Naiset päätöksenteossa

Naisten johtajuus ja poliittinen osallistuminen

Naisten johtajuus ja poliittinen osallistuminen on maailmassa yhä vähäistä niin paikallisella kuin globaalillakin tasolla. Naiset ovat aliedustettuina sekä äänestäjinä että johtotehtävissä riippumatta siitä, onko kyseessä julkinen virka, yksityisen sektorin johtotehtävät tai akateeminen yhteisö.

Syrjivä lainsäädäntö ja instituutiot luovat useita rakenteellisia esteitä rajoittaen naisten mahdollisuuksia päästä virkaan tai johtotehtäviin. Naisilla on lisäksi vähemmän johtotehtäviin tarvittavaa koulutusta, kontakteja ja resursseja kuin miehillä. Lisäksi asenteet, sukupuoleen liittyvät stereotypiat sekä erityisesti naisia koskettava köyhyys heikentävät naisten mahdollisuuksia edetä johtotehtäviin. Yksittäiset naiset ovat kyenneet voittamaan nämä esteet, usein koko yhteiskunnan hyödyksi. Jokaisen naisen toimintaedellytysten on kuitenkin oltava tasapuoliset ja kaikille on avattava mahdollisuus vaikuttaa.

Järjestämme koulutusta ja kansalaiskasvatusta

Tarjoamme naispuolisille poliittisille ehdokkaille koulutusta heidän valmiuksiensa kehittämiseksi ja teemme kansalaiskasvatusta sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Kutsumme poliittisia puolueita, hallituksia sekä muita merkittäviä tahoja edistämään naisten vaikutusmahdollisuuksia.
 

Edistämme tasa-arvoista lainsäädäntöä

UN Women edistää lainsäädännöllisiä sekä perustuslaillisia uudistuksia, joilla varmistetaan naisten oikeudenmukainen pääsy politiikan osa-alueille äänestäjinä, ehdokkaina ja viranhaltijoina. Teemme yhteistyötä YK:n jäsenmaiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta vaaleissa kunnioitetaan naisten oikeuksia.

Edistämme kansainvälisiä sitoumuksia

Edistämme kansainvälisiä sopimuksia, jotka velvoittavat sopijamaita edistämään naisten oikeuksia ja mahdollisuuksia. Esimerkiksi naisten kaikenlaisen syrjinnän poistamisesta tehty yleissopimus CEDAW vaalii naisten oikeutta osallistua julkiseen elämään ja Pekingin toimintaohjelma kehottaa poistamaan esteet tasa-arvoiselle osallistumiselle.

Työmme johtaa tuloksiin