Etiopian naiset budjetoivat tasa-arvoa ja parempaa tulevaisuutta

”Aikaisemmin naisten näkökantoja ei otettu huomioon, kun tehtiin suunnitelmia ja päätettiin budjetista”, kertoo etiopialainen Melkam Embiale. Melkam edustaa alueensa naisia Yefagin kebelessä pohjoisessa Libokemkemin piirikunnassa. Kebelet ovat eräänlaisia naapurustokomiteoita ja Etiopian pienimpiä hallintoyksikköjä.

Muutoksen kylän elämään on tuonut UN Womenin tukema sukupuolitietoinen budjetointi. Jo 30 kyläläistä on saanut koulutuksen tasa-arvoisen talousarvion laatimiseen. Sukupuolitietoinen suunnittelu ja budjetointi takaavat sekä miesten että naisten äänen kuulumisen silloin, kun yhteisten varojen käyttämisestä päätetään.

Nykyään Melkam ja yhteisön muut jäsenet analysoivat kyläänsä koskevia valtion taloussuunnitelmia varmistaakseen, että sekä miesten että naisten tarpeet otetaan huomioon ja että molemmat sukupuolet saavat yhtä paljon taloudellista tukea.

”Nyt jos naisille ei budjetoida tarpeeksi varoja, me haluamme tietää miksi”, Melkam selittää.

Melkam Embiale huolehtii, että paikalliset taloussuunnitelmat hyödyttävät yhtä paljon naisia ja miehiä. (Kuva: UN Women/Kristin Ivarsson)
Melkam Embiale huolehtii, että paikalliset taloussuunnitelmat hyödyttävät yhtä paljon naisia ja miehiä. (Kuva: UN Women/Kristin Ivarsson)

Yefagin kylän naisille erityisen tärkeä asia on vesi. Etiopian maaseudulla juoma- ja käyttövesi pitää kantaa pitkien matkojen takaa. Vesipisteen sijainnilla on suora vaikutus naisten elämään, sillä lähes kaikissa kotitalouksissa veden hakeminen on naisten ja tyttöjen vastuulla. Kantaessaan painavia vesikanistereita syrjäisillä poluilla naiset ja tytöt joutuvat helposti seksuaalisen väkivallan uhreiksi.

Yefagissa asuu 3000 ihmistä, ja kylän ympäristössä on 11 vesipistettä. Vesipisteiden hallinnointi on siihen asetetun komitean vastuulla. Komitea vastaa muun muassa pisteiden sijainnista, suunnittelusta, kulkuväylistä ja ylläpitomaksuista.

”Aiemmin melkein kaikki komitean jäsenet olivat miehiä, eivätkä he ymmärtäneet naisten näkökulmaa koska eivät joutuneet kantamaan vettä”, Melkam selittää. Nyt jokaisen komitean seitsemästä istuimesta kolme on varattu naisedustajille. ”Komiteohin valitut naiset ajavat kylän naisten yhteistä asiaa. He haluavat, että vesipisteet rakennetaan lähemmäs kylää.”

”On kaikkien edun mukaista, että naiset päättävät vesivarannoista”, sanoo UN Womenin sukupuolitietoisen budjetoinnin asiantuntija Julius Mukunda.

”Yefagissa sukupuolitietoinen budjetointi vaikuttaa ihmisten elämään aivan käytännön tasolla.”

Vieraillessaan Yefagissa Mukunda havaitsi kaksi tärkeää edistysaskelta. Ensinnäkin työnteko oli alkanut jakaantua tasa-arvoisemmin eri sukupuolten välille. Lisäksi kyläläiset olivat aiempaa tietoisempia Yefagia koskevista valtion tekemistä taloussuunnitelmista.

”Kylässä kuulin korkea-arvoisten miespäättäjien keskustelevan sukupuolittuneen työn ongelmasta. Sekä päättäjät että yhteisön muut jäsenet tuntuvat ymmärtävän, miten tärkeää on keskustella naisten tilanteesta ja analysoida heidän taloudellista rooliaan. Tämänkaltainen tietoisuus on ainutlaatuista ja elintärkeää, jos haluamme ravistella patriarkaalisia rakenteita”, Mukunda kertoo.

UN Women ajaa muutosta yhdessä paikallisen Poverty Action Network in Ethiopia -verkoston kanssa. Paikallisella tasolla projekti on järjestänyt sukupuolitietoisen budjetoinnin koulutuksia ja aktivoinut yhteisön jäseniä kahdessa kylässä tarkoituksenaan laajentaa pian toimintaa kahteen uuteen kylään Libokemkemin piirikunnassa.

Lähiviikkoina aletaan myös kouluttaa naisten ryhmiä, joissa osallistujat oppivat työskentelemään sukupuolitietoisen budjetoinnin parissa. Silloin he pystyvät tuomaan naisnäkökulman esiin päätöksenteossa, kun alueilla suunnitellaan uutta ja sovitaan resursseista.

Projektin kautta halutaan vaikuttaa päättäjiin myös korkeammilla hallinnollisilla tasoilla. Parhaillaan 126 päättäjää neljässä eri Etiopian piirikunnassa osallistuu projektin tarjoamaan koulutukseen. Libokemkemin piirikunnan hallinto on projektin alettua alkanut ottaa kebele-komiteoita mukaan suunnitteluprosesseihin, jotka koskevat kylien maataloutta, terveyttä, koulutusta ja vesiresursseja. Piirikunnan hallinnossa kehitetään toimintasuunnitelmaa, jolla varmistetaan, että kaikki yhteisöjen jäsenet hyötyvät yhteisistä päätöksistä.

Tulokset ovat lupaavia. Budjetointikoulutuksen suorittaneet naiset ovat saaneet myös yhteisönsä muut naiset liikkeelle. Tämä voimaannuttaa naisia ja antaa heille uusia mahdollisuuksia elämässä. Naisille myönnetään helpommin lainoja, ja myös odottavien äitien terveyspalvelut ovat parantuneet projektiin osallistuvissa kylissä.

Yefagin naiset haluavat kuitenkin enemmän. He haluavat useampia naisia mukaan suunnittelemaan kylänsä budjettia. He haluavat myös laajentaa oppimaansa oman yhteisönsä ulkopuolelle ja olla osallisia koko piirikunnan päätöksenteossa alusta alkaen, kun budjettijakoja aletaan tehdä.

”Nyt me osallistumme oman kylämme tasolla, mutta haluamme vaikuttaa myös koko piirikunnan päätöksentekoon”, sanoo Melkam päättäväisenä.