Ett liv utan våld

Vi bygger en värld där ett liv fritt från våld är allas rättighet!

Könsrelaterat våld är ett globalt problem. Var tredje kvinna i världen har upplevt fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot kvinnor och flickor känner inga geografiska, religiösa eller kulturella gränser.
Våld mot kvinnor har en särskilt förödande effekt i utvecklingsländerna. Könsstympning, tvångsäktenskap med flickor och sexuellt våld är omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Miljoner flickor och kvinnor bor i länder där våld mot dem i form av könsstympning eller våld i hemmet inte är ett brott.
Våld är dock aldrig nödvändigt! Med stöd av UN Women skärper staterna lagarna för att skydda kvinnor och flickor från våld och straffa förövarna. Vi stöder utvecklande av tjänster för våldsoffer och försöker uppnå en varaktig attitydförändring inom familjer, närmiljön och samhället som helhet.

Hjälp till i kampen mot våld

Vi hjälper våldsoffer

Många kvinnor och flickor som upplever fysiskt eller sexuellt våld har inte tillgång till tillräckligt stöd. Stödtjänster är viktiga eftersom de erbjuder skydd, hälso- och sjukvård och terapi för offren, samt hjälper dem att ta kontakt med polisen och få tillgång till rättsväsendet.

UN Women utvecklar kvaliteten och tillgängligheten av tjänster genom att öka kunskapen och förståelsen för tjänsterna och deras betydelse. Vi sprider kunskap och förståelse genom FN-organ, experter och yrkesverksamma. Dessutom hjälper vi olika parter att organisera tjänster som är av största vikt för återhämtning efter våldsdåd.

Vi främjar effektiva lagar och praxis

Lagar och praxis utgör en systematisk och omfattande grund för att ta itu med våld mot kvinnor. De leder ofta till positiva förändringar i attityder och beteenden på lång sikt, särskilt när de åtföljs av strategiskt arbete för att öka medvetenheten. Dessutom stadgas det i lagarna att våld mot kvinnor är straffbart och kränkande och inte tillåtet i samhället.

UN Women arbetar för att främja lagar och metoder som kan få slut på våld mot kvinnor och flickor. Vi arbetar med stater och andra samhällsaktörer för att stödja och genomdriva lagar, praxis och strategier.

Vi förhindrar våld

Könsbaserad diskriminering, sociala normer och könsstereotyper upprätthåller könsbaserat våld. Förebyggande av våld bör därför börja i ett tidigt skede i livet genom utbildning och genom att arbeta med både flickor och pojkar, uppmuntra till respektfulla relationer och genom att aktivt jobba för jämställdhet mellan könen.

Förebyggandet av våld är omfattande. Genom att främja jämställdhet, stärka kvinnor och se till att mänskliga rättigheter också respekteras för kvinnor kan vi få slut på våldet. Hem och offentliga utrymmen måste också vara säkra för flickor och kvinnor, och dessutom måste de ha tillgång till sin egen ekonomi samt ges möjlighet att delta i beslutsfattandet. Utöver dessa punkter är det också viktigt att involvera män och pojkar i det förebyggande arbetet, eftersom utbildning också ger dem möjlighet att ifrågasätta de eventuellt skadliga stereotyper och normer de lärt sig.

Vi ökar kunskapen och förståelsen

Eftersom UN Women arbetar runt om i världen har vi en unik möjlighet att föra samman experter, och hitta sätt att förebygga våld och hjälpa offer. Vi har en omfattande expertis och förståelse som vi har samlat genom att utveckla lagar och organisera framgångsrika kampanjer. UN Women tillhandahåller därför riktlinjer och informationspaket för att förbättra spridningen av upplysningen.

Ökad kunskap och förståelse hjälper stater, organisationer och medborgare att förändra samhället för att stoppa våld. På nationell nivå stöder vi forskning om våld mot kvinnor. Genom forskning kan vi förstå hur utbrett fenomenet är, vilka saker som påverkar det och hur det påverkar individer och samhällen.

Vi skapar säkra allmänna utrymmen

Sexuella trakasserier och andra former av sexuellt våld i offentliga utrymmen är ett dagligt problem för flickor och kvinnor runt om i världen. Rädslan för att bli utsatt för sexuellt våld på offentliga platser såsom gator, kollektivtrafik, skolor, arbetsplatser, vattenpunkter eller parker begränsar kvinnors och flickors rörelsefrihet. Det minskar också kvinnors och flickors möjligheter att gå i skola, arbeta och använda sig av andra former av offentliga tjänster.

UN Women strävar efter att skapa säkra städer och säkra allmänna utrymmen. Vi utvecklar, implementerar och utvärderar policyer, verktyg och metoder för att förebygga och angripa sexuella trakasserier och våld.