Elämä ilman väkivaltaa

Rakennamme maailmaa, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus

Sukupuolittunut väkivalta on ongelma kaikkialla maailmassa. Joka kolmas nainen maailmassa on kohdannut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa elämänsä aikana. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ei tunne maantieteellisiä, uskonnollisia tai kulttuurisia rajoja.

Erityisen tuhoisat vaikutukset naisiin kohdistuvalla väkivallalla on kehittyvissä maissa. Sukuelinten silpominen, tyttöjen pakkoavioliitot ja seksuaalinen väkivalta ovat laajalle levinneitä ihmisoikeusloukkauksia. Miljoonat tytöt ja naiset elävät maissa, joissa heihin kohdistuva väkivalta, kuten silpominen tai perheväkivalta, ei ole rikos.

Lisäksi LGBTIQ+ ihmiset ja muut vähemmistöryhmät kokevat erityisen paljon syrjintää, väkivaltaa ja niiden jatkuvaa uhkaa niin kotona kuin julkisissa tiloissa. Puhuttaessa naisiin kohdistuvasta väkivallasta on huomioitava myös intersektionaalinen näkökulma, eli tunnistettava erityisesti yhteen tai useampaan vähemmistöön kuuluviin naisiin kohdistuva erityisen suuri väkivallan uhka.

Väkivalta ei kuitenkaan ole välttämätöntä. UN Womenin tuella valtiot tiukentavat lakeja naisten ja tyttöjen suojelemiseksi väkivallalta ja syyllisten rankaisemiseksi. Tuemme palvelujen parantamista väkivallan uhreille ja pysyvän asennemuutoksen aikaansaamista perheissä, yhteisöissä ja koko yhteiskunnassa.

Autamme väkivallan uhreja

Moni nainen ja tyttö, joka kohtaa fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, jää ilman riittävää tukea. Tukea tarjoavat palvelut ovat elintärkeitä, koska ne tarjoavat uhreille suojaa, terveydenhuoltoa ja terapiaa sekä auttavat heitä lähestymään poliisia ja pääsemään osaksi oikeusjärjestelmää.

UN Women kehittää palveluiden laatua ja saatavuutta lisäämällä tietoa ja ymmärrystä palveluista sekä niiden tärkeydestä. Levitämme tietoa ja ymmärrystä YK:n tahojen, asiantuntijoiden sekä ammattilaisten kautta. Lisäksi autamme eri tahoja järjestämään palveluita, jotka ovat ensisijaisen tärkeitä väkivallasta toipumisen kannalta.

Edistämme tehokkaita lakeja ja käytäntöjä

Lait ja käytännöt luovat suunnitelmallisen ja kattavan pohjan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumiseksi. Ne usein johtavat positiivisiin muutoksiin asenteissa ja käyttäytymisessä pitkällä aikavälillä erityisesti silloin, kun niiden lisäksi tehdään strategista työtä tietoisuuden lisäämiseksi. Lisäksi lait kertovat, että naisiin kohdistuva väkivalta on rangaistavaa ja väärin, eikä sitä sallita yhteiskunnassa.

UN Women työskentelee edistääkseen lakeja ja käytäntöjä, jotka voisivat lopettaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan. Työskentelemme yhdessä valtioiden ja muiden tahojen kanssa, ja tuemme heitä lakien, käytäntöjen ja strategioiden käyttöönotossa ja vahvistamisessa.

Ennaltaehkäisemme väkivaltaa

Sukupuolittunut syrjintä, sosiaaliset normit sekä sukupuoliin kohdistuvat stereotypiat ylläpitävät sukupuolittunutta väkivaltaa. Väkivallan ehkäiseminen tulisi siis aloittaa varhaisessa vaiheessa elämää koulutuksen avulla sekä työskentelemällä tyttöjen ja poikien kanssa kannustaen kunnioittaviin suhteisiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Väkivallan ehkäiseminen on kokonaisvaltaista. Tuemme väkivallan lopettamista edistämällä sukupuolten välistä tasa-arvoa, voimaannuttamalla naisia sekä huolehtimalla siitä, että ihmisoikeudet toteutuvat myös naisten kohdalla. Myös kotien ja julkisten tilojen tulee olla turvallisia tytöille ja naisille, heillä tulee olla mahdollisuus omaan talouteen ja heidän tulee voida osallistua päätöksentekoon. Lisäksi ehkäisevässä työssä on tärkeää osallistaa miehet ja pojat, koska koulutus antaa heillekin mahdollisuuden kyseenalaistaa opitut haitalliset stereotypiat ja tavat.

Lisäämme tietoa ja ymmärrystä

Koska UN Women työskentelee ympäri maailmaa, meillä on erityinen mahdollisuus tuoda yhteen asiantuntijoita ja löytää keinoja ehkäistä väkivaltaa ja auttaa uhreja. Meillä on laaja asiantuntemus ja ymmärrys, jota olemme kerryttäneet kehittäessämme lakeja ja järjestäessämme laajoja menestyksekkäitä kampanjoita. UN Women tarjoaakin ohjeistuksia ja tietopaketteja tiedon jakamisen parantamiseen.

Tiedon ja ymmärryksen lisääminen auttaa valtioita, järjestöjä ja kansalaisia muuttamaan yhteiskuntaa pysäyttääkseen väkivallan. Kansallisella tasolla tuemme naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tutkivia tutkimuksia. Tutkimusten kautta voimme ymmärtää, miten laajasta ilmiöstä on kyse, mitkä asiat vaikuttavat siihen sekä miten se vaikuttaa yksilöihin ja yhteisöihin.

Luomme turvallisia julkisia tiloja

Seksuaalinen häirintä ja muut seksuaalisen väkivallan muodot julkisissa tiloissa on päivittäinen ongelma tytöille ja naisille kaikkialla maailmassa. Pelko kohdata seksuaalista väkivaltaa julkisilla paikoilla kuten kaduilla, julkisessa liikenteessä, kouluissa, työpaikoilla, vesipisteillä tai puistoissa rajoittaa naisten ja tyttöjen vapautta liikkua. Se myös vähentää naisten ja tyttöjen mahdollisuuksia käydä koulua, tehdä töitä ja käyttää palveluita.

UN Womenin tavoitteena on luoda turvallisia kaupunkeja ja turvallisia julkisia tiloja.

Kehitämme, toteutamme sekä arvioimme käytäntöjä, työkaluja sekä erilaisia lähestymistapoja ehkäistä seksuaalista häirintää ja väkivaltaa sekä puuttua siihen.

UN Womenin keskeisiin periaatteisiin kuuluu kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydessä esiin nostettu “Leave no one behind” -periaate (Ketään ei jätetä). Sen ohjaamana UN Women pyrkii luomaan turvallisia tiloja ja yhtäläisiä mahdollisuuksia erityisesti tytöille ja naisille, jotka todennäköisimmin jäävät syrjään. Se tarkoittaa, että turvallisia tiloja on luotava myös intersektionaalinen näkökulma huomioiden.

Työmme johtaa tuloksiin

UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous: On aika ottaa naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen vakavasti – se vaatii merkittävän rahoituksen kohdentamista tähän työhön