Nykytahdilla kestää yli vuosisata, ennen kuin naiset ovat tasa-arvoisesti edustettuina korkeimmilla johtopaikoilla

Tue heikoimmassa asemassa olevia naisia ja tyttöjä

Naisten osallistuminen julkiseen päätöksentekoon ja politiikkaan on välttämätöntä yhteiskunnan vakauttamisen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Naiset ovat tällä hetkellä aliedustettuina kaikilla päätöksentekotasoilla maailmanlaajuisesti, ja sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen on vielä kaukana.

Valtionhallinnossa naiset toimivat valtion tai hallitusten johtajina vain 21 maassa. Vain kymmenessä valtiossa nainen on valtion johdossa, ja vain 13 maassa nainen on pääministeri. Edelleen jopa 119 maassa ei ole koskaan ollut naisjohtajaa. Tällä vauhdilla kestää vielä yli vuosisadan, ennen kuin saavutamme yhdenvertaisuuden korkeimman tason päätäntävallassa.

Poliittisiin virkoihin edenneet naiset ovat usein vastuussa naisten rooliin perinteisesti liitetyistä hoivan ja huolenpidon alueista. Ministeritasolla naisten useimmiten hallitsemat salkut liittyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden hallintoon, kuten perhe-, lapsi- ja sosiaaliasioihin tai vanhusten ja vammaisten hoivaan. Naisministereiden salkut liittyvät usein myös luonnonvarojen, energiapolitiikan, ammatillisen koulutuksen ja tasa-arvon teemoihin.

Parlamenteissa naisten määrä on kasvanut muutamassa vuosikymmenessä merkittävästi: vuonna 1995 kaikista valtiollisista kansanedustajista naisia oli 11 prosenttia, kun taas tällä hetkellä kaikista kansanedustajista noin 25 prosenttia on naisia. Vain neljässä maassa naisia on puolet tai enemmän parlamentista tai edustajainhuoneista: paras tilanne on Ruandassa, jossa 61 prosenttia kansanedustajista on naisia. Tämän lisäksi 19 valtiota on ylittänyt 40 prosentin rajan naisten edustuksessa, ja yli kaksi kolmasosaa näistä maista käyttää sukupuolikiintiöitä antaakseen tilaa naisten poliittiselle osallistumiselle.

Naisten poliittinen johtajuus lisää hyvinvointia

Tasapuolinen ja tasa-arvoinen poliittinen osallistuminen ja toimijuus sukupuolten välillä ovat maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä tavoitteita, jotka on määritelty Pekingin julistuksessa ja toimintaohjelmassa. On runsaasti näyttöä naisten osallistamisen positiivisesta vaikutuksesta yhteiskunnalliseen kehitykseen. Esimerkiksi Intian paikallisista neuvostoista tehty tutkimus osoitti, että juomaveteen liitettyjen projektien lukumäärä oli jopa 62 prosenttia korkeampi naisvetoisissa kuin miesvetoisissa neuvoistoissa. Norjassa naisten läsnäolo kunnallisvaltuustossa on puolestaan lisännyt lastenhoidon vakuutusten kattavuutta.

Kaiken kaikkiaan naiset ovat osoittaneet poliittista johtajuutta toimimalla yli puoluerajojen parlamentaaristen naisten aatteiden kautta jopa hyvin jännittyneissä toimintaympäristöissä yhdistämällä voimansa sukupuolten tasa-arvon puolesta. Sukupuolittuneen väkivallan poistamiseen, tasa-arvolakien läpivientiin ja vaalien uudistamiseen tähtäävä poliittinen toiminta on jatkuvasti lisääntymässä, ja tässä kehityksessä naiset ovat merkittävässä roolissa.

Puolusta naisten oikeutta ottaa paikkansa päättäjinä!