Haavoittuvassa asemassa olevien naisten toimeentulon ja liiketoimintataitojen edistämistä Somaliassa

Tue naisten oikeuksien toteutumista kaikkialla maailmassa

Somaliassa jatkuva aseellinen konflikti ja turvattomuus sekä ennennäkemättömät luonnonkatastrofit – lähinnä pitkittynyt kuivuus ja kulkusirkat – jättävät naisille Somaliassa vain vähän vaihtoehtoja. Japanin hallituksen tuella UN Women luo Somalian naisille mahdollisuuksia ilmastovarmuuteen, ilmastoälykkääseen maatalouteen, toimeentuloon ja liiketoimintaosaamiseen. Kaiken kaikkiaan 7400 maansisäisesti siirtymään joutunutta naista ja muuta marginalisoitunutta naista Somaliassa pystyi lieventämään monien kriisien vaikutusta toimeentuloonsa, suojautumaan sukupuoleen perustuvalta väkivallalta ja osallistumaan päätöksentekoprosesseihin yhteisöissään.

Kun laskeudumme Kismayon lentokentälle, joka sijaitsee Jubalandin osavaltiossa Etelä-Somaliassa, kuiva, punainen maa ulottuu kaukaisuuteen. Somaliassa vallitsee kuivuushätä, jonka YK julisti Somaliassa huhtikuussa 2022. Pitkään jatkunut kuivuus tuhoaa edelleen elämiä ja elinkeinoja. Naiset ja tytöt ovat jatkuvasti alttiimpia kuivuuden vaikutuksille, sillä se asettaa heille kolminkertaisen taakan selviytyä kriisistä, huolehtia perheestään ja kohdata lisääntynyt seksuaalisen väkivallan riski.

Somaliassa on yksi maailman monimutkaisimmista ja pitkäaikaisimmista humanitaarisista kriiseistä. Meneillään olevat aseelliset konfliktit ja turvattomuus, kuivuus ja tulvat, kulkusirkkojen invaasio, sosioekonominen haavoittuvuus ja COVID-19-pandemia vaikuttavat monin tavoin kielteisesti naisiin.

Aseellinen konflikti ja turvattomuus ovat ajaneet tuhansia ihmisiä kotiseudultaan muualle, ja ihmisoikeusrikkomukset vaarantavat siviilejä, pakottaen monet pakenemaan kodeistaan ja altistaen heidät useille riskeille. Viime vuosina ilmastoon liittyvät häiriöt, lähinnä kuivuus ja tulvat, ovat yleistyneet ja voimistuneet, mikä on pahentanut entisestään humanitaarisia tarpeita ja heikentänyt kotitalouksien ja yhteisöjen sietokykyä. Joulukuuhun 2019 mennessä yli 6 miljoonaa somalialaista tarvitsi humanitaarista apua ja suojelua, mikä on 36 prosenttia enemmän kuin vuoden 2018 lopussa. Monet heistä ovat naisia.

Amina, yhdeksän lapsen äiti Kismayossa, sanoo:

”En ole koskaan eläessäni nähnyt tällaista kuivuutta. Eläimet kuolivat, emme voineet kasvattaa mitään… Joka vuosi tilanne pahenee ja pahenee.”

Kuvassa on kirkkaan oranssi aavikko, jossa kasvaa muutama ruskea puska ja puu. Taivaalla näkyy valkoisia pilviä, ja taivas on muuten kirkkaan sininen.
Somaliassa vallitsee kuivuushätä, jonka YK julisti Somaliassa huhtikuussa 2022. Kuva: UN Women/Aijamal Duishebaeva

Jubalandin maatalous- ja kasteluministeri Geele Mohamed Adan huomauttaa, että naiset kärsivät eniten, koska he kantavat perheestä huolehtimisen taakkaa:

”Naiset ovat yhteiskuntamme peruspilari. He ovat äitejä, joiden on ruokittava lapsensa, he ovat niitä, jotka huolehtivat perheen toimeentulosta, he ovat kansakunnan ydin, ja he kamppailevat eniten. Heidät on asetettava etusijalle ja heille on annettava vaikutusvaltaa, jotta yhteisö voi selviytyä ja ponnistella.”

Tämän ongelman ratkaisemiseksi UN Women Somalia toteuttaa Japanin hallituksen tuella “Women’s Leadership, Empowerment, Access and Protection (LEAP) in Somalia” -hanketta, jonka tähtäimenä on voimaannuttaa pakolaisnaisia ja -tyttöjä, maansisäisiä pakolaisia ja heidän yhteisöjään lieventämään monien kriisien vaikutuksia heidän toimeentuloonsa, sukupuoleen perustuvalle väkivallalle altistumiseensa ja päätöksentekovalmiuksiinsa. Hanke toteutetaan Kismayossa (Jubaland) ja Baidoassa (Lounais-Somalia).

UN Womenin LEAP-ohjelmassa Somaliassa otettiin käyttöön Triple Nexus -ohjelma, jolla edistetään naisten johtajuutta humanitaarisissa tilanteissa, parannetaan toimeentulomahdollisuuksien saatavuutta, ehkäistään naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa kohdeyhteisöissä. Ohjelmalla rakennetaan ja ylläpidetään rauhaa sukupuolinäkökulman huomioon ottavan vakauttamisen avulla ja edistetään konfliktista kärsineiden, maansisäisesti siirtymään joutuneiden naisten ja miesten toipumista Kismayossa ja Baidoassa.

”UN Womenin Triple Nexus -ohjelman sisällyttäminen LEAP-ohjelmaan auttoi toteuttamaan kokonaisvaltaisen lähestymistavan taloudelliseen voimaantumiseen, jossa taloudelliset hankkeet yhdistetään naisten johtamistaitojen edistämiseen”, sanoo Sadiq Syed, UN Womenin Somalia-ohjelman johtaja.

“Kyläsäästöt ja mikroyritysten perustamiseen tarkoitetut mikroluotot vaikuttavat naisiin sosiaalisesti ja taloudellisesti ja ovat lisänneet heidän joustavuuttaan ja itsetuntoaan”, Syed jatkaa.

Hankkeella on tuotettu tutkimustietoa sukupuolen, ilmaston ja konfliktin analyysista Somaliassa, joka tukee mahdollisuuksia ilmastoälykkääseen maanviljelyyn sekä toimeentulon parantamiseen. Hanke on lisäksi mahdollistanut naisten nykyisten liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisen Jubalandissa ja Lounais-Somaliassa, joka mahdollistaa laadukkaiden hankkeiden ohjaamisen sekä menestyvien mikroyritysten tukemisen. Näiden lisäksi hankkeen avulla naisia on koulutettu monista eri aiheista, jotta he voisivat ylläpitää toimeentuloaan.

UN Women ja hankekumppanit, eli maanviljelyn ja kastelun ministeriö, naisasioiden, perheasioiden ja ihmisoikeuksien ministeriö sekä CARE International Somalia kouluttivat naisia maanviljelyn tuotannossa, säästämisessä, toimitusketjuissa sekä liiketoiminnan kehittämisessä. Hanke koulutti 1000 naismaanviljelijää sadonkorjuun jälkeisistä käsittelyprosesseista ja paikallisesti tuotettujen elintarvikkeiden yhteisövarastojen hallinnoinnista. Kuusisataa naisyrittäjää paransi tietämystään arvoketjuista, tuotekehityksestä ja brändäyksestä. Kolmesataa naista ja nuorta paransi ammattitaitoaan toisen mahdollisuuden koulutusaloitteiden avulla. Sata naista Kismayossa (ja 100 naista Baidoassa) sai tärkeitä maataloustyökaluja ja 14 kuivuutta ja maaperää kestävää siemenlajiketta, jotka auttoivat heitä aloittamaan kipeästi tarvitsemansa maanviljelyn.

Harmaaruutupaitainen Jubalandin maatalous- ja kasteluministeri Geele Mohamed Adan istuu mustassa nahkatuolissa tumman työpöydän ääressä. Työpöydällä on kullanvärinen nimikyltti sekä Somalian ja Jubalandin osavaltion liput.
Jubalandin maatalous- ja kasteluministeri Geele Mohamed Adan uskoo, että LEAP-hanketta olisi laajennettava muille Somalian alueille. Kuva: UN Women/Aijamal Duishebaeva

Kylän säästö- ja lainayhdistys (VSLA) -konsepti on kollektiivisen talouskehityksen menetelmä, jolla on yhä tärkeämpi rooli Kismayossa ja sitä ympäröivillä alueilla Jubalandin osavaltiossa.

”LEAP-ohjelman ja VSLA-ryhmien tukeman pienen sijoituksen ansioista pystyin avaamaan oman pienen kioskini, jota pyöritämme perheeni kanssa, ja josta aloimme saamaan päivittäistä tuottoa”, sanoo Nadifo Mohamed, LEAP-ohjelman osallistuja ja koulutukseen osallistuneen naisryhmän edustaja.

“Saimme myös koulutusta ilmastoälykkäästä maanviljelystä, tuotantoketjuista, sadonkorjuun jälkeisistä käsittelyprosesseista ja yhteisövarastojen hallinnoinnista, joka muutti elämämme ja auttoi meitä kasvattamaan kestäviä viljelykasveja lyhyemmässä ajassa”, Mohamed jatkaa.

Kismayoon ja Baidoaan perustettujen 20 VSLA-ryhmän kautta koulutettiin ja tuettiin 1000 naista.

”Näiden ryhmien avulla naiset voivat yhdistää varoja ja tukea toisiaan. Heillä on säästörahasto, jonka avulla naiset voivat kerätä varoja yhteisesti, ja joka kuukausi yksi heistä käyttää kerätyt varat pienimuotoisen liiketoiminnan aloittamiseen, sekä sosiaalinen rahasto, jonka avulla naiset voivat tukea toisiaan hädän hetkellä. Koulutimme naisia VSLA:n perustamisessa, rahan säästämisessä, lainaamisessa ja yritystoiminnan aloittamisessa. Kunkin ryhmän jäsenet laativat oman perussääntönsä ja valitsivat keskeiset johtajat, kuten puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin, ja he jatkavat tätä järjestelyä myös hankkeen päättymisen jälkeen”, sanoo Ahmed Ali, CARE Somalian Kismayon toimiston vt. johtaja.

Puhuessaan hankkeen merkityksestä, Jubalandin nais-, perhe- ja ihmisoikeusministeri Adar Ismail Abdullahi toi esille, että vain 20 prosenttia hankkeeseen valituista naisista osasi lukea ja kirjoittaa, kun taas 80 prosentille heistä nämä koulutukset olivat heidän elämänsä ensimmäinen oppimismahdollisuus.

”Tämä hanke on todella lähellä sydäntäni. Olen työskennellyt erilaisissa naisia tukevissa hankkeissa, mutta en ole nähnyt hanketta, joka olisi hyödyttänyt naisia yhtä paljon kuin tämä LEAP-hanke. Naiset tulivat luokseni itkien ja sanoivat, ettei heidän elämänsä ole enää koskaan samanlaista, että he saivat ystäviä, unohtivat menneet jännitteet ja oppivat arvokkaita taitoja”, hän sanoi.

Naisia otettiin mukaan hankkeeseen Kismayon eri osista, eikä kukaan naisista tuntenut toisiaan entuudestaan. Hankkeen päätavoitteiden lisäksi hankkeesta tuli sovintoväline, sillä monet naiset tulivat eri vastakkaisista heimoista ja heillä oli pitkäaikaisia etnisiä jännitteitä ja vihaa toisiaan kohtaan.

”Kehotan UN Womenia ja Japanin hallitusta jatkamaan tätä tärkeää panostusta somalinaisten toimeentulon parantamiseen ja suosittelen täten tämän ohjelman laajentamista, koska se on linjassa ensisijaisten tavoitteidemme kanssa, joita ovat ilmastoälykäs maatalous, kuivuuden sietokyky ja kestävien toimeentulomahdollisuuksien luominen naisillemme ja tytöillemme”, sanoo Jubalandin maatalous- ja kasteluministeri Geele Mohamed Adan ilmaistessaan kiitollisuutensa UN Womenille ja Japanin hallitukselle.

 

Artikkeli julkaistiin alun perin UN Womenin päämajan sivuilla 16 kesäkuuta 2022. Voit lukea alkuperäisen artikkelin täältä.