Generation Equality – maailmanlaajuinen kampanja tasa-arvon kirittämiseksi

Me voimme olla tasa-arvon sukupolvi

UN Womenin maailmanlaajuinen Generation Equality -kampanja edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia osa-alueilla, joilla kehitys on ollut kansainvälisesti erityisen hidasta. Viisivuotinen kampanja sitouttaa osallistujiaan kunnianhimoisiin ja konkreettisiin toimiin tasa-arvon puolesta. Suomella on merkittävä johtorooli toimintaryhmässä, joka keskittyy teknologian hyödyntämiseen tasa-arvon edistämiseksi.

Generation Equality -kampanja käynnistettiin kirittämään tasa-arvotoimia Pekingin julistuksen merkkivuoden kunniaksi. Yli 25 vuotta sitten tehtyä Pekingin julistusta ja toimintaohjelmaa pidetään edistyksellisimpänä dokumenttina naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Sukupuolten tasa-arvo ei kuitenkaan ole todellisuutta yhdessäkään maassa.

Tasa-arvotyö kärsii kriittisestä ja kroonisesta rahoitusvajeesta kaikkialla maailmassa, vaikka kestävän kehityksen tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa ilman tasa-arvoa. Koronapandemialla, ilmastonmuutoksella ja väkivaltaisilla konflikteilla sekä alati voimistuvalla naisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia vastustavalla anti-gender-liikehdinnällä on ollut vakavia vaikutuksia tyttöjen ja naisten elämään ympäri maailmaaGlobal Gender Gap -raportin mukaan sukupuolten välisen kuilun umpeen kuromiseen menee tällä vauhdilla noin 136 vuotta.

Generation Equality -kampanja kirittää tasa-arvokehitystä haastamalla laajasti eri toimijat, kuten valtiot, järjestöt ja yritykset, tekemään konkreettisia ja kunnianhimoisia tekoja tasa-arvotavoitteiden toteuttamiseksi.

Liity mukaan Generation Equality -kampanjaan ryhtymällä sitoumuksentekijäksi.

Generation Equality -kampanjan teemat

Generation Equality -kampanjan keskittyy kuuteen eri teemaan, joita edistävät kansainväliset toimintaryhmät. Ryhmien tarkoituksena on saada aikaiseksi kestäviä, maailmanlaajuisia ja rakenteellisia muutoksia sukupuolten välisen tasa-arvon turvaamiseksi. Niiden jäseninä on esimerkiksi valtioita, järjestöjä, yrityksiä ja kansainvälisiä organisaatioita, jotka kaikki ovat tehneet konkreettisia sitoumuksia tasa-arvoteemojen edistämiseksi.

Generation Equality -toimintaryhmät keskittyvät seuraaviin teemoihin:

Sukupuolittunut väkivalta

Maailmanlaajuisesti lähes joka kolmas nainen on kohdannut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, tai molempia. Tavoitteena on laadukkaat ja saatavilla olevat palvelut väkivaltaa kokeneille, ennaltaehkäisevät ohjelmat sekä väkivaltaan puuttuminen lainsäädännöllä ja koulutuksella.

Ryhmän johtajina toimivat mm. Islanti, Kenia, Iso-Britannia, Uruguay, UN Women ja Maailman terveysjärjestö (WHO).

Taloudellinen oikeudenmukaisuus

Naisten taloudellisiin mahdollisuuksiin investoimalla vaikutetaan suoraan tasa-arvon lisääntymiseen, köyhyyden vähenemiseen sekä osallistavaan talouskasvuun. Tavoitteena on edistää naisten taloudellisia mahdollisuuksia purkamalla syrjiviä asenteita ja normeja, parantamalla hoivapalveluita, vaikuttamalla lainsäädäntöön sekä takaamalla naisille pääsy rahoituksen ja palveluiden piiriin.

Ryhmän johtajina toimivat mm. Saksa, Meksiko, Etelä-Afrikka, Espanja, Ruotsi sekä OECD, Bill ja Melinda Gatesin säätiö sekä PayPal.

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet

Yhä noin 8000 naista ja tyttöä joutuu silvotuksi joka päivä, ja 42 maata ei kiellä tyttöjen silpomista lailla. Tavoitteena on edistää naisten ja tyttöjen ruumiillista itsemääräämisoikeutta tarjoamalla kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta sekä edistämällä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden saatavuutta.

Ryhmän johtajina toimivat mm. Argentiina, Burkina Faso, Tanska, Ranska, Pohjois-Makedonia, YK:n väestörahasto (UNFPA) ja Maailmanpankkiryhmä.

Ilmasto-oikeudenmukaisuus

Ilmastokriisi vaikuttaa eniten valmiiksi heikoimmassa asemassa oleviin, kuten kehittyvien maiden tyttöihin ja naisiin. Afrikkalaisista naisista 48–78 prosenttia kärsii ilmastonmuutoksen seurauksista arjessaan. Ryhmä tavoittelee rahoituksen lisäämistä tasa-arvoa edistäviin ilmastotoimiin sekä naisten ja tyttöjen osuuden kasvattamista päättäjinä ilmastoasioihin liittyen.

Ryhmän johtajina toimivat mm. Costa Rica, Malediivit, Euroopan keskuspankki, YK:n kehitysohjelma (UNDP), YK:n ympäristöohjelma (UNEP) ja Fridays For Future.

Teknologia ja tasa-arvo

Naisista 38 prosenttia on kokenut itse verkkohäirintää. Maailman digitalisoituessa on yhä tärkeämpää, että naiset osallistuvat teknologian kehittämiseen ja luovat ratkaisuja, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa. Tavoitteena on kitkeä naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa verkkoväkivaltaa, tukea naisten ja tyttöjen digitaitoja ja osallisuutta teknistieteellisillä aloilla sekä investoida tasa-arvoa edistäviin teknologioihin.

Suomi johtaa toimintaryhmää yhdessä Tunisian, Armenian, Chilen, Ruandan Unicefin ja Microsoftin kanssa.

Feministiset liikkeet ja johtajuus

Feministisillä liikkeillä on ratkaiseva rooli sosiaalisen oikeudenmukaisuuden saavuttamisessa. Toimintaryhmä ajaa resurssien lisäämistä alirahoitettuun tasa-arvotyöhön. Se pyrkii takaamaan tasa-arvojärjestöjen toiminnan ja vahvistamaan erityisesti nuorten naisten, tyttöjen ja sukupuoleltaan moninaisten ihmisten asemaa johtajina.

Ryhmän johtajina toimivat mm. Kanada, Malawi ja Alankomaat, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (UN Human Rights Office), International Womens Development Agency (IWDA) sekä GUCCI.

Naiset, rauha ja turvallisuus

Kuuden toimintaryhmän lisäksi kampanjassa keskitytään teemaan “Naiset, rauha ja turvallisuus sekä humanitaarinen avustustoiminta” sekä YK:n turvallisuusneuvoston 1325-päätöslauselman toimeenpanoon.

Tavoitteena on lisätä rahoitusta työlle, naisten merkityksellistä osallistumista rauhanprosesseihin sekä johtajuutta rauhan ja turvallisuuden alalla sekä humanitaarisessa työssä. Lisäksi painotetaan naisten ja ihmisoikeuspuolustajien suojelemista konflikteissa ja kriiseissä.

Suomi tukee naiset, rauha ja turvallisuus -teemaa yhdessä mm. Viron ja Ruotsin sekä eri kansainvälisten järjestöjen kanssa.

“Elämme tilanteessa, jossa tasa-arvo on taantumassa ympäri maailmaa. Meidän täytyy asettua tätä taantumaa vastaan.”

– António Guterres, YK:n pääsihteeri

Yritys: tilaa lahjoituslasku ja tue tyttöjen digitaitokoulutusta

  • Jos täytät verkkolaskutustiedot, lähetämme laskun suoraan laskutusjärjestelmäänne. Muussa tapauksessa lähetämme laskun antamaanne sähköpostiosoitteeseen. / If you fill in the e-invoice details, we will send the invoice directly to your invoicing system. Otherwise we will send the invoice to the email you have submitted.

Generation Equality -nuortenryhmä

Generation Equality -nuortenryhmä tuo nuorten äänen kuuluviin

UN Women Suomen ja Plan International Suomen yhteinen Generation Equality -nuortenryhmä koostuu 15–29-vuotiaista nuorista, jotka ovat kiinnostuneita tasa-arvokysymyksistä sekä Generation Equality -kampanjan edistämisestä Suomessa ja maailmalla. Koska Suomella on kampanjassa johtorooli teknologia ja tasa-arvo -teemassa, myös nuortenryhmä keskittyy erityisesti teknologian hyödyntämiseen tasa-arvon edistämiseksi.

Nuortenryhmän tavoitteena on tuoda nuorten ääni päättäjien kuuluville. Ryhmä toimii yhteistyössä Suomen ulkoministeriön kanssa ja on esimerkiksi julkaissut "Oikeus olla online" -manifestin teknologiasektorin vastuuttamiseksi verkkohäirinnän kitkemiseksi.

Lue lisää Generation Equality -nuortenryhmästä.

Kampanjan toimintaa ohjaavat perusperiaatteet

Kampanjan toimintaryhmiä, niiden johtajia ja sitoumuksentekijöitä ohjaavat kolme perusperiaatetta: intersektionaalisuus, feministinen johtajuus sekä pyrkimys vaikuttaa epätasa-arvon juurisyihin.

Intersektionaalisuudella viitataan syrjinnän moniin muotoihin ja siihen, että erilaiset epätasa-arvon muodot vaikuttavat toisiinsa ja pahentavat usein toistensa vaikutusta. Sukupuolen ohella ihmisen asemaan vaikuttavat esimerkiksi ikä, yhteiskuntaluokka, etninen alkuperä tai seksuaalinen suuntautuminen. Sama henkilö voi kokea syrjintää useasta syystä, jolloin syrjinnän kokemukset kasaantuvat. Kampanjan tavoitteena on vaikuttaa niiden naisten ja tyttöjen asemaan, jotka kohtaavat useita, risteäviä syrjinnän muotoja ja varmistaa, että tasa-arvon edistäminen yltää myös heihin.

Feministisen johtajuuden periaatteen mukaisesti toimintaryhmät jakavat valtaa ja vastuuta uudelleen tavalla, joka ottaa huomioon naiset ja tytöt kaikessa moninaisuudessaan. Toimintaryhmät ovat sitoutuneet tarkastelemaan kriittisesti toimintatapojaan ja varmistamaan, että ne tukevat yhteistyötä eivätkä hyödytä vain harvoja muiden kustannuksella.

Toimintaryhmät vaikuttavat epätasa-arvon juurisyihin muuttamalla eriarvoisuutta vahvistavia rakenteita ja valtasuhteita. Toimintaryhmät kehittävät yhdessä toimintatapoja, joilla puututaan eriarvoisuuteen ja joiden keskiössä ovat erityisesti historiallisesti syrjityt ryhmät.

Näiden kolmen perusperiaatteen lisäksi kaikki toimintaryhmät kiinnittävät huomiota erityisesti:

- Nuoriin naisiin ja tyttöihin sekä heidän tukemiseensa tasa-arvoisina kumppaneina yhteiskunnassa,
- Tasa-arvoon liittyvän datan keräämiseen ja hyödyntämiseen sekä
- Koronaviruspandemian sukupuolivaikutuksiin

Generation Equality -foorumit

Historialliset tasa-arvokonferenssit lähtölaukauksensa Generation Equality -kampanjalle

Vuonna 2021 Mexico Cityssä ja Pariisissa järjestetyt Generation Equality -foorumit käynnistivät viisivuotisen kampanjan.

Konkreettiset, rahoitetut tasa-arvositoumukset olivat foorumien keskiössä ja Pariisin foorumiin mennessä noin 1000 eri toimijaa olivat julkaisseet omat sitoumuksensa tyttöjen ja naisten oikeuksien edistämiseksi. Toimijat lupasivat rahoitusta tasa-arvotyöhön yli 33 miljardin euron edestä. Sitoumuksia voi tehdä koko kampanjan ajan ja ne löytyvät UN Womenin sitoumusportaalista.

Pariisin konferenssissa julkaistiin myös tasa-arvon kiihdytyssuunnitelma, joka sisältää toimintaohjelman jokaiselle kampanjan kuudesta teemasta.

Pariisin foorumissa pääministeri Sanna Marin julkisti Suomen tukevan Generation Equality -kampanjan tasa-arvotavoitteita yhteensä noin 150 miljoonalla eurolla seuraavan viiden vuoden aikana keskittyen pääasiassa teknologia ja tasa-arvo -teemaan.

Generation Equality -podcast

UN Women Suomen Generation Equality -podcastissa tapaamme tasa-arvon lähettiläitä, jotka haluavat kanssamme varmistaa, että tasa-arvosta tulee vihdoin totta.

Löydät kaikki Generation Equality podcast-jaksomme täältä

Lue lisää Generation Equality -kampanjasta

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio alleviivasi Suomen sitoutumista tasa-arvotyölle Generation Equality -kampanjan puolivälitilaisuudessa: ”Sukupuolittuneen verkkoväkivallan ehkäiseminen ja poistaminen on Suomen prioriteetti”