Kvinnor, fred och säkerhet - nätverk 1325

Kvinnor, fred och säkerhet – Resolution 1325

Konflikter och krig har betydande könsmässiga konsekvenser som ofta har förbisetts i fredsbevarande och konfliktförebyggande lösningar. Till exempel används sexuellt våld som en krigstaktik som det är svårt för särskilt flickor och kvinnor att skydda sig från. Dessutom har bara några få procent av fredsförhandlare och undertecknare av fredsavtal varit kvinnor de senaste decennierna.

För att åtgärda denna situation antog FN: s säkerhetsråd enhälligt Resolution 1325 om Kvinnor, fred och säkerhet år 2000. Syftet med resolutionen är att skydda kvinnor och flickor i väpnade konflikter och att stödja deras deltagande i konfliktförebyggande arbete och fredsbevarande.

Det finska kvinnor, fred och säkerhet -nätverket är ett samarbetsnätverk med 22 icke-statliga organisationer, forskare och sakkunniga, som har som mål är att främja genomförandet av Resolution 1325. Nätverket förvaltas och samordnas av UN Women Finland med stöd av utrikesministeriet.
Nätverket leds av Elina Korhonen (Väestöliitto) och i nätverkets styrelse ingår även vice ordförande Elisa Tarnaala (CMI), Jutta Hartikainen (SANL), Katja Vauhkonen (FELM) och Jaana Hirsikangas (UN Women Finland). Nätverket koordineras av Linda-Lotta Luhtala (UN Women Finland).

Kom med!

Nätverket välkomnar nya medlemmar! Allt från organisationer och forskare till enskilda experter! Om du är intresserad av att gå med, vänligen kontakta koordinator för det finska nätverket-kvinnor, fred och säkerhet linda-lotta.luhtala@unwomen.fi.

Finlands kvinnor, fred och säkerhet -nätverk

Det finska kvinnor, fred och säkerhet -nätverket grundades 2006 för att påskynda utarbetandet av den nationella handlingsplanen för Kvinnor, fred och säkerhet i Finland. Nätverket har sedan dess deltagit i planeringen av alla de tre finska handlingsprogrammen och har sina egna representanter i övervakningsgruppen för handlingsplanen för resolution 1325, som samordnas av utrikesministeriet.

Medlemmarna i nätverket är

UN Women Finland, Amnesty International Finland, Fida International, Federationen för mänskliga rättigheter, Finlands FN-förbund, Kvinnoorganisationer i samarbete NYTKIS, Naisjärjestöjen Keskusliitto (NJKL), Crisis Management Initiative (CMI), Befolkningsförbundet i Finland, Naisasialiitto Unioni, Förbundet KFUK i Finland, Kvinnliga journalister rf, Zonta International krets 20, Kyrkans utlandshjälp, African Care, Partiernas internationella demokratisamarbete – Demo Finland, Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund, Laajan turvallisuuden verkosto (WISE), Finska Missionssällskapet, Finlands Röda Kors, Kvinnolinjen och SaferGlobe.

Effekterna av konflikter på kvinnor och flickor

531 kvinnor

av 100.000 dör vid förlossning. Globalt är antalet 210.

9 % av kvinnorna

får enligt lag äga mark. Globalt är siffran 19%.

76% av flickorna

börjar i grundskolan. Globalt är siffran 91%.

45-68% av flickorna

gifter sig förrän de har fyllt 18 år i konfliktländer som Centralafrikanska republiken, Mali och Somalia.

Vad är resolutionen Kvinnor, fred och säkerhet?

FN: s säkerhetsråds Resolution 1325 om Kvinnor, fred och säkerhet, som antogs enhälligt för 20 år sedan, bygger på tre pelare:

1.beskydd av flickor och kvinnor i konflikter och främjande av deras mänskliga rättigheter

2. förebyggande av könsbaserat våld

3. lika deltagande av kvinnor i fredsförhandlingar och återuppbyggnad.

Syftet med resolutionen är att skydda kvinnor och flickor i väpnade konflikter och att erkänna deras centrala och aktiva roll i konfliktförebyggande och fredsbevarande arbete. Även om framsteg har gjorts har takten varit alltför långsam och det har inte avsatts tillräckliga resurser för arbetet med Kvinnor, fred och säkerhet och genomförandet av Resolution 1325. År 2020 var kvinnors och flickors ställning i och efter konflikter mycket sårbar. Sexuellt våld som krigsvapen har inte försvunnit någonstans. Krigsföringstaktiker har till och med blivit farligare för kvinnor och flickor.

Finland har tillsammans med många andra länder utarbetat nationella handlingsprogram för att genomföra Resolutionen om Kvinnor, fred och säkerhet. Finland har sammanställt tre åtgärdsprogram, varav det senaste omfattar åren 2023–2027. Målet med programmet är att Finland ska arbeta effektivt för att uppnå varaktig fred genom att stärka kvinnors deltagande.

Resolutionen har också kompletterats av nio andra resolutioner som bland annat syftar till att förbättra.
• Skyddet av kvinnor och flickor i konflikter, särskilt mot sexuellt våld.
• deltagande av experter på sexuellt våld i fredsprocesser
• skapandet av en strategi för att öka antalet kvinnliga fredsbevarare.
• stärka betydelsen av kvinnors ledarskap och deltagande i kampen mot våldsam extremism.
• mer systematisk övervakning och rapportering av sexuellt våld i konflikter samt identifiering och ansvarsutkrävande av förövarna.

Finlands nationella handlingsplan 1325

FN: s säkerhetsråd har uppmanat FN: s medlemsstater att skriva nationella handlingsplaner för att genomföra resolution 1325. Storbritannien, Sverige och Danmark var de första länderna som följde säkerhetsrådets rekommendation.

Finland publicerade sin första nationella handlingsplan för att genomföra resolution 1325 under hösten 2008. Finland uppdaterade sin handlingsplan för första gången 2012. Den fjärde och senaste handlingsplanen publicerades i mars 2023 och omfattar åren 2023–2027. Handlingsplanen uppdaterades i samarbete med olika ansvars ministerier, det finska kvinnor, fred och säkerhet -nätverket och andra icke-statliga aktörer och forskare.

Läs om handlingsplanen här:
Finlands nationella handlinggsplan 1325 för åren 2023-2027

Bilderna på den här sidan kommer från UN Women och FN:s arkiv.
Fotografer: Marco Dormino, Christopher Herwig, Allison Joyce, Harandane Dicko, JC McIlwaine