0 kohdetta

Rakennamme maailmaa, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus

Joka kolmas nainen maailmassa joutuu väkivallan kohteeksi. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ei tunne maantieteellisiä, uskonnollisia tai kulttuurisia rajoja.
Erityisen tuhoisat vaikutukset naisiin kohdistuvalla väkivallalla on kehitysmaissa. Sukuelinten silpominen, tyttöjen pakkoavioliitot ja seksuaalinen väkivalta ovat laajalle levinneitä ihmisoikeusloukkauksia. Yli 600 miljoonaa naista asuu maissa, joissa perheväkivalta ei ole rikos.

Väkivalta ei kuitenkaan ole välttämätöntä. UN Womenin tuella valtiot tiukentavat lakeja naisten ja tyttöjen suojelemiseksi väkivallalta ja syyllisten rankaisemiseksi. Tuemme palvelujen parantamista väkivallan uhreille ja pysyvän asennemuutoksen aikaansaamista perheissä, yhteisöissä ja koko yhteiskunnassa.

Edistämme tehokkaita lakeja ja käytäntöjä

Lait ja yleiset käytännöt usein sivuuttavat naisiin kohdistuvan väkivallan vakavuuden. Kun yhteisö epäonnistuu suojelemaan väkivallan uhrien oikeuksia ja hyvinvointia tai rankaisemaan tekijöitä, tulee väkivallasta usein sosiaalisesti hyväksyttyä. Kotiväkivalta ja perinteet nähdään usein yksityisasioina, joihin ei voida puuttua.

Lait ja käytännöt voivat kuitenkin luoda suunnitelmallisen ja kattavan pohjan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumiseksi. Ne usein johtavat positiivisiin muutoksiin asenteissa ja käyttäytymisessä pitkällä aikavälillä erityisesti silloin, kun niiden lisäksi tehdään strategista työtä tietoisuuden lisäämiseksi. Lisäksi lait kertovat, että naisiin kohdistuva väkivalta on rangaistavaa ja väärin, eikä sitä sallita yhteiskunnassa. Vaikka historiassa monia lakeja on parannettu, monet lait ovat yhä aikaansa jäljessä.

UN Women työskentelee edistääkseen lakeja ja käytäntöjä, jotka voisivat lopettaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan. Työskentelemme yhdessä valtioiden ja muiden tahojen kanssa, ja tuemme heitä lakien, käytäntöjen ja strategioiden käyttöönotossa ja vahvistamisessa.

Lisäämme tietoa ja ymmärrystä

Naisiin kohdistuva väkivalta pohjautuu syrjintään ja epätasa-arvoon, mikä tekee siitä keskustelemisen haastavaksi. Miehet ja naiset, joilla ei ole ollut mahdollisuutta kyseenalaistaa sukupuolirooleja, asenteita ja uskomuksia, eivät voi muuttaa niitä. Naiset, jotka eivät tunne oikeuksiaan, eivät voi vaatia niitä. Valtiot ja organisaatiot, joilla ei ole pääsyä standardeihin, ohjeisiin ja työkaluihin, eivät voi riittävästi puuttua ongelmiin. Kun tietoisuus kasvaa, mahdollisuus pysäyttää väkivalta kasvaa myös.

Koska UN Women työskentelee ympäri maailmaa, meillä on erityinen mahdollisuus tuoda yhteen asiantuntijoita ja löytää keinoja ehkäistä väkivaltaa ja auttaa uhreja. Meillä on laaja asiantuntemus ja ymmärrys, jota olemme kerryttäneet kehittäessämme lakeja ja järjestäessämme laajoja menestyksekkäitä kampanjoita. UN Women tarjoaakin ohjeistuksia ja tietopaketteja tiedon jakamisen parantamiseen.

Tiedon ja ymmärryksen lisääminen auttaa valtioita, järjestöjä ja kansalaisia muuttamaan yhteiskuntaa pysäyttääkseen väkivallan. Kansallisella tasolla tuemme naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tutkivia tutkimuksia. Tutkimusten kautta voimme ymmärtää, miten laajasta ilmiöstä on kyse, mitkä asiat vaikuttavat siihen sekä miten se vaikuttaa yksilöihin ja yhteisöihin.

Luomme turvallisia julkisia tiloja

Seksuaalinen häirintä ja muut seksuaalisen väkivallan muodot julkisissa tiloissa on päivittäinen ongelma tytöille ja naisille kaikkialla maailmassa. Pelko kohdata seksuaalista väkivaltaa julkisilla paikoilla kuten kaduilla, julkisessa liikenteessä, kouluissa, työpaikoilla, vesipisteillä tai puistoissa rajoittaa naisten ja tyttöjen vapautta liikkua. Se myös vähentää naisten ja tyttöjen mahdollisuuksia käydä koulua, tehdä töitä ja käyttää palveluita.

UN Womenin tavoitteena on luoda turvallisia kaupunkeja ja turvallisia julkisia tiloja. Kehitämme, käyttöön panemme sekä arvioimme käytäntöjä, työkaluja sekä erilaisia lähestymistapoja ehkäistä seksuaalista häirintää ja väkivaltaa sekä puuttua siihen.

Autamme väkivallan uhreja

Moni nainen ja tyttö, joka kohtaa fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, jää yhä ilman riittävää tukea. Tukea tarjoavat palvelut ovat elintärkeitä, koska ne tarjoavat uhreille suojaa, terveydenhuoltoa ja terapiaa sekä auttavat heitä lähestymään poliisia ja pääsemään osaksi oikeusjärjestelmää.

UN Women kehittää palveluiden laatua ja saatavuutta lisäämällä tietoa ja ymmärrystä palveluista sekä niiden tärkeydestä. Levitämme tietoa ja ymmärrystä YK:n tahojen, asiantuntijoiden sekä ammattilaisten kautta. Lisäksi autamme eri tahoja järjestämään palveluita, jotka ovat ensisijaisen tärkeitä väkivallasta toipumisen kannalta.

Keskitymme väkivallan ennaltaehkäisemiseen

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan juuret ovat sukupuolittuneessa syrjinnässä, sosiaalisissa normeissa sekä sukupuoliin kohdistuvissa stereotypioissa, jotka ylläpitävät sukupuolittunutta väkivaltaa. Koska naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tapahtuu paljon ja sillä on merkittäviä vaikutuksia naisiin ja tyttöihin, suurin osa panostuksesta keskittyy uhrien auttamiseen sekä heille suunnattuihin palveluihin. Kuitenkin paras tapa lopettaa naisiin kohdistuva väkivalta on estää sitä tapahtumasta puuttumalla sen väkivallan juurisyihin.

Väkivallan ehkäiseminen tulisi aloittaa varhaisessa vaiheessa elämää koulutuksen avulla sekä työskentelemällä tyttöjen ja poikien kanssa kannustaen kunnioittaviin suhteisiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Väkivallan ehkäiseminen on tehokkainta, kun työ kohdistetaan nuoriin. Kasvuvaiheessa puuttuminen on tärkeää, koska silloin muodostuvat arvot, jotka ovat tärkeitä tasa-arvolle.

Väkivallan ehkäiseminen on kokonaisvaltaista. Tuemme väkivallan lopettamista edistämällä sukupuolten välistä tasa-arvoa, voimaannuttamalla naisia sekä huolehtimalla siitä, että ihmisoikeudet toteutuvat myös naisten kohdalla.  Myös kotien ja julkisten tilojen tulee olla turvallisia tytöille ja naisille, heillä tulee olla mahdollisuus omaan talouteen ja naisten tulee voida osallistua päätöksentekoon. Miesten ja poikien kanssa työskentely nopeuttaa kehitystä väkivaltaa ehkäisevässä työssä. Heillä on mahdollisuus kyseenalaistaa syvään juurtunutta epätasa-arvoa ja sosiaalisia normeja, jotka ylläpitävät miesten valtaa naisiin. Myös tiedon lisääminen on tärkeä osa tehokasta strategiaa.

Työmme johtaa tuloksiin

100 eurolla voidaan kouluttaa 7 poliisia Intiassa puuttumaan asianmukaisella tavalla naisiin ja tyttöihin kohdistuviin väkivaltatapauksiin
40 eurolla voidaan kouluttaa 8 ihmisoikeusaktivistia Lähi-idässä toimimaan poikien ja miesten sitouttamiseksi väkivallattomaan elämään
10 eurolla voidaan tarjota terapiaa ja neuvontaa jopa kuudelle väkivallan uhriksi joutuneelle naiselle Afrikassa ja Aasiassa