UN Women Finland

Om oss och vår verksamhet

UN Women och UN Women Finland på en minut:

FN:s jämställdhetsorganisation UN Women är världens ledande organisation som jobbar för att stärka kvinnor och flickor, samt främja de mänskliga rättigheterna. Organisationen är verksam i över 90 länder.

UN Women Finland är FN:s jämställdhetsorganisation, UN Womens, nationella kommitté.
Vi stöder globalt jämställdhetsarbete genom att informera, utföra påverkningsarbete, samt genom att samla in ekonomiska medel.

Vårt mål är en värld där alla har lika rättigheter och möjligheter, där alla kan leva och växa upp utan våld, och där kvinnor har en möjlighet till en självständig inkomst samt kan vara delaktiga i beslutsfattande.

Vi stödjer flickor och kvinnor i konflikter, katastrofer och fredsbevarande verksamhet.

Vår vision är att så många finländare som möjligt ska stödja vårt jämställdhetsarbete. Detta mål hoppas vi uppnå senast år 2025. Dessutom har vi som målsättning att UN Women Finland i framtiden ska vara en stark organisation med aktiva medlemmar som stöder UN Womens verksamhet i hela landet.

Vad gör UN Women?

FN:s enhet för jämställdhet UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) är världens ledande organisation som jobbar för att stärka kvinnor och flickor och främja de mänskliga rättigheterna. UN Women har över 200 utvecklingsprojekt i över 90 länder.

UN Women främjar jämställdhet mellan könen och stärker kvinnor och flickors mänskliga rättigheter och status globalt. Vårt mål är en värld där alla har lika rättigheter och möjligheter. Vi arbetar för att stoppa diskriminering av kvinnor och flickor, för att förbättra alla kvinnors och flickors ställning och för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män.

Vi på UN Women:
-Bygger en värld där ett liv utan våld är allas rätt.
-Erbjuder kvinnor en möjlighet till ett värdigt arbete och egen inkomst.
-Stärker demokratin, mänskliga rättigheter och kvinnors rätt till deltagande i beslutsfattande.
-Stödjer kvinnor och flickor i konflikter, katastrofer och fredsbevarande verksamhet.

UN Women Finland

UN Women Finland är den internationella organisationen UN Womens nationella kommitté, och dess uppgift är att samla in medel för arbetet som UN Women använder för att främja jämställdheten.

Vår insamling består i huvudsak av månatliga donationer, engångsdonationer, donationer från företag och insamlingar organiserade av lokala kommittéer. Dessutom kan vår verksamhet stödjas av donationer som testamenterats till oss. Våra största kampanjer är Kvinnodagar (Naistenpäivä) och Orange dagar (Oranssit päivät).

Vår kommunikation sker främst via inlägg på UN Women Finlands hemsida och via sociala medier, t.ex Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin. Dessutom informerar vi om vår verksamhet via nyhetsbrev.

Genom vårt påverkande arbete främjar vi förverkligandet av kvinnors rättigheter också i Finland. UN Women Finland koordinerar 1325-nätverket i Finland, vars mål är att främja arbetet med Kvinnor, fred och säkerhet i Finland.

Jaana Hirsikangas är UN Women Finlands verkställande direktör. Medlemmarna väljer styrelsen vid årsmötet.

Regler för UN Women Finland

UN Women Finland styrelse och personal.