomen Generation Equality -podcastissa tapaamme tasa-arvon lähettiläitä, jotka haluavat kanssamme varmistaa, että tasa-arvosta tulee vihdoin totta.

Löydät kaikki Generation Equality podcast-jaksomme täältä

Lue lisää Generation Equality -kampanjasta