Kvinnor i beslutsfattande

Kvinnors ledarskap och politiskt deltagande

Kvinnors ledarskap och politiska deltagande i världen är fortfarande lågt, både lokalt och globalt. Kvinnor är underrepresenterade både som väljare och i ledande befattningar, oavsett om det är inom offentliga eller privata sektorn eller den akademiska världen.

Diskriminerande lagstiftning och institutioner skapar ett antal strukturella hinder som begränsar kvinnors tillgång till positioner eller ledande befattningar. Som ett resultat av detta har har kvinnor därför oftare lägre utbildning ,färre kontakter och mindre resurser för en ledarroll jämfört med män. Attityder, könsstereotyper och fattigdom, särskilt bland kvinnor, minskar dessutom kvinnors chanser att gå vidare till ledande befattningar. Enskilda kvinnor har kunnat övervinna dessa hinder, ofta till förmån för samhället som helhet. Varje kvinna bör dock ha likadana villkor och alla måste ges möjlighet att göra skillnad.

Vi organiserar skolning och samhällsutbildning

Vi erbjuder utbildning för kvinnliga politiska kandidater så att de kan utveckla sin förmåga och genomföra samhällsutbildning för att främja jämställdhet. Vi uppmanar politiska partier, regeringar och andra viktiga samhällsaktörer att främja kvinnors möjlighet att påverka.

Vi främjar jämlik lagstiftning

UN Women främjar lagstiftnings- och konstitutionella reformer för att säkerställa rättvis tillgång för kvinnor till politiken som väljare, kandidat och tjänstekvinna. Vi arbetar med FN: s medlemsstater och det civila samhället för att se till att kvinnors rättigheter respekteras vid val.

Vi främjar internationella åtaganden

Vi främjar internationella avtal som tvingar avtalsslutande parter att främja kvinnors rättigheter och möjligheter. Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor, CEDAW, upprätthåller möjligheten till alla kvinnors rätt att delta i det offentliga livet. Pekingplattformen kräver åtgärder så att hinder för lika deltagande avlägsnas.