Puolueet tasa-arvon puolella?

Ovatko puolueet tasa-arvon ja kestävän kehityksen puolella?

UN Women Suomi peräänkuuluttaa vaalitavoitteissaan konkreettisia ja resursoituja toimia sukupuolten tasa-arvon ja kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Kysyimme puolueilta, miten ne toimisivat naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi ja globaalin tasa-arvotyön resurssien turvaamiseksi tulevalla hallituskaudella.

UN Women Suomi kysyi puolueiden toimista kymmeneltä puolueelta (kokoomus, SDP, perussuomalaiset, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto, RKP, KD, Liike Nyt ja Feministinen puolue) ja sai vastaukset kaikilta Liike Nytiä lukuun ottamatta. Pääset lukemaan vastaukset kokonaisuudessaan sivun lopussa.

Riittävätkö puolueiden toimet naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumiseksi?

Naisiin kohdistuva väkivalta on merkittävä turvallisuusuhka myös Suomessa. UN Women Suomi vaatii päättäjiltä ja viranomaisilta toimia, jotta

• Seksuaalirikosten tutkintaa parannetaan ja nopeutetaan
• Verkkoväkivaltaan ja naisvihaan puututaan ja rikosten tekijät saatetaan vastuuseen
• Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön varmistetaan riittävästi resursseja ja työn vaikuttavuutta seurataan.

UN Women Suomi kysyi puolueilta, mitä ne ovat valmiita tekemään väkivallan lopettamiseksi. Vastausten perusteella puolueilta löytyy tahtotilaa puuttua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, ja kaikissa vastauksissa esitettiin turvakotien määrän lisäämistä. Useissa vastauksissa tuotiin esiin myös matalan kynnyksen palveluiden lisääminen ja ennaltaehkäisevän työn resursointi. Vastauksissa oli kuitenkin myös paljon hajontaa.

Myös verkossa tapahtuva väkivalta ja häirintä rajaavat tyttöjen ja naisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan ja uhkaavat demokratian toteutumista. Suurin osa puolueista ei eritellyt vastauksissaan toimia verkkoväkivallan kitkemiseksi. Suomi on ratifioinut Istanbulin sopimuksen, joka velvoittaa valtiot takaamaan riittävät resurssit väkivallan torjumiseksi. Seuraavalla hallituskaudella on aika siirtyä tahtotilasta konkretiaan.

Lue puolueiden vastaukset kokonaisuudessaan sivun lopussa. Tutustu myös puolueiden ohjelmiin niiden arvojen ja tasa-arvotoimien kartoittamiseksi.

Allekirjoita vetoomus ja vaadi toimia väkivallan lopettamiseksi!

Rahoitus turvattava globaalille tasa-arvotyölle

Suomi on läpi UN Womenin historian kuulunut suurimpien yleisrahoittajamaiden joukkoon. UN Women Suomi vaatii, että naisten ja tyttöjen oikeudet säilyvät Suomen kehitys- sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisena painopisteenä ja että Suomen tuki UN Womenille ja YK:lle säilyy ja vahvistuu entisestään seuraavalla hallituskaudella.

UN Women Suomi kysyi puolueilta, miten ne jatkaisivat tukea UN Womenille ja YK:lle kestävämmän maailman saavuttamiseksi seuraavalla hallituskaudella. Puolueista SDP, vasemmistoliitto, RKP, vihreät ja feministinen puolue mainitsevat Suomen tuen UN Womenille olevan tärkeää jatkossakin. Lue puolueiden vastaukset kokonaisuudessaan alla, ja tutustu myös puolueiden vaaliohjelmiin ja niiden tasa-arvotavoitteisiin.

Konkreettisten toimien aika on nyt!

Ulkoministeriön tilaaman viimeisimmän mielipidemittauksen mukaan suomalaiset pitävät naisten ja tyttöjen oikeuksien ajamista tärkeimpänä tapana, jolla Suomi voi vähentää globaalia eriarvoisuutta. UN Women Suomen teettämän selvityksen mukaan lähes 70 prosenttia suomalaisista on valmis tukemaan naisten oikeuksia ja tasa-arvoa.

Puolueiden ja ehdokkaiden tulee varmistaa, että suomalaisten vahva tahto tukea tasa-arvoa ja naisten oikeuksia myös näkyy tulevan hallituskauden politiikassa. Vahvalla UN Womenin yleisrahoituksella varmistetaan, että UN Women voi tukea naisia ja tyttöjä joustavasti juuri siellä missä avuntarve on milloinkin suurin.

YK:n pääsihteerin mukaan sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseen menee tätä tahtia vielä 300 vuotta. Meillä ei ole aikaa odottaa, vaan Suomi ja maailma tarvitsevat konkreettisia tasa-arvotekoja nyt.

Lue alta puolueiden vastaukset kysymyksiimme kokonaisuudessaan.

Miten puolueenne puuttuisi naisiin kohdistuvaan väkivaltaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla?

Kokoomus

"Joka kolmas suomalainen nainen kokee lähisuhdeväkivaltaa elämänsä aikana, ja monesti tekijänä on nykyinen tai entinen kumppani. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrien mahdollisuuksia saada suojelua ja turvaa on lisättävä turvakotipaikkojen määriä ja saatavuutta parantamalla. Matalan kynnyksen neuvontaa on tarjottava puhelimitse niin väkivallan uhreille kuin tekijöille kierteen katkaisemiseksi. Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä on selkiyttävä. Nykyistä enemmän huomiota on suunnattava ennaltaehkäisevään, moniammatilliseen työhön ja tukipalveluihin. Lähisuhdeväkivaltaa ei myöskään tule sovitella. Sovittelu ei ole osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi vakavampiin ja monimutkaisempiin rikoksiin kuten lähisuhdeväkivaltaan tai seksuaalirikoksiin. Käytännössä uhrin voi olla vaikea kieltäytyä sovittelusta. Lisäksi lähisuhdeväkivallan sovitteluun sisältyy vakavia riskejä väkivallan uhrin kannalta. Myös väkivaltarikosten rangaistuksia on kiristettävä. "

SDP

"Tämän vaalikauden aikana on otettu useita askelia oikeaan suuntaan. Seksuaalirikoslainsäädäntöä on tiukennettu suostumusperiaatteella. Lisäksi rikoslakiin on lisätty sukupuoli rangaistuksen koventamisperusteeksi. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma laadittiin kauden alussa. Toimenpiteitä on jo siis tehty, mutta työ jatkuu yhä. Lähisuhdeväkivallan sovittelu tulee kieltää. Myös lähestysmiskieltoon liittyvä lainsäädäntö on uudistettava ja lainsäädäntöä tulee tarkentaa väkivallan ja häirinnän määritelmien osalta. Marinin hallitus on esittänyt lähestymiskiellon tehostamista sähköisen valvonnan avulla. Esitys sisältää tärkeät kirjaukset kiellon hakemisen maksuttomuudesta sekä lähestymiskiellon rikkomista koskevan rikosasian käsittelyä kiireellisesti. Väkivallan ennaltaehkäisyyn ja sen estämiseen sekä turvakoteihin tulee panostaa. Turvakodit sijoitetaan niin, että ne ovat saavutettavia, turvallisia, esteettömiä ja tavoitettavissa. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ennaltaehkäisevälle työlle osoitetaan riittävät resurssit. Turvakotipaikkojen määrää on lisättävä Euroopan neuvoston suositusten mukaisesti ja Suomi toimeenpanee Istanbulin sopimuksen kokonaan. Myös rikosoikeusjärjestelmässä toimivien osaamista tulee parantaa, ja seksuaalirikosten tutkimista nopeuttaa. "

Perussuomalaiset

"Perussuomalaiset lisäisi Poliisin, Syyttäjän, tuomioistuinten ja julkisen oikeusavun resursseja sen varmistamiseksi, että rikokset saadaan käsiteltyä viranomaisissa nopeasti ja tehokkaasti. Lisäksi kiristäisimme henki-, väkivalta- ja seksuaalirikoksista tuomittavia rangaistuksia. Lähestymiskiellon tehokkuutta parantaisimme laajentamalla mahdollisuuksia valvoa kiellon noudattamista sähköisesti erilaisten teknisten välineiden avulla myös perusmuotoisen lähestymiskiellon tilanteisiin. Sukuelinten silpominen samoin kuin avioliittoon pakottaminen olisi erilliskriminalisoitava rikoslaissa. Matalan kynnyksen auttamispalveluiden rahoitus on turvattava ja varmistettava palveluiden alueellinen kattavuus ja saatavuus. Tämä koskee myös väkivallan tekijöille suunnattuja katkaisuohjelmia. Samaan aikaan on erittäin tärkeää panostaa väkivaltaisen käyttäytymisen ennaltaehkäisemiseen. Asennemuutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan julkista keskustelua ja aiheeseen liittyvän opetuksen lisäämistä kouluissa. Myös viranomaisia on edelleen koulutettava, jotta lähisuhdeväkivalta tunnistetaan ja jotta siihen voidaan puuttua entistä tehokkaammin."

Keskusta

"Väkivalta on aina väärin. Se vaarantaa ihmisen terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuudentunteen. Etenkin perheissä ja lähisuhteissa ilmenevä väkivalta on monimuotoista ja usein sukupuolittunutta. Ja se johtaa liian usein kuolemaan. Perheväkivalta on Suomessa merkittävä ihmisoikeusongelma. Ongelmaan puuttumiseksi tarvitaan useita toimenpiteitä resurssien vahvistamisesta alkaen. Turvakotien paikkojen riittävyys pitää varmistaa, samoin seksuaalisen väkivallan uhreille tarkoitettujen tukikeskusten palvelujen saatavuus. Väkivaltaan ja sen uhkaan pitää puuttua ajoissa. Se edellyttää moniammatillista yhteistyötä, palvelujen linkittämistä ja tiedon kulkua eri toimijoiden välillä. Etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon ja sivistystoimen työntekijöiden osaamista väkivallan tunnistamisessa pitää vahvistaa. Tarvitaan myös matalan kynnyksen palveluita Väkivallan kierteen katkaisemiseksi myös tekijä tarvitsee rangaistusten ohella apua. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ ei ole vain viranomaisten asia, vaan siihen tarvitaan kaikkia. Tarvitaan nollatoleranssia väkivaltaa tai häirintää vastaan kouluissa ja työpaikoilla. Tarvitaan sitä, että kukaan ei suostu olemaan sivustakatsoja vaan ilmoittaa havaitsemastaan väkivallasta, sen uhasta tai häirinnästä. Tähän asennemuutoksen tarvitaan koko Suomi - viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja kansalaiset."

Vihreät

"Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen suurimmista ja sitkeimmistä ihmisoikeus-, tasa-arvo- ja turvallisuusongelmista.  Vihreät ajaa määrätietoisia toimia, jotta naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan varataan resurssit, jotka vastaavat ongelman laajuutta ja vakavuutta. Palveluiden on lähdettävä asiakkaiden tarpeista. Turvakotipaikkojen määrää on nostettava ja niiden saavutettavuutta parannettava. Myös väkivallan ehkäisyä ja katkaisua tarjoaviin ohjelmiin on panostettava. Vain niin voimme varmistaa, ettei uusia väkivallan uhreja tule. Uuden seksuaalirikoslain toimeenpanossa onnistuminen vaatii viranomaisten osaamisen päivittämistä. Kunniaan liittyvään väkivaltaan on puututtava päättäväisesti. Lähisuhdeväkivallan vastaisen työn rakenteista on säädettävä lailla. Laissa säädettäisiin kuntien, hyvinvointialueiden ja valtionhallinnon tehtävistä, velvollisuuksista, yhteistyöstä sekä moniammatillisesta työstä. Laki tarvitaan, jotta jokainen väkivaltaa kokenut saa apua yhdenvertaisesti, riippumatta asuinpaikastaan. "

RKP

"Riittävät resurssit naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi tulee varmistaa myös tulevalla hallituskaudella. Naisiin kohdistuva väkivalta ja seksuaalinen väkivalta ovat Suomessa valitettavan yleistä. Naiset Suomessa kokevat enemmän väkivaltaa kuin keskimäärin Euroopassa ja Suomi onkin saanut huomautuksia tilanteesta. Tämän hallituskauden aikana ollaan tehty paljon toimia tilanteen parantamiseksi, mutta työ ei ole valmis ja sitä tulee jatkaa tulevilla kausilla. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma hyväksyttiin lokakuussa 2020 ja se on tärkeä osatoimi väkivallan vähentämiseksi ja rikoksen uhrin tilanteen parantamiseksi. Myös uusi, naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä on perustettu vuoden 2022 alusta. Tällä hallituskaudella olemme oikeusministeri Henrikssonin johdolla saaneet läpi tärkeän ja ison seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen. Seksuaalirikokset ovat eräitä vakavimmista rikoksista, jotka loukkaavat ihmisen koskemattomuuden herkimpiä osia.  Uudistuksen myötä me parannamme näiden vakavien rikosten uhrien asemaa. Ja varmistamme samalla, että näihin rikoksiin syyllistyviä rangaistaan ankarammin. Uudistus on erittäin merkityksellinen sukupuolten välisen tasa-arvon sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien kannalta. Sen lisäksi myös lähestymiskieltoa koskevaa lakia on uudistettu ja sukupuoli on lisätty rangaistuksen koventamisperusteisiin. Lakimuutosten lisäksi keskiössä tulisi tietenkin olla väkivallan ennaltaehkäisy ja väkivallan katkaisuohjelmia rikoksiin. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi tarvitaan lisää, systemaattista koulutusta syyttäjille ja poliisille. Myös sosiaalityön ja terveydenhuollon henkilöstöä on koulutettava aiheesta. Meidän on myös autettava ja tuettava naisia jotka joutuvat väkivallan kohteiksi. RKP jatkaa työtä lähi- ja parisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi. Tällä hallituskaudella turvakotipaikkoja on lisätty ja uusia turvakoteja on avattu. Me halumme entisestään lisätä turvakotien paikkamäärää sekä raiskauskriisikeskusten määrää. Jatkossa tulee myös kiinnittää huomioita paikkojen riittävyyteen ja saavutettavuuteen sekä turvakotien maantieteelliseen jakautumiseen. "

Vasemmistoliitto

"Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan tulee puuttua jo juurisyistä saakka. Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan altistavia yhteiskunnallisia ilmiöitä on tunnistettava ja ehkäistävä. Tunne- ja turvataitovalmennusta tulee tarjota jo varhaiskasvatuksesta alkaen. Peruskouluissa tulee tarjota tasa-arvo-, ihmisoikeus- ja rauhankasvatusta, joka opettaa tiedostamaan omat oikeudet ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Seksuaalikasvatuksessa tulee huomioida suostumuskulttuurin edistäminen." On säädettävä lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä selkiyttävä laki, jolla vahvistetaan lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä, parannetaan eri viranomaisten yhteistyötä ja kehitetään väkivaltaa kokeneiden tukipalveluita. Matalan kynnyksen palveluita lähisuhdeväkivallan uhreille on vahvistettava ja kehitettävä koko maassa. On lisättävä viranomaisten koulutusta lähisuhdeväkivallan tunnistamiseksi. Nuorten seurusteluväkivalta on opittava tunnistamaan osana lähisuhdeväkivaltaa.  On jatkettava turvakotipaikkojen määrän, esteettömyyden ja saavutettavuuden lisäämistä Euroopan neuvoston edellyttämälle tasolle. Turvakotien saavutettavuuden tulee olla alueellisesti kattava ja matkakustannukset eivät saa muodostua esteeksi turvakotiin hakeutumiselle. Sekä turvakotien että matalan kynnyksen palveluiden pitkäaikainen rahoitus on turvattava, ja turvakotipalveluajan jälkihuoltoa edistettävä. Turvakotipalveluissa on huomioitava nykyistä paremmin eri ihmisryhmien, kuten eri kielivähemmistöjen, vammaisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sekä päihteiden käyttäjien tarpeet.   Varmistetaan rikosoikeudellisen vastuun toteutuminen lähisuhdeväkivaltatapauksissa. Lisätään resursseja oikeusprosessin nopeuttamiseksi. Lähisuhdeväkivallan sovittelusta luovutaan. Avioliittoon pakottaminen on kriminalisoitava ja ulkomailla solmittuja alaikäisten avioliittoja ei tule tunnustaa Suomessa. On parannettava viranomaisten, oikeuslaitoksen ja muiden toimijoiden kykyä ja resursseja tunnistaa, ennaltaehkäistä ja torjua kunniaväkivaltaa ja tyttöjen sukuelinten silpomista. 

Kristillisdemokraatit

"Naisten kokemaa väkivaltaa tulee ehkäistä ja estää monenlaisin keinoin ja siihen tulee puuttua tehokkaasti. Myös väkivallan uhrin tunnistamisesta tulee olla riittävästi tietoa. Väkivallan vastainen ennaltaehkäisevä kasvatus on sisällytettävä osaksi varhaiskasvatusta, nuorisotyötä ja koulutusta. Esteettömiä matalan kynnyksen palvelukeskuksia väkivaltaa tai sen uhkaa kokeville tulee perustaa tasapuolisesti ympäri maata. Riittävät resurssit on taattava kattavan turvakotiverkoston muodostamiseksi. Palveluissa on huomioitava erityisryhmät. Esimerkiksi on tärkeää tunnistaa maahanmuuttajanaisten riskit joutua pakkoavioliittoon taikka ympärileikkauksen kohteeksi. Kolmannen sektorin toimijat, kuten seurakunnat, tekevät tärkeätä työtä tämän saralla ja on tärkeää, että valtio ja kolmassektori toimivat myös yhteistyössä. Väkivaltarikoksia koskevaa rikoslainsäädäntöä tulee tiukentaa. Vastaavasti on selvitettävä ja tehtävä tarvittavat tiukennukset seksuaalirikoksia-, prostituutiota- sekä ihmiskauppaa- ja paritusrikoksia koskevaan lainsäädäntöön heikommassa asemassa olevien naisten aseman parantamiseksi ja hyväksikäytön estämiseksi. "

Feministinen puolue

"Naisiin kohdistuva väkivalta on yhteiskunnallisesti merkittävä, vakava ongelma. Väkivalta on vallankäytön keino, joka elää kulttuurissamme. Sen kitkemiseen on puututtava monella eri tasolla niin, että saavutamme Feministisen puolueen tavoitteen Suomesta, joka on Euroopan turvallisin maa naiselle. Toteutetaan rakenneuudistus, joka luo pysyviä, asiantuntevia ja hyvin resursoituja tukipalveluita sekä valtakunnan että maakuntien ja kuntien tasolle. Perustetaan itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä valtiolle, hyvinvointialueille ja kunnille kukin oma. Uudistus rahoitetaan suoraan valtion budjetista, millä taataan toimijoille hyvät toimintaedellytykset. Feministinen puolue haluaa pitää huolta, että poliisit koulutetaan oikein, jotta kohtaaminen lähisuhdeväkivallan uhrien kanssa lisää turvallisuuden tunnetta. Huolehditaan turvakotien rahoituksesta ja lisätään turvakoteja. Poistetaan sovittelumenettely lähisuhdeväkivaltatapauksista,  nostetaan poliisin koulutustasoa verkossa tapahtuvasta häirinnästä ja varmistetaan riittävät resurssit häirinnän rikostutkintaan. Tehdään ennaltaehkäisevää työtä tarjoamalla jokaiselle lapselle varhaiskasvatuksesta toisen asteen oppilaitoksiin ikätasonsa mukaista, ihmisoikeuksiin ja sukupuolten tasa-arvoon perustuvaa opetusta. "

Miten puolueenne jatkaisi tukea UN Womenille ja YK:lle kestävämmän maailman saavuttamiseksi?

Kokoomus

"Kokoomus haluaa edistää naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Kehitysyhteistyössä olemme pitäneet tärkeänä, että Suomi keskittyy entistäkin selkeämmin naisten ja tyttöjen aseman vahvistamiseen sekä panostaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien turvaamiseen. Tyttöjen ja naisten aseman parantaminen on yksi tehokkaimpia keinoja vastata globaaleihin haasteisiin ja poistaa köyhyyttä. Globaalit ilmiöt kuten ilmastonmuutos, korruptio, väkivalta ja eriarvoisuus vaikuttavat olennaisesti tyttöjen ja naisten asemaan. Suomi tarjoaa kansainvälisessä kanssakäymisessä muiden maiden kanssa osaamistaan ihmisoikeusasioissa sekä pitää asiaa esillä multilateraalisissa järjestöissä. YK on Suomelle olennainen areena, jossa Suomen tulee edistää ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. "

SDP

" Ulko- ja kehityspolitiikassa painopisteen tulee olla naisten ja lasten hyvinvoinnin edistämisessä. Kehitysyhteistyöllä tuetaan naisten ja tyttöjen koulutusta, toimeentuloa ja oikeutta päättää omasta elämästään ja kehostaan. SDP haluaa jatkaa tätä positiivista kehityskulkua ja varmistaa, että olemme myös jatkossa UN Womenin suurimpia rahoittajamaita. UN Womenin avulla voimme auttaa naisia ja tyttöjä juuri siellä missä he eniten apua tarvitsevat. Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy ja siihen liittyvät toimet ovat investointi turvallisempaan elämään. Väkivallaton elämä on keskeinen osa ihmisten hyvinvointia ja elämä ilman väkivaltaa on ihmisoikeus. Työtä on tehtävä paitsi Suomessa, myös EU-tasolla. "

Perussuomalaiset

"Kansainvälisellä tasolla olisi tärkeää tukea erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa naisten ja tyttöjen mahdollisuutta kouluttautua ja päästä työelämään mukaan, jolloin vaihtoehtona heille ei ole vain jäädä kotiin hoitamaan lapsia. Näin kohennettaisiin ei vain sukupuolten välistä tasa-arvoa, mutta myös vähennettäisiin hallitsematonta väestönkasvua, joka aiheuttaa erimuotoista epävakautta ja hidastaa varsinkin Afrikan maiden kehittymistä riippumattomammaksi länsimaiden tarjoamasta kehitysavusta. "

Keskusta

"Keskustalle tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutuminen on ollut jo pitkään ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme yksi keskeisiä tavoitteita. Toteamme vaaliohjelmassamme, että kehityspolitiikassa erityistä huomiota pitää kiinnittää naisten, nuorten ja tyttöjen oikeuksien ja osallisuuden turvaamiseen. Kestävä rauha pohjautuu tasa-arvolle ja se rakennetaan ottamalla koko yhteiskunta mukaan. Keskusta tukee monenkeskistä yhteistyötä ja kansainvälistä oikeutta tärkeimpinä periaatteina ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen ja edistäminen. "

Vihreät

"Naisten ja tyttöjen oikeudet ovat pitkään olleet Suomen kehitysyhteistyön ja ulkopolitiikan painopiste - ja näin tulee olla jatkossakin. Tasa-arvotyö on paitsi kehitysyhteistyötä myös vastuullista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Suomen yleisavustuksen taso UN Womenille tulee pitää korkeana. Kehitysyhteistyön laahaava rahoitus on nostettava YK:n tavoitteeseen ja osa on syytä kohdentaa järjestöjen rahoitukseen. Tasa-arvo tulee valtavirtaistaa kaikkiin uusiin kehitysohjelmiin. Suomen on edistettävä YK:n 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman toimeenpanoa konfliktialueilla kuten Afganistanissa ja Iranissa. Seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien ja -terveyden tulee olla Suomen kehitysyhteistyön polttopisteessä. Iso osa muusta kehityksestä rakentuu näiden oikeuksien päälle. Vihreät on sitoutunut jatkamaan ihmisoikeusperustaista ja tasa-arvoa edistävää ulkopolitiikkaa. Sille on tänä päivänä maailmalla huutava tarve. "

Vasemmistoliitto

"Suomen on edelleen sitouduttava vahvasti tasa-arvotyöhön maailmanlaajuisesti. Tuen UN Womenille on jatkuttava vähintään nykyisessä laajuudessaan.  Vasemmistoliitto on asettanut yhdeksi kärkitavoitteistaan hallitusneuvotteluissa sen, että Suomi sitoutuu YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 toimeenpanoon ja jatkaa aktiivista kehitysyhteistyötä sekä työskentelee monenkeskisen kansainvälisen järjestelmän vahvistamiseksi. Yksi Agenda 2030: n päätavoitteista on naisiin ja tyttöihin kohdistuvan syrjinnän lopettaminen.  "

RKP

"Suomen tulee kehityspolitiikassaan korostaa tyttöjen ja naisten oikeuksia sekä oikeutta koulutukseen myös jatkossa. Haluamme, että Suomi työskentelee naisten osallisuuden edistämiseksi kehitysyhteistyössä ja rauhan rakentamiseksi maailmassa. Viime vuosina kansainvälisesti vahvistunut ja hyvin rahoitettu anti-gender-liike ja konservatiivinen liikehdintä on merkinnyt sitä, että tasa-arvokehitys on ottanut askeleita taaksepäin, minkä seurauksena panostuksia niin kansalliseen kuin kansainväliseen tasa-arvotyöhön ja vaikuttamiseen olisi pikemminkin tarvetta lisätä kuin leikata. Pidämme tärkeänä, että tuemme jatkossakin sekä UN Womenin työtä että kansallisia naisjärjestöjä, sillä kansalaisyhteiskunnan organisaatioissa oleva asiantuntemus helpottaa pitkäjänteistä työtä sukupuolten tasa-arvon hyväksi. "

Kristillisdemokraatit

"Rahoitusta tulee kohdistaa erityisesti tyttöjen ja naisten koulutuksen lisäämiseen. Sitä kautta pystytään lisäämään sukupuolten tasa-arvoa. Suomella on muutoinkin vankka osaaminen koulutuksen puolella, joten tavoitetta edistetään myös koulutusviennillä. Kansalaisjärjestöjen suhteellista osuutta kehitysyhteistyörahoituksesta on kasvatettava. Järjestöt tekevät hyvää ja vaikuttavaa työtä kehittyvissä maissa yhdessä paikallisten ihmisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Suomella on merkittävää osaamista koulutuksessa, resurssitehokkuudessa, uusiutuvassa energiassa ja humanitaarisissa kriiseissä avustamisessa. Kristillisdemokraatit ovat myös ehdottaneet, että otetaan käyttöön osittainen verovähennys kehitysyhteistyölahjoituksille kansalaisjärjestöille. "

Feministinen puolue

"Suomella on tärkeä rooli kuroa globaalia eriarvoisuutta. Kehitysyhteistyön määrärahat tulisi 1 prosenttiin bruttokansantulosta ja tästä summasta vähintään 0,3% tulee ohjata kaikista hauraimmille valtioille. Kansalaisyhteiskunnan toimijoiden rahoitus kasvatetaan viiteentoista prosenttiin Suomen varsinaisesta kehitysyhteistyöstä. Suomen tulee tunnistaa vastuunsa ja pyrkiä aktiivisesti kaventamaan elintasokuiluja kansainvälisellä yhteistyöllä EU-kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksia vahvistamalla, kehitysyhteistyöllä ja välttämällä sellaisia toimenpiteitä, jotka rankaisevat parempaa elämää etsiviä köyhyydestä. Vastuullisella kehityspolitiikalla voidaan ehkäistä konflikteja, edistää hyvinvointia ja vahvistaa kehittyvien valtioiden riippumattomuutta kolonialismin perinnöstä. Sukupuolten tasa-arvon, naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeuksien edistämisen sekä syrjinnän ehkäisemisen tulee olla Suomen harjoittaman kehityspolitiikan prioriteetteja. UN women on tällaisen feministisen ulkopolitiikan edistämiselle erityisen tärkeä ja osa rahasta kuuluu ehdottomasti UN Womenille ja muulle YK:n alaiselle kestävän kehityksen toiminnalle."