Tasa-arvon algoritmi: maanantaina käynnistetty kampanja pyrkii lisäämään tasa-arvoa teknologian keinoin

Teknologialla on merkittävä rooli tasa-arvon saavuttamisessa. UN Women Suomi on mukana Ulkoministeriön 17.5. käynnistämässä Tasa-arvon algoritmi -kampanjassa, joka on osa UN Womenin Generation Equality -hanketta.

UN Womenin globaali Generation Equality-aloite keskittyy edistämään tasa-arvoa niillä yhteiskunnan alueilla, joilla se on ollut hitaampaa. Yksi tällainen osa-alue on teknologia ja innovaatiot. Suomi kuuluu teknologiaan ja innovaatioihin keskittyvän tasa-arvokoalition johtajistoon. On laskettu, että maailmanlaajuisen taloudellisen tasa-arvon saavuttaminen kestää nykytahdilla 267 vuotta. Epätasa-arvo on keskivertoa yleisempää teknologia-aloilla, joissa naisia on selkeä vähemmistö miehiin verrattuna. Myös naisten urakehitys on hitaampaa, ja he muodostavat vain pienen osan tieteen ja teknologian alojen päätöksentekijöistä. Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti vain 35% ICT-alojen työntekijöistä on naisia. Tasa-arvon algoritmi tähtää edistämään sukupuolten tasa-arvoa teknologia-aloilla, teknologian avulla.

Tasa-arvon algoritmi puuttuu digitaidoissa ja digitaalisen teknologian saatavuudessa olevaan sukupuolten väliseen kuiluun ja alalla esiintyviin suurimpiin epäkohtiin; globaalisti naisten ja tyttöjen pääsy internetiin on jopa 17% alempi kuin miesten ja poikien. Koska teknologia ja innovaatiot määrittävät tulevaisuutta merkittävästi, on äärimmäisen tärkeää pienentää digitaalista sukupuolikuilua. Tasa-arvon algoritmi-kampanjan tavoite on puolittaa se. Toisaalta, internetiä käyttävistä naisista lähes 73% kokee verkkoväkivaltaa. Tästä syystä tärkeä osa kampanjan agendaa on toimia sukupuolittunutta verkkoväkivaltaa ja teknologiavälitteistä väkivaltaa ja häirintää vastaan.

Investoinnit naisten osallistumiseen teknologia-alalla ja esimerkiksi tekoälyn kehittäjinä ovat ensiarvoisen tärkeitä tasa-arvoisen tulevaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmista. Tällä hetkellä teknologia ja innovaatiot eivät vastaa riittävästi naisten ja tyttöjen tarpeisiin, koska teknologiaa luovat ja kehittävät yhä pääsääntöisesti miehet – erityisesti valkoihoiset miehet. Tasa-arvon algoritmi-kampanjan tavoite on lisätä investointeja tasa-arvoa edistäviin projekteihin teknologian ja innovaatioiden aloilla 50% tukeakseen naisyrittäjiä ja naisten ja tyttöjen tarpeisiin vastaavien ratkaisujen kehittämistä. Naisten osallisuus teknologia-aloilla nousee, kun naisten mahdollisuuksia työllistyä näillä aloilla parannetaan. Tällä hetkellä maailman tekniikan alan opiskelijoista vain 10% on naisia, ja monet heistä jättävät STEM-alan työpaikkansa vallitsevan työkulttuurin tai rakenteiden vuoksi. Tasa-arvoisten työyhteisöjen on kuitenkin todettu olevan kuusi kertaa innovatiivisempia verrattuna epätasa-arvoisempiin yhteisöihin. Kampanjan tavoitteena on kaksinkertaistaa teknologian ja innovaatioiden aloilla työskentelevien naisten määrä.

Tasa-arvon algoritmi pyrkii muuttamaan sekä käyttäytymisen, että asenteiden algoritmia, jotta sukupuolten välinen kestävä tasa-arvo voidaan todella saavuttaa.

Lue lisää Tasa-arvon algoritmi-kampanjasta Ulkoministeriön sivuilta.