0 kohdetta

Finlands UN Women

FN:s jämställdhetsorganisation UN Women är världens ledande förespråkare för kvinnors och flickors rättigheter.

UN Women bygger en värld där män och kvinnor har lika rättigheter och möjligheter. Som FN-organisation har UN Women en unik möjlighet att åstadkomma hållbara förändringar i kvinnors och flickors liv.

Stärkandet av kvinnors ställning och rättigheter är också det effektivaste sättet att främja välmående och ekonomisk utveckling i familjer och hela samhällen. Inget samhälle kan utvecklas om hälften av befolkningen blir åsidosatt.

UN Womens styrka ligger i verksamhet på flera plan: konkreta program i verksamhetsområdena kombineras med omfattande forskning och rekommendationer till stater för att stöda deras jämställdhetsarbete.

Så fungerar UN Women:

» Vi bygger en värld där alla har rätt till ett liv fritt från våld

Var tredje kvinna i världen blir offer för våld. Våld mot kvinnor och flickor känner inga geografiska, religiösa eller kulturella gränser. Våld mot kvinnår har särskilt förödande följder i utvecklingsländer. Könsstympning, tvångsäktenskap och sexuellt våld är vitt spridda brott mot mänskliga rättigheter. Över 600 miljoner kvinnor lever i länder där familjevåld inte klassificeras som brott. Våld kan ändå undvikas. Med UN Womens stöd kan stater skapa striktare lagar för att skydda kvinnor och flickor mot våld och bestraffa de skyldiga. Vi stöder förbättrandet av service för våldsoffer och åstadkommandet av en bestående attitydförändring i familjer och samhällen.

» Vi erbjuder kvinnor en möjlighet till värdigt arbete och egna inkomster

Kvinnor sköter största delen av allt arbete i världen men förtjänar enbart 10 procent av alla inkomster. Av världens egendom äger kvinnor en enda procent.

Ingen stat har råd att låta bli att utnyttja halva befolkningens talanger och kunskap. Då kvinnor uppnår ekonomisk självständighet kan de bättre fatta beslut rörande sitt människovärde, sin säkerhet och sitt välmående.

Förbättrandet av kvinnors ställning är det effektivaste sättet att motarbeta hunger och främja välmåendet i familjer, samhällen och hela nationer. När en kvinna lyfts ur fattigdom tar hon med sig fyra andra människor.

» Vi stärker demokrati, mänskliga rättigheter och kvinnors deltagande i beslutsfattande

Inget samhälle kan utvecklas om hälften av befolkningen blir åsidosatt. Framtiden kan dock bli annorlunda. Kvinnor bör ha samma mänskliga rättigheter som män: frihet, personlig säkerhet, lika rättigheter inom äktenskapet, åsikts- och yttrandefrihet, rätt till arbete och utbildning samt rätt att delta i beslutsfattande såväl i familjen som i samhället.

Kvinnor utgör hälften av världens befolkning, men i en stor del av världen tillhör makten fortfarande män. Traditionella uppfattningar om kvinnors roll hämmar kvinnors deltagande och bromsar uppnåendet av jämställdhet. Kvinnors deltagande gangnar hela samhället.

Då kvinnor får en möjlighet att påverka som jämlikar med män lyfts kvinnors, barns och åldringars behov fram bland de politiska ärendena.

» Vi stöder kvinnor i konflikter, katastrofer och byggandet av fred

När ett område drabbas av krig eller en naturkatastrof lider kvinnor och flickor allra mest. I konflikter används sexuellt våld medvetet som krigstaktik för att skända civilbefolkningen.

Även under svåra förhållanden sköter starka och modiga kvinnor om sina familjer och upprätthåller livet i sina samhällen. Genom kvinnors aktiva deltagande kan man mildra förödelsen och lidandet som orsakats av väpnade konflikter och naturkatastrofer.

Kvinnors erfarenhet och sakkunskap bör utnyttjas i uppbyggandet av hållbar fred och ett stabilt samhälle. Våldsoffer bör få en möjlighet till kompensation och de skyldiga bör ställas till svars.


Kom med – donera

Utan människor som vill stöda vårt arbete – sådana som du – skulle vi inte kunna förändra en enda kvinnas eller flickas liv.

» Donera till vårt insamlingskonto FI62 1270 3000 2089 39  med referensnumret 5335.
» Bli månadsgivare. Regelbundet stöd utgör grunden för UN Womens arbete och bär arbetet för kvinnors och flickors rättigheter framåt. Bli månadsgivare här.

Tack för ditt stöd! Tillsammans bygger vi en värld där kvinnor kan leva utan rädsla för våld, studera, tjäna egna inkomster och delta i beslutsfattandet i sina samhällen.

Bli volontär

Som volontär kan du göra en frivillig insats som passar din tidtabell, dina kunskaper och dina intressen.

Våra lokalavdelningar runtom i Finland erbjuder en möjlighet till att främja kvinnors mänskliga rättigheter i utvecklingsländer på ett konkret sätt. Volontärgrupper samlar in medel till förmån för världens kvinnor, ordnar evenemang och tillställningar samt sprider information. Läs mer här.

Kontakta oss!

Finlands UN Women är UN Womens nationella kommitté i Finland. Vi samlar in medel för UN Womens globala program och informerar om teman i UN Womens arbete samt uppnådda resultat. Vi verkar även för att kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor skall tas i beaktande i Finlands utvecklingspolitik och den samhälleliga diskussionen.

Finlands UN Women rf
Verkstadsgatan 10 A, 4 vån.
00580 Helsingfors

Tel. 050 466 3953
toimisto@unwomen.fi