UN Womenin lausunto: “Huolellisesti rakennettu eriarvoisuuteen perustuva politiikka.”– Afganistan vuotta myöhemmin

YK:n varapääsihteeri ja UN Womenin pääjohtaja Sima Bahousin lausunto Afganistanista 15. elokuuta 2022

 

Vuoden aikana, joka on kulunut Talebanin valtaannoususta Afganistanissa, olemme nähneet afgaaninaisten ja -tyttöjen tilanteen heikkenevän päivittäin ja jatkuvasti. Tämä on koskenut kaikkia heidän ihmisoikeuksiaan elintasosta yhteiskunnalliseen ja poliittiseen asemaan. Tämä on ollut vuosi, jolloin heidän oikeuttaan elää vapaata ja tasa-arvoista elämää ei ole kunnioitettu, ja heiltä on evätty mahdollisuus toimeentuloon, terveydenhuoltoon ja koulutukseen sekä väkivaltatilanteista pakenemiseen.

Talebanien huolellisesti rakentama eriarvoisuuspolitiikka erottaa Afganistanin muista. Se on ainoa maa maailmassa, jossa tytöiltä kielletään yläasteen ja lukion käyminen. Talebanien hallituksessa ei ole naisia, eikä naisasioista vastaavaa ministeriötä, mikä käytännössä poistaa naisilta oikeuden poliittiseen osallistumiseen. Naiset eivät suurimmaksi osaksi myöskään saa työskennellä kodin ulkopuolella, ja heidän on peitettävä kasvonsa julkisilla paikoilla ja heillä on oltava miespuolinen saattaja matkoillaan. Lisäksi heihin kohdistuu edelleen monenlaista sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa.

Tämä Afganistanin naisiin ja tyttöihin kohdistuvien syrjintätoimenpiteiden tahallinen sarja on myös hirvittävä teko itsensä sabotoimiseksi maalle, joka joutuu kohtaamaan valtavia haasteita, kuten ilmasto- ja luonnonkatastrofeja ja altistumista maailmanlaajuisille taloudellisille myllerryksille, joiden vuoksi noin 25 miljoonaa afganistanilaista elää köyhyydessä ja monet heistä näkevät nälkää. Naisten sulkeminen pois kaikilta elämän osa-alueilta riistää Afganistanin kansalta puolet heidän lahjakkuudestaan ja energiastaan. Se estää naisia johtamasta toimia kestävien yhteisöjen rakentamiseksi ja heikentää Afganistanin kykyä toipua kriiseistä. Ihmiskunnan varsin laajoista kriisikokemuksista on saatu selkeä opetus. Ilman naisten ja tyttöjen täysipainoista osallistumista kaikilla julkisen elämän osa-alueilla ei ole juurikaan mahdollisuuksia saavuttaa kestävää rauhaa, vakautta ja taloudellista kehitystä.

Tämän vuoksi kehotamme tosiasiallisia viranomaisia avaamaan koulut kaikille tytöille, poistamaan rajoitukset, jotka koskevat naisten työllistymistä ja heidän osallistumistaan kansakunnan politiikkaan, ja peruuttamaan kaikki päätökset ja käytännöt, jotka riistävät naisilta heidän oikeutensa. Kehotamme lopettamaan kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan.

Kehotamme tosiasiallisia viranomaisia varmistamaan, että naistoimittajilla, ihmisoikeuksien puolustajilla ja kansalaisyhteiskunnan toimijoilla on sananvapaus ja oikus saada tietoa ja että he voivat työskennellä vapaasti ja riippumattomasti ilman pelkoa kostotoimista tai hyökkäyksistä.

Kansainvälisen yhteisön tuki naisten oikeuksille ja sen investoinnit naisiin itseensä ovat tärkeämpiä kuin koskaan: naisille suunnattuihin palveluihin, työpaikkoihin ja naisjohtoisiin yrityksiin sekä naisjohtajiin ja naisjärjestöihin. Tämä ei tarkoita ainoastaan humanitaarisen avun antamisen tukemista vaan myös jatkuvia ja katkeamattomia toimia poliittisella tasolla muutoksen aikaansaamiseksi.

UN Women on pysynyt maassa koko kriisin ajan ja tekee niin jatkossakin. Tuemme vankkumattomasti afganistanilaisia naisia ja tyttöjä yhdessä kumppaneidemme ja tukijoidemme kanssa. Lisäämme naisten tarjoamia, naisten toteuttamia, ihmishenkiä pelastavia palveluja, jotta voimme vastata valtavaan  tarpeeseen. Tuemme naisjohtoisia yrityksiä ja työllistymismahdollisuuksia kaikilla aloilla, jotta maa pääsisi pois köyhyydestä. Investoimme myös naisjohtoisiin kansalaisyhteiskunnan järjestöihin tukeaksemme naisliikkeen jälleenrakentamista. Kuten kaikkialla maailmassa, kansalaisyhteiskunta on avainasemassa naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistämisessä ja vastuullisuudessa.

Puolustamme joka päivä naisten ja tyttöjen oikeuksien palauttamista, suojelua ja edistämistä. Luomme myös tiloja, joissa afgaaninaiset voivat itse puolustaa oikeuttaan elää vapaata ja tasa-arvoista elämää.

Nyt kun naisten näkyvyys on näin heikentynyt ja heidän oikeuksiinsa on kohdistettu niin vakavia vaikutuksia, on elintärkeää suunnata kohdennettua, merkittävää ja järjestelmällistä rahoitusta tilanteen korjaamiseen ja kääntämiseen sekä naisten mielekkään osallistumisen helpottamiseen kaikissa Afganistania koskevissa sidosryhmätapaamisissa, mukaan lukien valtuuskunnat, jotka tapaavat taleban-virkamiehiä

Vuosikymmenien edistys sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien suhteen on pyyhkäisty pois vain muutamassa kuukaudessa. Meidän on edelleen toimittava yhdessä ja vaadittava yhtenäisesti, että naisten kaikkien oikeuksien kunnioittaminen taataan, mukaan lukien koulutus, työ sekä osallistuminen julkiseen ja poliittiseen elämään. Meidän on jatkossakin vaadittava yhteisesti ja jatkuvasti Taleban-johtoa noudattamaan täysimääräisesti niiden kansainvälisten sopimusten mukaisia sitovia velvoitteita, joiden sopimuspuolena Afganistan on. Meidän on myös jatkettava niiden afganistanilaisten naisten ja tyttöjen äänen korottamista, jotka taistelevat joka päivä oikeudestaan elää vapaata ja tasa-arvoista elämää. Heidän taistelunsa on meidän taistelumme. Se, mitä naisille ja tytöille tapahtuu Afganistanissa, on meidän maailmanlaajuinen vastuumme.

Alkuperäinen lausunto on julkaistu 15.8.2022 ja on luettavissa täällä

Saatavilla myös Darin ja Paštun kielillä