Jaana Hirsikangas: Naisten tasavertainen osallistuminen on välttämätöntä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä

Lahjoita tasa-arvotyölle!

Maailma jatkaa navigointia ulos koronapandemiasta, jonka vaikutukset naisiin ovat olleet suhteettomia. Miljoonat naiset ovat ajautuneet yhtä syvempään köyhyyteen toimintamahdollisuuksien kaventuessa. Kaikkialle maailmaan levinneen varjopandemian myötä naisiin kohdistuva väkivalta on kasvanut ennennäkemättömiin mittasuhteisiin. Palkattoman hoivatyön epätasaisesti jakautunut taakka painaa erityisesti naisten harteilla.

UN Women Suomen toiminnanjohtajan Jaana Hirsikankaan kirjoitus on julkaistu alun perin Valtioneuvoston kanslian Kestävän kehityksen toimikunnan blogissa. 

Jo ennen koronapandemiaa Maailman talousfoorumi ennusti, että maailmanlaajuisen sukupuolten välisen taloudellisen tasa-arvon saavuttaminen kestää 257 vuotta.

Naisten tasavertainen osallistuminen ja johtajuus poliittisessa ja julkisessa elämässä on välttämätöntä YK:n jäsenmaiden asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Vaikkakin naisten poliittisessa osallistuvuudessa on jonkin verran edistystä havaittavissa, ovat naiset edelleen aliedustettuina päätöksentekotasoilla maailmanlaajuisesti, ja sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen on kaukana. Tämä johtuu syvälle juurtuneista normeista ja sukupuolistereotypioista.

Koronapandemia on osoittanut, että johtajuuden monimuotoisuus on saanut aikaan vaikuttaviakin tuloksia: mediat kautta maailman ovat nostaneet esiin naisten johtamat maat esimerkkeinä hyvästä koronavasteesta. Huolimatta monille naisjohtajille osoitetuista kiitoksista kyvystään vastata koronapandemian hoitoon vain 3,5 prosentissa kansallisista koronatyöryhmistä toteutui sukupuolten tasa-arvo.

Tasa-arvon toteutumisen kannalta on kriittistä, että naiset ovat mukana päätöksenteossa kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja osa-alueilla. On laajaa maailmanlaajuista näyttöä siitä, että naiset toimivat yli puoluerajojen edistäessään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Naispäättäjät toimivat miehiä määrätietoisemmin esimerkiksi sukupuolittuneen väkivallan poistamiseksi, vanhempainvapaiden ja lastenhoidon puolesta sekä eläkkeiden ja tasa-arvolakien edistämiseksi.

Tätä voimavaraa ei kuitenkaan juuri hyödynnetä. Tänä päivänä naiset toimivat valtion- tai hallitusten johtajina vain 22 maassa ja 119 maassa ei koskaan ole ollut naisjohtajaa. Nykyisellä vauhdilla yhdenvertaisuuden saavuttaminen korkeimman tason päätäntävallassa kestää vielä 130 vuotta. Ministeritasolla ainoastaan 21 prosenttia on naisia ja hallituksissa sukupuolten tasa-arvo saavutetaan vasta vuonna 2077. Globaalisti kansanedustajista 25 prosenttia on naisia ja kuntatasolla 36 prosenttia. Maailmassa on tällä hetkellä vain kolme maata, joissa naisia on yli 50 prosenttia parlamentin jäsenistä ja päinvastoin: kolmessa maassa naisia ei ole lainkaan parlamentissa. Alle prosentti maailman parlamentaarikoista on alle 30-vuotiaita naisia.

Sukupuolten tasa-arvo on saavutettavissa ainoastaan vahvalla globaalilla, alueellisella, kansallisella ja paikallisella yhteistyöllä, joka nostaa tytöt ja naiset keskiöön. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women työskentelee sen eteen, että kaikki YK-järjestöt, valtiot, kansalaisjärjestöt, akateeminen maailma ja yksityissektori edistävät yhdessä sukupuolten tasa-arvoa ja naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksia. Lisätoimia kaivataan kuitenkin vielä. Naisten osallisuus yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla tulisi priorisoida vastaisuudessa, jotta syrjivät käytännöt ja naisten päätöksenteon osallistumisen esteet puretaan. Kautta aikojen naisia on pyritty kontrolloimaan, ja naisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia on rajattu.

Vuonna 2021 elämme maailmassa, jossa globaalille tasa-arvofoorumille on kiireellinen tilaus. YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin koordinoima ja tänään maanantaina Meksikossa alkava Generation Equality Foorumi kannustaa maailman maita väistämättömän tärkeisiin investointeihin, poliittisiin sitoumuksiin ja ohjelmiin maailmanlaajuisen sukupuolten välisen tasa-arvon nopeuttamiseksi. Katseet kääntyvät tällä viikolla Meksikoon. Päästäänkö tasa-arvotyössä ylevistä sanoista tekojen tasolle?

Tue UN Womenin globaalia tasa-arvotyötä ja lahjoita tyttöjen ja naisten oikeuksille!