UN Women Suomen lausunto UN Womenin ja Suomen valtion kumppanuudesta

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) tasa-arvojärjestö UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) on YK:n sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaantumista edistävä järjestö, ja UN Women Suomi on kansainvälisen UN Womenin Suomen kansallinen komitea. Suomella on pitkäaikainen kumppanuus UN Womenin kanssa, ja Suomen tuki UN Womenille on ollut ratkaisevaa järjestön työssä sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa. Suomen kehityspolitiikan painopisteet ovat tiiviisti linjassa UN Womenin strategisten painopisteiden kanssa. 

Vuonna 2021 Suomen osuus UN Womenin yleisrahoituksesta oli 19 miljoonaa euroa, ja Suomi on pysynyt jatkuvasti UN Womenin viiden suurimman yleisrahoittajan joukossa. Perusrahoitus on välttämätöntä UN Womenin ohjelmatyölle siellä, missä naiset ja tytöt tarvitsevat UN Womenia eniten. Perusrahoituksella varmistetaan, että UN Women pysyy joustavana ja pystyy vastaamaan kiireellisiin tarpeisiin, ja että UN Womenin toimistot voivat vastata tehokkaasti kriiseihin ja konflikteihin, mikä on erityisen tärkeää nykyisessä maailmantilanteessa. Perusrahoituksen avulla UN Womenin toimistot voivat myös investoida uusiin ja kehittyviin työn alueisiin, kuten ilmastonmuutokseen tai digitaaliseen kuiluun. Suomen rooli yhtenä UN Womenin suurimmista perusrahoittajista on ollut elintärkeää järjestön toiminnalle, ja emme ainoastaan pidä huolellista taloudellista tarkastelua tervetulleena vaan myös odotamme, että talouttamme ja toimintaamme tarkastellaan ja seurataan. Olemme kiitollisia ministeri Skinnarin ja Suomen hallituksen toimista, joilla pyritään varmistamaan, että UN Womenin ja laajemmin Yhdistyneiden Kansakuntien varainhoidossa noudatetaan korkeimpia mahdollisia standardeja.

  • UN Womenin yleisrahoitus on mahdollistanut esimerkiksi seuraavat tulokset UN Womenin strategisen suunnitelman 2018-2021 täytäntöönpanon aikana:
  • 41 maata kehitti ja toteutti kansallisia toimintasuunnitelmia sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolinäkökulman huomioon ottaviin budjetteihin liittyen
  • 44 maassa, joissa asuu 1,6 miljardia naista ja tyttöä, on vahvempi oikeudellinen, sääntelyllinen ja poliittinen ympäristö naisten taloudellisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi.
  • 43 muulla UN Womenin tukemalla kaupungilla on tilastoja naisiin ja tyttöihin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän yleisyydestä julkisissa tiloissa.
  • 22 maata on hyväksynyt tai tiukentanut yksityisissä ja julkisissa tiloissa tapahtuvaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa koskevaa lainsäädäntöä, joka 1) on parhaiden käytäntöjen mukainen, 2) johon on varattu talousarvio ja 3) jossa on valvontamekanismi seurantaa varten.
  • 12 maata on implementoinut (parhaiden käytäntöjen mukaista) lainsäädäntöä, jolla ehkäistään, tutkitaan, rangaistaan ja korvataan naismurhia/sukupuoleen liittyviä naisten murhia.
  • 57 maata, joissa asuu yhteensä 2,5 miljardia naista ja tyttöä, on vahvistanut naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen tähtääviä kansallisia toimintasuunnitelmia ja strategioita lisäämällä osioita, joissa käsitellään sosiaalisia normeja, asenteita ja käyttäytymisen muutosta
  • 69 maassa, joissa asuu yhteensä 2,7 miljardia naista ja tyttöä, on parannettu väkivallasta selviytyneiden mahdollisuuksia saada laadukkaita tukipalveluita
  • 83,7 miljoonaa ihmistä (joista yli 22,5 miljoonaa naista ja tyttöä jo yksinomaan vuonna 2021) on tavoitettu YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen rahaston (UN Trust Fund) avustuksilla.
  • 12 prosenttiyksikön lisäys (2017-2021) rauhanrakennusrahaston resursseihin, jotka allokoidaan rauhanrakentamishankkeisiin, joissa otetaan huomioon naisten erityistarpeet, edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja/tai joissa on päätavoitteena lisätä naisten vaikutusmahdollisuuksia

Mikään osa tästä työstä ei olisi ollut mahdollista ilman UN Womenin yleisrahoitusta, ja koko UN Womenin toiminnan ajan Suomi on pysynyt yhtenä järjestön suurimmista yleisrahoittajista.

On myös huomion arvoista, että suomalaiset lahjoittivat UN Womenille ennennäkemättömän suuren summan Suomen kansallisen komitean Afganistanin hätäapukeräyksen kautta nykyisen kriisin aikana, jota seurasi toinen ennätyksellinen lahjoitussumma Ukrainalle meneillään olevan sodan johdosta. UN Women arvostaa suuresti sekä Suomen hallituksen että suuren yleisön UN Womenille osoittamaa luottamusta, ja tunnustamme ja arvostamme sitä sitoumusta ja kumppanuutta, joka UN Womenin ja Suomen välille on vuosien varrella rakentunut. UN Women on edelleen sitoutunut varmistamaan, että tämä luottamus ja kumppanuus jatkuu ja vahvistuu entisestään.

Lisätietoja Suomen tuesta UN Womenille löytyy täältä ja täältä.

 

UN Women ymmärtää täysin Suomen hallituksen ja suomalaisten mahdolliset huolenaiheet Suomen UN Womenille myöntämien varojen käytöstä, ja UN Women suhtautuu myönteisesti kaikkiin toimiin, tilintarkastuksiin ja muihin prosesseihin, joita voidaan pitää aiheellisina Yhdistyneiden Kansakuntien projektipalveluiden toimiston (UNOPS) tilanteesta mahdollisesti aiheutuvien kysymysten ja huolenaiheiden ratkaisemiseksi. Yleisradioyhtiö YLE julkaisi tällä viikolla yksityiskohtaisen artikkelin UNOPSin ja S3i-ohjelman (Sustainable Investments in Infrastructure and Innovation) mahdollisesta varojen väärinkäytöstä.

UN Womenin varainkäytöstä on tehty avoimia ja riippumattomia tarkastuksia järjestön perustamisesta lähtien, ja UN Women läpäisi äskettäin EU:n pilariarvioinnin, jossa tutkittiin UN Womenin varainhoitoa ja todettiin sen täyttävän EU:n standardit.

Suomen hallitus ja suomalaiset veronmaksajat ovat laittaneet luottamuksensa UN Womenin työhön ja kykyyn tuottaa konkreettisia, elämää muuttavia tuloksia naisille ja tytöille kaikkialla maailmassa, ja suhtaudumme tähän luottamukseen ja meille annettuun taloudelliseen tukeen erittäin vakavasti. UN Women jatkaa tiivistä yhteistyötään Suomen ja muiden tahojen kanssa varmistaakseen, että noudatamme jatkossakin korkeimpia mahdollisia taloushallinnon, läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden standardeja toiminnassamme sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa.

UN Women Suomi on yksi UN Womenin nopeimmin kasvavista kansallisista komiteoista, mikä on konkreettinen osoitus siitä, että sekä Suomen hallitus että suuri yleisö luottavat vahvasti UN Womeniin ja Suomen kansalliseen komiteaan. Se on myös osoitus Suomen sitoutumisesta sukupuolten tasa-arvon edistämiseen paikallisesti ja maailmanlaajuisesti, ja UN Women on ylpeä keskeisestä kumppanuudestaan Suomen kanssa tyttöjen ja naisten hyväksi tuotettujen tulosten saavuttamisessa kaikkialla maailmassa.

Suomen hallitus on pyytänyt UN Womenia ja muita YK:n järjestöjä täyttämään kyselylomakkeen ja arvioinnin varmistaakseen, että järjestöllä on käytössään riippumaton valvontajärjestelmä varojen käytön valvomiseksi, ja vahvistaakseen, että työntekijöillä on käytössään välineet ja järjestelmät, joiden avulla he voivat ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä tai huolenaiheista. UN Women antaa mielellään lisätietoja varmistaaksemme, että ratkaisevan tärkeä kumppanuutemme Suomen kanssa jatkuu. UN Women ei ole minkään varojen käyttöön tai korruptioon liittyvän selvityksen kohteena. Kyselylomakkeen ja arvioinnin täyttämistä koskeva pyyntö esitettiin yleisenä varotoimena kaikille YK:n järjestöille, joille Suomi antaa taloudellista tukea. UN Women tukee varauksetta tätä Suomen pyrkimystä varmistaa korkeimman mahdollisen standardin mukainen avoimuus ja vastuullisuus.

Olemme vakuuttuneita siitä, että UN Women ei ainoastaan täytä vaan ylittää kaikki taloudelliseen ja toiminnalliseen avoimuuteen liittyvät vaatimukset ja vertailuarvot, ja odotamme innolla, että voimme jatkaa menestyksekästä kumppanuuttamme Suomen kanssa konkreettisten ja tuntuvien tulosten aikaansaamiseksi tyttöjen ja naisten hyväksi molemminpuolisen luottamuksen, yhteistyön sekä yhteisiin arvoihimme sitoutumisen pohjalta.

 

Kysymykset ja tiedotusvälineiden tiedustelut:

 

Jaana Hirsikangas, toiminnanjohtaja, UN Women Suomi , jaana.hirsikangas@unwomen.fi

Emma Winiecki, viestinnän vastaava, UN Women Suomi , emma.winiecki@unwomen.fi