Suomen tasa-arvositoumukset edistyneet Generation Equality -kampanjan ensimmäisen vuoden aikana – ”Teknologian ja innovaatioiden tasa-arvovaikutukset ovat yhä keskeisempiä globaalin tasa-arvokehityksen kannalta”

Tue UN Womenin työtä tasa-arvon puolesta

Suomi on tehnyt 14 tasa-arvositoumusta UN Womenin koordinoimaan viisivuotiseen maailmanlaajuiseen Generation Equality -kampanjaan. Kampanjan ensimmäisen raportointikauden aikana Suomi on mm. puuttunut sukupuolittuneeseen verkkoväkivaltaan ja rahoittanut teknologian ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen suuntautuneita kehitysyhteistyöhankkeita noin 17 miljoonalla eurolla.

Suomi on sitoutunut edistämään kansainvälisen Generation Equality -kampanjan tasa-arvositoumuksia noin 150 miljoonalla eurolla kampanjan viisivuotiskauden aikana. Suomella on kampanjassa merkittävä johtorooli toimintaryhmässä, joka keskittyy teknologian ja innovaatioiden hyödyntämiseen sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja Suomen 14 sitoumuksesta yhdeksän keskittyykin tähän teemaan.

Vuonna 2021 lanseeratun kampanjan ensimmäinen vaikuttavuusraportti (Accountability Report) julkaistiin syksyllä 2022 ja Suomi oli yksi 267:sta määräaikaan mennessä raportoineesta sitoumuksentekijästä.

Ulkoministeriön innovaatiosuurlähettiläs Riitta Swan kommentoi Suomen sitoumusten myönteistä edistymistä:

”Kaikki Suomen tekemät sitoumukset edistyvät. Nostamme aktiivisesti kansainvälisillä foorumeilla ja tapaamisissa esiin teknologian ja tasa-arvon teemoja, erityisesti sukupuolittuneen verkkoväkivallan ehkäisemistä ja poistamista. Kansallisesti olemme tyytyväisiä moniin STEM-alojen sukupuolittuneisuuteen tarttuviin hankkeisiin sekä digitaalisen väkivallan painopisteeseen Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmassa.”

”On tärkeää huomata, että sitoumukset ovat nimenomaan Suomen, eivät ulkoministeriön sitoumuksia. Kansallista työtä tekevät pääosin muut ministeriöt. Myös suomalaiset yritykset ja kansalaisjärjestöt ovat tehneet omia sitoumuksiaan”, Swan jatkaa.

Muita suomalaisia sitoumuksentekijöitä ovat yrityksistä esimerkiksi TietoEVRY ja Next Games sekä järjestöistä mm. We in Games Finland, Fingo ja Solidaarisuus.

Sukupuolittuneen verkkoväkivallan kitkeminen prioriteettina

Generation Equality -kampanjan puitteissa Suomi kitkee ja ennaltaehkäisee sukupuolittunutta verkkoväkivaltaa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Sukupuolittunut digitaalinen väkivalta on ensimmäistä kertaa huomioitu kansallisessa Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmassa.

Konkreettinen toimenpide verkkoväkivallan kitkemiseksi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) joulukuussa 2022 julkaisema verkkokoulutus lähisuhteissa tapahtuvasta digitaalisesta väkivallasta ammattilaisten työn tueksi. Digitaalinen väkivalta -verkkokoulutus on suunnattu mm. sosiaali- ja terveyshuollon, opetusalan ja oikeuspalveluiden työntekijöille sekä poliiseille.

Suomi on tuonut sukupuolittuneen verkkoväkivallan kitkemistä järjestelmällisesti esiin kansainvälisillä foorumeilla järjestämissään tilaisuuksissa. Lisäksi Suomi perusti europarlamentaarikkojen keskuuteen Generation Equality -ystävyysryhmän. Vuonna 2022 ryhmä kokoontui keskustelemaan Euroopan komission direktiiviehdotuksesta naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi, mikä pitää sisällään useiden sukupuolittuneen verkkoväkivallan muotojen kriminalisoinnin.

Suomi tukee sukupuolten tasa-arvoa ja teknologiaa edistäviä kehitysyhteistyöhankkeita

Vuonna 2021 Suomi tuki noin 17 miljoonalla eurolla teknologiaa, innovaatioita ja sukupuolten tasa-arvo edistäviä kehitysyhteistyöhankkeita. Kehitysrahoituksella on tuettu esimerkiksi teknologiaa hyödyntävien ihmisarvoisten työpaikkojen lisäämistä naisille, naisten ja tyttöjen digilukutaidon kehittämistä kehittyvissä maissa sekä naisihmisoikeuspuolustajien digitaalista turvallisuutta. Suomi tuki aktiivisesti YK-järjestöjen innovaatio- ja vaikuttavuussijoitustoimintaa vahvistaen YK-järjestelmän kykyä hyödyntää teknologiaa ja innovaatioita sukupuolten tasa-arvon edistämisessä.

Suomen kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko sekä ihmisoikeuspoliittinen selonteko sisältävät molemmat sukupuolten tasa-arvon ja digitalisaation läpileikkaavina teemoina vahvistaen politiikan johdonmukaisuutta.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään sijoittaessa teknologiaan ja innovaatioihin

Kehitysrahoitusyhtiö Finnfund on sitoutunut huomioimaan tasa-arvonäkökulman kaikissa sijoituksissaan sekä sijoittamaan Generation Equality -kampanjan viisivuotiskaudella 60 miljoonan dollarin edestä teknologia ja tasa-arvo-teemaan.

Vuonna 2021 Finnfund sijoitti teknologian ja innovaatioiden sekä sukupuolten tasa-arvon risteyspintaan 20 miljoonaa dollaria. Sijoituksiin lukeutuivat muun muassa naisia johtotehtäviin voimaannuttava digitaalista infrastruktuuria ympäri Afrikkaa rakentava Bandwidth and Cloud Services Group (BCS) sekä rahoitusteknologiayritys Jumo, joka on lisännyt naisten saamien luottojen määrää lainanmyöntöpalveluita parantamalla.

Vuonna 2021 Suomi järjesti yhdessä UN Women Suomen, Inklusiivin ja FiBANin kanssa kasvuyritystapahtuma Slushin yhteydessä tilaisuuden, joka keskittyi sijoittajien rooliin startup-rahoituksen sukupuolikuilun umpeen kuromiseksi.

Lisäksi Suomi on luonut yhdessä kansainvälisen muotoilutoimisto IDEOn, UN Womenin ja Generation Equality -kampanjan teknologia ja tasa-arvo -toimintaryhmän kanssa ohjeet sukupuolinäkökulman huomioivien innovaatiohaasteiden luomiseksi.

Teknistieteellisten alojen tasa-arvoa edistetään moninaisin keinoin Suomessa

Suomi on sitoutunut kuromaan umpeen sukupuolten välistä kuilua teknistieteellisillä aloilla. Suomessa on toteutettu useita projekteja luonnontieteellisten ja matemaattisten aineiden houkuttavuuden lisäämiseksi kaikille sukupuolille. Näihin kuuluvat mm.  LUMA-keskusten (matematiikka, ympäristöoppi, luonnontieteet ja teknologia) työn vahvistaminen, lapsia teknologian pariin innostava InnoPlay-projekti, matematiikan opettamista tukeva LUMATIKKA-verkkokoulutus sekä tasa-arvoteemoja opettajakoulutukseen tuova SetSTOP-projekti.

Suomi on lanseerannut opinto-ohjausohjelman, jonka tavoitteena on tasa-arvoisempi työelämä kaikille. Ohjelmassa tuodaan työelämän ja opintojen moninaiset mahdollisuudet kaikkien nähtäville. Lisäksi Suomi panostaa ammatillisen koulutuksen laatuun ja tasa-arvoon.

Yhteistyötä tarvitaan tasa-arvoisemman teknologian luomiseksi

Ulkoministeriön fasilitoima Generation Equality -sparrausryhmä tuo yhteen asiantuntijoita julkiselta ja yksityiseltä sektorilta sekä kansalaisyhteiskunnasta. Vuodesta 2021 toiminut ryhmä tukee teknologia ja tasa-arvo -toimintaryhmän työtä Suomessa jakamalla tietoa ja etsimällä uusia yhteistyömahdollisuuksia.

UN Women Suomen ja Plan International Suomen luotsaama Generation Equality -nuortenryhmä tuo aktiivisesti nuorten ääntä kuuluviin Generation Equality -prosessissa. Nuortenryhmä on mm. julkaissut manifestin, joka vastuuttaa teknologiasektorin toimijoita kitkemään sukupuolittunutta verkkohäirintää.

Suomi toimi internetvapausjärjestö Freedom Online Coalitionin (FOC) puheenjohtajana vuonna 2021 ja painotti puheenjohtajuuskaudellaan turvallisen internetin mahdollistamista kaikille. Suomi järjesti ministerikokouksen, jossa julkaistiin myös FOC:in toimintaa ohjaava Helsingin julistus, jossa painotetaan naisten voimaannuttamista osana digitaalista tasa-arvoa edistävää työtä ja huomioidaan verkkoväkivalta merkittävänä uhkana.

Teknologia ja tasa-arvo -toimintaryhmän tavoitteisiin liittyen Suomella on omien sitoumustensa lisäksi neljä yhteissitoumusta muiden toimijoiden kanssa.

Suomi tukee teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä sukupuolittuneen väkivallan lopettamiseksi yhteistyössä Neuvon ja Nokian kanssa. Neuvo valmistelee digitaalista alustaa julkaistavaksi Keniassa.

Yhdessä useiden muiden EU-maiden kanssa Suomi tukee Digital for Development (D4D) -hubin toimintaa. Vuonna 2022 D4D-hubiin perustettiin sukupuolten tasa-arvoon ja digitaalisiin oikeuksiin keskittyvä työryhmä, joka työskentelee sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseksi hubin työryhmissä ja hanketyössä.

Lisäksi Suomi on tukenut Suomeen perustettujen uusien UNICEFin innovaatiohubien toimintaa. Tavoitteena on lanseerata naisten ja tyttöjen digilukutaitoa tukeva vaikuttavuusrahasto.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyviä tasa-arvositoumuksia Suomi tuki vuonna 2021 noin 40 miljoonalla eurolla. Suomi edisti kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta ja ehkäisyvälineiden saatavuutta tukemalla niihin keskittyviä järjestöjä. Lisäksi Suomi jatkoi vaikuttamistyötään seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien puolustamiseksi kansainvälisillä foorumeilla.

Kohti Generation Equality -kampanjan puolivälifoorumia

Suomi on saanut kiitosta aktiivisesta toiminnastaan Generation Equality -kampanjassa, erityisesti teknologia ja tasa-arvo-teemaan liittyen.

Tasa-arvon edistäminen on yksi Suomen ulkopolitiikan prioriteeteista ja myös digitalisaatio on Suomelle keskeinen teema. Innovaatiosuurlähettiläs Riitta Swan korostaa Suomen olevan sitoutunut johtorooliinsa Generation Equality -kampanjassa koko sen keston ajan (2021–2026).

”On huomattava, että teknologian ja innovaatioiden tasa-arvovaikutukset ovat yhä keskeisempiä globaalin tasa-arvokehityksen kannalta”, Swan korostaa.

”Sukupuolten tasa-arvon ohella uusiin teknologioihin liittyy myös merkittäviä muita ihmisoikeuskysymyksiä. Toisaalta teknologiasektori tarjoaa mahdollisuuksia vahvistaa tasa-arvotyötä uusin tavoin. Nämä ovat merkittäviä globaaleja kysymyksiä, jotka eivät ole katoamassa mihinkään”, Swan jatkaa.

Generation Equality -kampanjan puolivälifoorumi järjestetään syksyllä 2023 kestävän kehityksen tavoitteiden puolivälifoorumin yhteydessä.

Puolivälifoorumi on mahdollisuus tarkastella kampanjan vaikuttavuutta ja sen tavoitteiden toteutumista sekä kasvattaa kampanjan vaikuttavuutta innostamalla uusia toimijoita liittymään mukaan.

”Generation Equality -kampanjan puolivälifoorumi on hieno mahdollisuus vauhdittaa kampanjan kansainvälistä muutosvoimaa sekä vahvistaa sitoumuksen tehneiden tahojen vastuuvelvollisuutta, jotta kampanjalla todella on halutunlaiset vaikutukset, erityisesti heikoimmassa asemassa oleville naisille ja tytöille”, toteaa UN Women Suomen Generation Equality -koordinaattori Linda-Lotta Luhtala.

Suomen sitoumukset Generation Equality -kampanjaan:

 1. Sukupuolittuneen verkkoväkivallan estäminen kansallisesti ja kansainvälisesti
 2. Sukupuolinäkökulman vahvistaminen sijoituksissa teknologia- ja innovaatiosektorille
 3. STEM-alojen sukupuolikuilun umpeen kurominen
 4. Rahoituksen lisääminen sukupuolitietoisille teknologioille ja innovaatioille
 5. Tasa-arvoliikkeen luominen teknologia- ja innovaatioaloilla
 6. Yhteissitoumus Neuvon ja Nokian kanssa: sukupuolittuneen väkivallan lopettamiseen liittyvien digitaalisten ratkaisujen tukeminen
 7. Yhteissitoumus kymmenen muun EU-maan kanssa: Suomi on sitoutunut osana Digital for Development (D4D) -hubia kuromaan sukupuolten välistä digikuilua umpeen
 8. Yhteissitoumus Open Society Foundationin, UNICEFin ja USAIDin kanssa: Teknologian käyttö sukupuolittunutta verkkoväkivaltaa vastaan: virtuaalisten turvallisten tilojen kehittäminen tytöille ja naisille
 9. Yhteissitoumus UNCDFn, UNICEFin ja Volta Capitalin kanssa: Tasa-arvoiseen digitaaliseen lukutaitoon tähtäävän rahaston kehittäminen
 10. Kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen ja ehkäisyn kattavan saatavuuden edistäminen
 11. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien puolustaminen maailmanlaajuisesti
 12. Yhteissitoumus eri valtioiden ja International Planned Parenthood Federationin kanssa: Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien edistäminen
 13. Yhteissitoumus Islannin kanssa: vaikuttamistyö kansainvälisillä foorumeilla, jotta sukupuolittunut verkkoväkivalta huomioitaisiin kokonaisvaltaisesti osana sukupuolittunutta väkivaltaa
 14. Yhteissitoumus Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa: Vihreä ja tasa-arvoinen Pohjola: sukupuolinäkökulman sisällyttäminen pohjoismaiseen ilmastotyöhön (uusi sitoumus)

Lue lisää Suomen sitoumuksista ja työstä teknologia ja tasa-arvo -toimintaryhmän johtajistossa ulkoministeriön verkkosivuilta.

Kuva: Abbie Trayler-Smith, Panos Pictures