Teknologia tasa-arvon työkaluna

Lahjoita tasa-arvotyöhön

Teksti: Rosa Ihalainen ja Katri Jalonen, Generation Equality -nuortenryhmä

Generation Equality -nuortenryhmä järjestää keväällä 2024 tasa-arvoa edistävän sosiaalisen median kampanjan, jonka tavoitteena on nostaa esiin teknologian hyötyjä ja haittoja tasa-arvotyössä. Haastattelut ovat luettavissa tästä artikkelista.

Kampanjaa varten nuoret haastattelivat sähköpostitse kolmea eri tasa-arvotoiminnan ja teknologian ammattilaista, ja täten herättelevät keskustelua siitä, miten teknologiaa voidaan käyttää tasa-arvon työkaluna. Seuraa myös Generation Equality -nuorten Instagram-tiliä, jonne tulee nuorten oma kannanotto aiheesta.

Teknologian ja innovaatioiden avulla voidaan edistää sukupuolten tasa-arvoa. Mutta kaikkien sukupuolten on mahdollista hyödyntää teknologian tarjoamia mahdollisuuksia vasta, kun kaikilla on yhdenvertainen pääsy nettiin ja verkosta on tehty turvallisempi tila jokaiselle.

Osana kansainvälistä Generation Equality -kampanjaa Suomi on sitoutunut lisäämään teknologiasektorin tietoisuutta sukupuolittuneesta verkkoväkivallasta ja sitouttaa teknologiasektorin (ml. startupit, sosiaalisen median alustat, suuret teknologiayritykset, peliteollisuus) löytääkseen ratkaisuja sukupuolittuneen teknologiavälitteisen verkkoväkivallan ehkäisemiseen ja eliminoimiseen.

Generation Equality -nuortenryhmän kanssa haluamme, että vaikutusvaltainen teknologiasektori ymmärtää vastuunsa, käärii hihansa ja keskittyy isosti tasa-arvoisemman digitaalisen tulevaisuuden luomiseen.

Lue Generation Equality -nuortenryhmän Oikeus olla online -manifesti, joka vastuuttaa teknologiasektorin toimijoita kitkemään ja ennaltaehkäisemään sukupuolittunutta verkkohäirintää.

Tasa-arvoa somessa – Roosa Rahkonen, vaikuttaja

Miten tasa-arvo näkyy työssänne?

Koitan kampanjoida sosiaalisessa mediassa erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja yleisemmin ihmisoikeuksien puolesta omien voimavarojeni puitteissa.

Mitä haasteita ja kehityskohteita tasa-arvokentällä on?

Suomessa yksi suuri haaste on se, että tasa-arvo koetaan jo toteutuneeksi. Tämä käsitys typistää tasa-arvon vain sukupuolten väliseksi tasa-arvoksi (joka sekään ei todellakaan ole toteutunut) ja perustelee toteutumista vain poliittisen representaation näkökulmasta. Huomiotta jäävät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet, BIPOC (Black, Indigenous, and people of color) -suomalaisten oikeudet, vammaisten suomalaisten oikeudet, sukupuolittunut väkivalta… Tasa-arvo pitäisi nähdä laajemmin, ja kuvaa Suomen ”jo saavutetusta tasa-arvosta” pitäisi horjuttaa. Edistys loppuu kun uskotaan, ettei ole mitään edistettävää.

Millainen rooli teknologialla on työssänne?

Teen ehdottomasti suurimman osan vaikuttamisestani sosiaalisessa mediassa (mielenosoitusten ja puheenvuorojen lisäksi).

Onko teknologiasta ollut hyötyä työssä? Erityisesti tasa-arvon näkökulmasta?

Teknologia on tämän hetkisen työni elinehto. Sosiaalisesta mediasta löydän myös vertaistukea, kannustusta ja voimaa. Netistä luen artikkeleita ja tutkimuksia ja kerään lisää tietoa.

Onko teknologiasta ollut haittaa työssä? Erityisesti tasa-arvon näkökulmasta?

Tasa-arvotyö saa paljon vastustusta netissä ja aktivisteja uuvuttavat masinoidut somehyökkäykset. Keskustelupalstojen vihapuhe lisää myös turvattomuuden tunteita ja misogyninen puhe on algoritmien suosiossa – sitä tuottavien ihmisten sisältöjä kuluttavat huolestuttavan suuret määrät nuoriakin ihmisiä. Lisäksi algoritmien muutokset horjuttavat sisältöjen näkyvyyttä ja koittavat siirtää sisällöntuotantoa suuntaan, joka ei olisi kantaaottavaa.

Millaisia ongelmia teknologiassa on tällä hetkellä tasa-arvon toteutumisen suhteen?

Tekoälyn sisältämät näkymättömät arvot ja ennakkoluulot ovat ongelma. Lisäksi Metan valta on huolestuttavaa – heidän päätöksensä voivat vaikuttaa suuresti tasa-arvotyön tulevaisuuteen, sillä esimerkiksi Yhdysvaltojen uusimmassa Instagram-päivityksessä käyttäjiltä rajoitettiin automaattisesti poliittista sisältöä. Ainoa keino nähdä poliittista sisältöä tulevaisuudessa on, että he ensin selvittävät, että tällainen päivitys on tullut ja sitten menevät manuaalisesti asetuksistaan laittamaan rajoituksen pois päältä. Millainen on tulevaisuus, jos yksi yhtiö saa valita millaista sisältöä ihmiset näkevät, ja erityisesti päättää mikä ylipäätään on ”poliittista”? Lisäksi algoritmit kasvattavat polarisaatiota ja keskusteleva kommunikaatio muuttuu vuosi vuodelta haastavammaksi.

Voiko teknologia olla avuksi tasa-arvon saavuttamisessa? Miten?

Teknologiasta voi olla suurta apua tasa-arvon saavuttamisessa. Näen esimerkiksi tekoälyssä potentiaalia ihmisten ennakkoluulojen kyseenalaistamiseen ja halutessaan somejätit voisivat lopettaa vihapuheen netissä lähes kokonaan kehittämällä alustojaan tunnistamaan ja poistamaan esimerkiksi uhkaukset ja vihapuheen. Myös algoritmit jotka tukisivat monipuolisempaa dialogia olisivat tarpeen.

Toivoisitteko jotain muutoksia teknologiaan? Millaisia?

Toivoisin että somealustojen toimintaan tulisi suurempaa säätelyä, ja että poliittisen sisällön sensuroimisen sijaan keskityttäisiin valheellisen tiedon leviämisen pysäyttämiseen. Algoritmit vaikuttavat tällä hetkellä niin paljon ihmisten ajattelutapoihin, että myös niiden kehitystä pitäisi vahtia.

Tasa-arvotyön kestoaiheet teknologian aikakaudella – Sonja Raunio, Naisjärjestöjen Keskusliiton toiminnanjohtaja

Miten teknologia on edistänyt tasa-arvoa historian saatossa?

Tämä on melko laaja kysymys, mutta annan nyt muutaman ensimmäisenä mieleen tulleen esimerkin. Kotityötä helpottavat laitteet ovat toki vapauttaneet aikaa esimerkiksi yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, opiskeluun ja ansiotyöhön. Teknologia on tehnyt ja tekee koulutuksesta ja työelämästä saavutettavampaa siinä mielessä, että se mahdollistaa opiskelun ja työskentelyn etäyhteydellä. Kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta teknologia on merkityksellinen muun muassa tiedonkulun näkökulmasta, yhteydenpidon tehostamisessa sekä samanmielisten ihmisten kohtaamisen edistämisessä.

Mitä haasteita ja kehityskohteita tasa-arvokentällä on?

Tasa-arvokentällä on lukuisia haasteita ja kehityskohteita. Monet haasteet ovat olleet olemassa koko Naisjärjestöjen Keskusliiton yli satavuotisen historian ajan. Esimerkiksi palkkaerot ja osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon ovat olleet järjestön kestoaiheita, vaikka kehitystä onkin tapahtunut. Naisjärjestöjen Keskusliiton uuteen strategiaan on kirjattu painopisteiksi väkivallattoman, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan puolesta vaikuttaminen, työelämän tasa-arvon edistäminen ja yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen.

Väkivalta on edelleen laaja ja vakava ongelma meillä ja maailmalla. Väkivallan uhka ja erilaiset väkivallan muodot koskettavat eri ihmisryhmiä eri tavoin. Naisjärjestöjen Keskusliitto on aktiivinen väkivallan vastaisessa työssä sekä kotimaassa että globaalisti. Työelämän tasa-arvo haasteisiin liittyy palkkaerojen lisäksi esimerkiksi koulutus- ja ammattialojen eriytyminen, naisten ja vähemmistöjen syrjintä työelämässä, hoivan kasautuminen naisille, palkattoman työn näkymättömyys ja köyhyyden naisistuminen. Yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen edellyttää esimerkiksi aktiivista puuttumista naisvihaan, syrjintään ja rasismiin sekä vähemmistöjen oikeuksiin liittyviin epäkohtiin. On myös varmistettava naisten ja vähemmistöjen laajempi edustus yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, taloudessa ja teknologiassa.

Millainen rooli teknologialla on työssänne?

Tämän kaltaisessa työssä, mitä minä teen, teknologia on läsnä monella tapaa joka päivä. Pääasiallinen työvälineeni on tietokone, vaikka yritän myös välillä pieniltä osin irtautua siitä, kirjoittamalla ajatuksiani paperille tai tekemällä ajatustyötä vaikka ulkona kävellen.

Onko teknologiasta ollut hyötyä työssä? Erityisesti tasa-arvon näkökulmasta?

On toki! Sen avulla tasa-arvotietoa on mahdollista levittää laajemmalle pienemmillä resursseilla ja yhä useampi ihminen myös pääsee tiedon äärelle. Asiantuntijatyössä sillä on merkitystä, koska se esimerkiksi tehostaa tiedonhakua, työhön keskeisesti liittyviä prosesseja sekä yhteydenpitoa ihmisten välillä. Koska se myös mahdollistaa etätyön, se helpottaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista.

Onko teknologiasta ollut haittaa työssä? Erityisesti tasa-arvon näkökulmasta?

Työmme kohtaa usein vastarintaa, ja se näkyy esimerkiksi somessa toiminnan kyseenalaistamisena ja vihapuheena. Tasa-arvotyöhön ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyy joskus myös jaksamisen haasteita, joita tavoitettavissa oleminen monessa eri kanavassa samanaikaisesti ei varsinaisesti paranna.

Millaisia ongelmia teknologiassa on tällä hetkellä tasa-arvon toteutumisen suhteen?

Tasa-arvon näkökulmasta teknologiaan liittyy paljon ratkaisemattomia haasteita. Teknologiaa käytetään vihapuheen ja vainoamisen välineenä. Netissä tapahtuvaa väkivaltaa vähätellään, vaikka elämä on yhtä lailla sekä netissä että sen ulkopuolella. Internetiä käyttävistä naisista lähes 73 prosenttia kokee verkkoväkivaltaa. Globaalisti naisten ja tyttöjen pääsy internetiin on jopa 17 prosenttia alempi kuin miesten ja poikien. Teknologiaa ja tekoälyä kehittävät suurimmaksi osaksi miehet. Vaikka datan vinoumiin on kiinnitetty huomiota, siellä piilee edelleen vakavia riskejä syrjinnän uusintamiseen. Esimerkiksi ChatGPT:n havaittiin vastikään syrjivän työnhakijoita. Eli pahimmillaan työtehtävien automatisointi tekoälyllä automatisoi myös syrjintää. Edelleen puheen- ja kasvojentunnistus tunnistaa parhaiten valkoiset miehet. Tekoälyn stereotypioista pyritään pääsemään eroon esimerkiksi antamalla kielimallien arpoa kuviin erinäköisiä ihmisiä, mutta edelleen se tarjoaa enemmän valkoisia miehiä tyyppiesimerkiksi. Naiset taas näytetään nuorina, länsimaiset kauneusihanteet täyttävinä.

Voiko teknologia olla avuksi tasa-arvon saavuttamisessa? Miten?

Teknologia voi vahvistaa tasa-arvoa siinä missä se voi sitä myös heikentää. Kaikki riippuu ihmisten toiminnasta. Tekoälyn dataa voi monipuolistaa, se voidaan valjastaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa vahvistavaan työhön, sen kehittelyyn voidaan saada enemmän naisia ja eritaustaisia ihmisiä muutaman esimerkin mainitakseni.

Toivoisitteko jotain muutoksia teknologiaan? Millaisia?

Toivoisin, että se olisi saavutettavampaa globaalisti naisille ja tytöille, mutta myös esimerkiksi vammaisille ja ikääntyneille henkilöille. Sen suunnitteluun ja kehittelyyn pitäisi saada enemmän naisia. Sen sukupuolivaikutukset tulisi arvioida, jotta tulevaisuudessa se ottaisi monipuolisesti huomioon erilaisten käyttäjien tarpeita, kännyköitä ei suunniteltaisi vain miesten käsiin sopiviksi tai autoja miesten vartaloille turvallisiksi. Tekoälyn eettiset ohjeistukset ja lait laahaavat pahasti kehityksen jäljessä. Teknologian väkivaltaulottuvuuteen pitää havahtua ja ymmärtää, että se ei ole erillinen osa muusta maailmasta ja että sen avulla tehdyt rikokset vaativat yhtä suurta puuttumista kuin ns. perinteiset rikokset. Tyttöjen ja naisten tulee voida käyttää nettiä ja somea turvallisemmin kuin nyt.

Intersektionaalista tasa-arvoa teknologialla – Milja Köpsi, Mimmit koodaa -ohjelman koordinaattori

Miten teknologia on edistänyt tasa-arvoa historian saatossa?

Koulutuksen saatavuus: Teknologian kehitys on mahdollistanut koulutuksen ja tiedon leviämisen laajemmalle joukolle ihmisiä. Esimerkiksi painokoneiden keksiminen auttoi kirjojen massatuotannossa, mikä teki kirjoista halvempia ja helpommin saatavilla. Nykyaikana internetin avulla ihmiset ympäri maailmaa voivat oppia uusia asioita verkko-oppimisalustojen kautta, mikä vähentää koulutukseen liittyviä esteitä.

Työmahdollisuudet: Teknologian kehitys on luonut uusia työmahdollisuuksia ja vähentänyt fyysisen työn tarvetta. Tämä on avannut ovia monille ihmisille, jotka eivät ehkä olisi voineet osallistua perinteiseen työvoimaan esimerkiksi terveysongelmien tai vammaisuuden vuoksi.

Tietoisuuden lisääntyminen: Sosiaalinen media ja internet yleisesti ovat auttaneet levittämään tietoa tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä ja epäoikeudenmukaisuuksista. Tämä on auttanut ihmisiä ymmärtämään erilaisia näkökulmia ja herättänyt keskustelua tasa-arvoon liittyvistä aiheista, mikä puolestaan ​​on johtanut muutoksiin yhteiskunnassa.

Tasa-arvoiset mahdollisuudet teknologian parissa: Teknologiateollisuudessa on alkanut kiinnittää enemmän huomiota tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen. Monet yritykset ovat sitoutuneet edistämään naisten ja vähemmistöjen osallistumista alalle tarjoamalla koulutusohjelmia, mentorointia ja muita tukitoimia.

Tasa-arvoiset terveyspalvelut: Lääketieteellinen teknologia on parantanut terveyspalvelujen saatavuutta ja tehokkuutta. Esimerkiksi etäkonsultaatiot ja etädiagnostiikka voivat auttaa ihmisiä alueilla, joilla terveyspalvelut ovat muuten heikosti saatavilla.

Vaikka teknologia onkin edistänyt tasa-arvoa monilla tavoilla, on tärkeää huomata, että se voi myös lisätä eriarvoisuutta, jos sitä ei käytetä oikein tai jos sen hyödyt eivät ole kaikkien saavutettavissa. Teknologiaan liittyvien haasteiden ratkaiseminen ja sen käytön laajentaminen kaikille väestöryhmille ovat tärkeitä askeleita kohti aidosti tasa-arvoista yhteiskuntaa.

Miten tasa-arvo näkyy työssänne?

Mimmit koodaa -ohjelma on suunnattu puhtaasti naisille sillä IT toimialana kärsii voimakkaasti sukupuolittuneisuudesta. Meidän työmme on siis edistää tasa-arvoa, sillä toimialalla joka toimii  kaikkien muiden toimialojen moottorina (ei ole toimialaa joka ei käyttäisi softaa).

Mitä haasteita ja kehityskohteita tasa-arvokentällä on?

Tasa-arvo ei toteudu.

  • Sukupuolittunut väkivalta
  • Työelämän sukupuolen mukainen segregaatio, palkkaerot, johtajuus- ja päätöksentekotasojen epätasapaino
  • Sukupuolittunut teknologia
    Syrjintä sukupuolen ja/tai seksuaalisuuden, ihonvärin, kansallisuuden jne tähden.
  • Tasa-arvoinen vanhemmuus
Millainen rooli teknologialla on työssänne?

Edustamme teknologiaa toimialalla joten rooli on suuri, olemme olemassa vain sen takia, että haluamme tuottaa uusia osaajia ja osaamista toimialalle, sekä olla tekemässä turvallista, oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja laadukasta softaa.

Teknologia mahdollistaa paikkariippumattomuuden ja luo tasavertaisempia mahdollisuuksia osallistua tapahtumiimme.

Onko teknologiasta ollut hyötyä työssä? Erityisesti tasa-arvon näkökulmasta?

Mahdollistaa tietoisuuden lisääntymisen, vertaisten tapaamisen – kommunikoinnin, koulutuksiin ja tapahtumiin osallistumisen valtakunnallisesti. Edistää saavutettavuutta.

Millaisia ongelmia teknologiassa on tällä hetkellä tasa-arvon toteutumisen suhteen?

Algoritmisen syrjinnän riski: Teknologisten järjestelmien, kuten tekoälyn ja koneoppimisen, käyttöön liittyy riski algoritmisen syrjinnän esiintymisestä. Tämä tapahtuu, kun järjestelmät perustuvat vääristyneisiin tai epätasa-arvoisiin tietoihin, mikä voi johtaa epäoikeudenmukaisiin päätöksiin esimerkiksi rekrytointiprosesseissa, lainapäätöksissä tai rikostorjunnassa.

Sukupuolittuneet ja rodullistetut teknologiajärjestelmät: Monet teknologiset tuotteet ja palvelut eivät ota huomioon erilaisten käyttäjien tarpeita ja kokemuksia, mikä voi johtaa sukupuoleen tai rotuun perustuvien stereotypioiden vahvistumiseen ja syrjintään.

Naisvihamielinen ja rasistinen sisältö verkossa: Verkkoviestinnässä ja sosiaalisessa mediassa esiintyy edelleen paljon rasistista ja naisvihamielistä sisältöä, mikä luo uhan ihmisten turvallisuudelle ja vaikuttaa negatiivisesti eri ryhmien mahdollisuuksiin osallistua avoimeen keskusteluun ja verkostoitua verkossa.

Yksityisyyden ja turvallisuuden haavoittuvuus: Tietyt ryhmät, kuten naiset ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, voivat olla alttiimpia yksityisyyden loukkauksille ja väärinkäytöksille verkossa esimerkiksi nettihäirinnän ja väkivallan muodossa.

Naisten ja vähemmistöjen aliedustus teknologia-alalla: Teknologia-ala on edelleen miesvaltainen, ja naiset sekä vähemmistöt ovat aliedustettuja niin teknologian kehittäjinä kuin käyttäjinäkin. Tämä voi vaikuttaa teknologisten ratkaisujen monimuotoisuuteen ja huomioon otettujen näkökulmien rajoittumiseen.

Digitaalinen osaamisvaje: Joillain väestöryhmillä, kuten ikääntyneillä, taloudellisesti heikommassa asemassa olevilla ja maaseudun asukkailla, voi olla rajoitettu pääsy ja taidot hyödyntää teknologiaa, mikä voi johtaa digitaaliseen eriarvoisuuteen ja syventää muita tasa-arvo-ongelmia.

Näiden ratkaiseminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka sisältää muun muassa sääntelyä, koulutusta ja tietoisuuden lisäämistä sekä monimuotoisuuden edistämistä teknologia-alalla. Konkretiaa, määrätietoisia tekoja, tavoitteita, mittaamista ja jatkuvaa suunnan korjaa

Voiko teknologia olla avuksi tasa-arvon saavuttamisessa? Miten?

Tietoisuuden lisääminen ja aktivismi: Teknologia, erityisesti sosiaalinen media ja verkkoalustat, tarjoavat foorumin tasa-arvokysymyksistä keskustelemiseen ja aktivismiin. Ihmiset voivat jakaa tarinoitaan, levittää tietoa ja organisoida toimintaa nopeasti ja laajalle yleisölle verkossa.

Koulutuksen ja tiedon saatavuus: Internet ja digitaaliset oppimisalustat mahdollistavat tiedon ja koulutuksen saannin kaikille, riippumatta sijainnista tai taustasta. Tämä voi auttaa tasa-arvon edistämisessä tarjoamalla koulutusta ja tiedonjakoa sukupuoleen, rotuun ja muihin ominaisuuksiin liittyvistä epäoikeudenmukaisuuksista.

Algoritminen ja teknologinen oikeudenmukaisuus: Teknologian parissa työskentelevät voivat kehittää algoritmeja ja teknologisia ratkaisuja, jotka pyrkivät tunnistamaan ja korjaamaan syrjinnän ja epätasa-arvon riskit. Tämä voi sisältää esimerkiksi algoritmisten läpinäkyvyysvaatimusten asettamista ja reilujen koneoppimismallien kehittämistä.

Monimuotoisuuden edistäminen teknologia-alalla: Teknologiayritykset voivat pyrkiä edistämään monimuotoisuutta ja tasa-arvoa omalla alallaan tarjoamalla tasa-arvoisia mahdollisuuksia työpaikoilla, kannustamalla naisia ja vähemmistöjä osallistumaan teknologia-alan koulutukseen ja urapoluille sekä ottamalla huomioon erilaiset käyttäjätarpeet ja näkökulmat tuote- ja palvelukehityksessä.

Digitaaliset terveyspalvelut: Teknologia voi mahdollistaa terveyspalvelujen saamisen helpommin ja kätevämmin kaikille, mikä voi auttaa vähentämään terveyseroja ja tarjota erityistä apua haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille, kuten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille.

Paikkariippumattomien ja joustavien työmahdollisuuksien tarjoaminen: Teknologia mahdollistaa paikkariippumattoman ja joustavien työaikojen tarjoamisen, mikä voi auttaa erityisesti vanhempia, omaishoitajia ja muita haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä tasapainottamaan työn ja perhe-elämän vaatimuksia.

Toivoisitteko jotain muutoksia teknologiaan? Millaisia?

Tasa-arvoa, turvallisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

UN Women Suomen ja Plan International Suomen yhteinen Generation Equality -nuortenryhmä koostuu 15–29-vuotiaista nuorista vaikuttajista, jotka ovat kiinnostuneita teknologia ja tasa-arvo -teemoista.

Kuvat: Oona Kurppa