Seitsemän periaatetta naisten voimaannuttamiseksi yrityksissä ja talouselämässä

Yritys, tule mukaan tekemään tasa-arvosta totta!

Naisen paikka on kaikkialla myös yrityksissä ja talouselämässä. Jo tuhannet yritykset ympäri maailmaa ovat sitoutuneet YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin ja Global Compactin laatimiin periaatteisiin (WEPs) tasa-arvon saavuttamiseksi.  

Naisilla on merkittävä rooli yhteiskuntien talouksille esimerkiksi yrittäjinä, palkkatyöntekijöinä, maanviljelijöinä ja myös palkattoman hoivatyön tekijöinä kodeissa. Silti köyhyys, syrjintä ja hyväksikäyttö vaikuttavat edelleen suhteettomasti naisiin. Yli sadassa maassa syrjivät lait edelleen estävät naisia valitsemaan vapaasti työpaikkansa. 

Naiset joutuvat usein epävarmoihin ja matalapalkkaisiin työpaikkoihin ja he edustavat vain pientä vähemmistöä johtotehtävien paikoista. Vuonna 2020 vain hieman yli 4 prosenttia yritysten puheenjohtajista ja toimitusjohtajista ja alle 17 prosenttia hallitusten jäsenistä oli naisia. On kuitenkin arvioitu, että yritykset, joiden korkeimmassa johdossa on vähintään kolme naista suoriutuvat muita paremmin kaikilla tasoilla. Jos naisten osuus työmarkkinoilla olisi sama kuin miesten, globaaliin bruttokansantuotteeseen voitaisiin lisätä jopa 26 prosenttia.

Tänä päivänä epätasa-arvoa naisten ja miesten välillä lisää entisestään digikuilu, jonka seurauksena naiset eivät pääse hyödyntämään teknologiaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia tasa-arvoisesti miesten kanssa. Monille yrittäjänaisille erityisesti kehittyvissä maissa digitaitojen puute estää saamasta yritystään ja tulojaan kasvamaan. Digiloikka olisi välttämätön köyhyydestä ulos pääsemiseksi. Naisten toimeentulon tukeminen on tehokkaimpia tapoja parantaa perheiden ja kokonaisten yhteisöjen hyvinvointia ja vähentää nälkää ja köyhyyttä.  

Epätasa-arvo työ- ja talouselämässä on todellisuutta myös Suomessa. Ammattialojen vahva jakautuminen sukupuolen mukaan, kuten myös teknologia-alan miesvaltaisuus, aiheuttaa Suomessa esimerkiksi palkkaepätasa-arvoaMyös naisiin kohdistuva häirintä on maailmanlaajuinen ongelma ja vakava este naisten etenemiselle urillaan. 

Naisten syrjinnän lopettaminen työelämässä on välttämätöntä naisten ihmisoikeuksien turvaamiseksi, ja se vaikuttaa positiivisesti myös koko yhteiskuntaan ja talouteen. Tasa-arvo ei kuitenkaan voi toteutua, elleivät kaikki yhteiskunnan alat osallistu talkoisiin. Yrityksillä ja työpaikoilla on merkittävä rooli ja vastuu kuilujen kuromiseksi umpeen sukupuolten välillä. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen yritysten kaikissa käytännöissä ja johtoportaassa on myös fiksu liiketoimintastrategia. 

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women ja Global Compact ovat luoneet tätä varten yritysten avuksi naisten voimaannuttamisen periaatteet (WEPs). Yhteensä seitsemän periaatetta ohjeistaa yrityksiä edistämään tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista työelämässä, markkinoilla sekä yhteisöissä. Tuhannet yritykset ympäri maailman ovat sitoutuneet näihin periaatteisiin ja edesauttavat siten myös kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Myös kuluttajien kysyntä on kasvanut vastuullisia yrityksiä kohtaan. 

Allekirjoittamalla WEPs-periaatteet yritys sitoutuu tasa-arvoon kaikilla toimintaansa ohjaavilla tasoilla ja käytännöissään. Näihin käytäntöihin lukeutuvat esimerkiksi palkkatasa-arvo, sukupuolisensitiiviset toimitusketjut ja nollatoleranssi työpaikalla tapahtuvan seksuaalisen häirinnän suhteen. 

WEPs-periaatteet ovat:  

  1. Yrityksen ylimmän johdon tulee asettaa tasa-arvo ja naisten voimaannuttaminen korkeimman tason strategiseksi päämääräksi 
  2. Työpaikan kaikkia naisia ja miehiä tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja syrjimättä  
  3. Työntekijöiden terveys, hyvinvointi ja turvallisuus tulee asettaa etusijalle, ja esimerkiksi seksuaalista häirintää ja väkivaltaa kohtaan on nollatoleranssi 
  4. Yrityksen käytäntöjen noudattaminen varmistetaan ja naisten ammatillista etenemistä tuetaan koulutuksilla 
  5. Toimitusketjujen tulee olla inklusiivisia ja tasa-arvoa edistetään myös markkinoinnissa ja mainonnassa 
  6. Yritysten tulee tehdä aloitteita yhteisöjen kehittämiseksi ja sukupuolten tasa-arvon ja naisten voimaannuttamiseksi 
  7. Saavutuksia ja edistystä tulee seurata mittaus- ja raportointikäytännöillä 

Kaikki yritykset ja yhteisöt hyötyvät sukupuolten tasa-arvosta ja naisten voimaannuttamisesta. Suomessa toimivista yrityksistä mukana ovat esimerkiksi Elisa Corporation, Finnair Plc, Lidl SuomiSodexo ja SOK. Nokia allekirjoitti oman WEPs-sitoumuksensa juuri huhtikuussa 2021. UN Women Suomi tarjoaa mielellään lisätietoa WEPs-periaatteista ja opastaa liittymisestä mukaan WEPs-yhteisöön. 

Suomi on parhaillaan mukana myös YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin kansainvälisessä Generation Equality -aloitteessa, jossa se johtaa toimia tasa-arvon edistämiseksi teknologian ja innovaatioiden alueellaMyös tähän yhteistyöhön tarvitaan aloitteellisia suomalaistoimijoita mukaan. 

UN Women Suomen vaikuttamistyön vastaava Veera Nurmenniemen teksti julkaistiin alunperin Helsingin Ekonomien julkaisussa.

Kuva: UN Women/Jennifer S. Altman