Teknologian ei pidä vahvistaa sukupuolittuneita stereotypioita

Tue tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutumista

Teknologian puolueellisuus ja sukupuolittuneisuus on ollut näkyvästi esillä mediassa tällä viikolla, kirjoittaa UN Women Suomen viestinnän vastaava Emma Winiecki blogissa.

Googlen kääntäjäpalvelun asenteellisuus on saanut tällä viikolla osakseen ansaittua kritiikkiä, kun sosiaalisessa mediassa lähti kiertämään kuvakaappaus käännöksestä, jossa johtajuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen viittaavat termit kuten “hän on johtaja”, “hän määrää” ja “hän on kirurgi” kääntyvät mieheen viittaavalla he-pronominilla, kun taas “hän on siivooja, “hän tiskaa” ja “hän tanssii” kääntyvät naiseen viittaavalla she-pronominilla. 

Vielä maanantaina Google-haun ennakoiva tekstinsyöttö tarjosi kahta vaihtoehtoa siihen, miten päättää haku “naisen paikka on…”. Tarjotut vaihtoehdot olivat “kotona ja keittiössä. Tiistaina – päivä UN Women Suomen Naisen paikka-kampanjan käynnistymisen jälkeen – ehdotuksia olikin kolme: kotona, keittiössä ja kaikkiallaGooglen automaattinen täydennys perustuu esimerkiksi aikaisempiin hakuihin, mutta myös trendaaviin ja suosittuihin aiheisiin ja siihen, kuinka useasti muut ovat käyttäneet samaa hakutermiä. Naisen paikka -kampanjan slogan “naisen paikka on kaikkialla” nousi maanantain aikana trendaavaksi aiheeksi ja muutti algoritmin tarjoamia vaihtoehtoja. 

Teknologia ei ole neutraalia

Teknologia ei ole koskaan neutraalia. Se toistaa ja vahvistaa yhteiskunnassa vallalla olevia ennakkoluuloja ja stereotypioita ja heijastelee oikean elämän syrjiviä rakenteita, sukupuolittuneita työmarkkinoita ja puolueellisia asenteita.

Teknologian puolueellisuudesta on paljon esimerkkejä. Tekoälyllä toimivat ääniavustajat tunnistavat huonommin naisten ja vähemmistöjen ääniä, eivätkä kasvontunnistusohjelmat tunnista naisten ja vähemmistöjen kasvoja yhtä luotettavasti kuin valkoihoisen miehen kasvoja. Amazonin rekrytointiprosessien yhteydessä käyttämä tekoälyjärjestelmä syrji naispuolisia hakijoita, jotka lähettivät hakemuksensa teknisiin työpaikkoihin, koska tekoäly oletti miesten olevan näihin töihin sopivampia. 

Algoritmit ovat seksistisiä ja syrjiviä, koska maailma on. Tekoäly olettaa, että koska teknisiin työpaikkoihin hakijoista ja palkatuista enemmistö on miehiä, miesten täytyy olla sopivampia näihin töihin kuin naisten. Googlen kääntäjä skannaa miljoonia sivuja verkossa olevaa dataa käännöksiä tehdessään, ja jos suurimmassa osassa nettisivuista sana “kirurgi” tai “johtaja” yhdistyy mieheen viittaavaan he-pronominiin, kääntäjä perustaa oletuksensa tähän tietoon.  

Teknologian sukupuolittuneisuus ei ainoastaan heijastele olemassa olevia stereotypioita vaan myös vahvistaa ja pönkittää niitä. Kun kielenkääntäjä kertoo, että astronautti on mies ja siivooja nainen, se vahvistaa käsitystämme sukupuolittuneista rooleista. Googlen oma Moninaisuusraportti (Google Diversity Report) kertoo, että Googlen työntekijöistä vain 32 prosenttia on naisia ja johtoasemissa naisia on vain 26 prosenttia.

Globaalisti tekoälytutkijoista naisia on alle neljännes. Tytöt ja naiset ovat yhä aliedustettuina niin sanotuilla STEM-aloilla (science, technology, engineering and math), ja se näkyy: teknologiaa on yhä pääsääntöisesti luomassa valkoihoinen mies, ja nykypäivän teknologia edustaa maailmaa valkoihoisen miehen näkökulmasta.  

Naiset teköäly-asiantuntijoina

Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että tytöt, naiset ja vähemmistöt ovat tasapuolisesti edustettuina teknologia-alalla – sekä teknologian kehittäjinä että käyttäjinä. Sukupuolittuneet asenteet ja teknologia-alan naisvihamielisyys seisovat yhä tyttöjen ja naisten tasapuolisen osallistumisen tiellä.  

Vihapuhe on uhka demokratialle

Myös verkossa viime vuosina kohinalla lisääntynyt vihapuhe ja häirintä kohdistuu pääasiassa naisiin ja tyttöihin ja rajoittaa heidän mahdollisuuttaan osallistua ja ottaa tilaa. UN Womenin mukaan tyttöihin ja naisiin kohdistuva häirintä, ahdistelu ja väkivalta verkossa on lisääntynyt entisestään koronapandemian aikana. 

UN Womenin mukaan verkossa tapahtuvaan uhkailuun, häirintään ja väkivaltaan liittyvä data ja jopa näiden käsitteiden määrittelyt ovat globaalilla tasolla riittämättömiä. Saatavilla olevat tilastot kuitenkin osoittavat, että nettivihapuhe kohdistuu suhteettomasti tyttöihin ja naisiin, ja sen vaikutukset tyttöjen ja naisten elämässä ovat kauaskantoiset. Vihapuhe ja häirintä rajoittaa tyttöjen ja naisten mahdollisuutta osallistua keskusteluun ja vaikuttaa, ja nettiväkivalta jättää pysyviä traumoja. Netissä tapahtuva vihapuhe ja väkivalta ovat ihmisoikeusrikkomuksia ja uhkaavat demokratiaa ja sananvapautta.

Myös tämän vuoksi naisten osallistuminen teknologian kehittämiseen ja suunnitteluun on tärkeää. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva vihapuhe sosiaalisen median alustoilla on globaali ongelma, johon ei ole löytynyt tyydyttävää ratkaisua. Facebookia on vaadittu ryhtymään konkreettisempiin toimiin naisiin kohdistuvan vihapuheen kitkemiseksi alustoiltaan, mutta silti vihapuhe ja misogynia kukoistaa sosiaalisen median palveluissa.

Teknologia voidaan valjastaa tasa-arvon työkaluksi

Haitallisten asenteiden, normien ja rakenteiden tunnistaminen ja purkaminen on edellytys sille, että teknologia palvelee kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti. Google on vastannut kritiikkiin kääntäjänsä puolueellisuuteen liittyen ja todennut, että käännös on sukupuolittunut, koska se perustuu sukupuolittuneeseen materiaaliin. Vaikka tämä pitäisikin paikkansa, on kuitenkin tapoja, joilla kääntäjän puolueellisuutta voitaisi vähentää. He/she-pronominit englannin kielessä voisi ainakin joissain tilanteissa korvata yleistyneellä sukupuolineutraalilla they/them-pronominilla.

Algorithm Watch -sivuston tekemän analyysin mukaan Googlen kääntäjän puolueellisuus ulottuu syvemmälle, ja on erityisen silmiinpistävää, kun käännettävät kielet ovat jotain muuta kuin englantia. Esimerkiksi termit presidentti ja historioitsija kääntyivät uudella kiellä maskuliiniin, vaikka ne oli lähdekielessä ilmaistu feminiininä.

Puolueellisuus ei siis riipu vain lähdemateriaalista, jota kääntäjä analysoi, vaan se on koodattu syvemmin algoritmiin. Se ei välttämättä ole tapahtunut tietoisesti tai tahallisesti – mutta juuri nämä alitajuiset, piilevät ja hienovaraiset sukupuolittuneet viestit vahvistavat haitallisia stereotypioita naisten ja miesten kyvyistä ja roolista yhteiskunnassa. 

Generation Equality tasa-arvo-aloite

Teknologiasta voidaan valjastaa työkalu sukupuolten tasa-arvon edistämiselle. Tähän pyrkii UN Womenin käynnistämä Generation Equality tasa-arvoaloite, jonka yksi vastuualue on teknologia ja innovaatiot. Suomi on valittu johtorooliin vastaamaan tasa-arvon edistämisestä teknologian ja innovaatioiden kautta. Generation Equality –kampanja tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden varmistaa, että teknologia toimii tyttöjen ja naisten puolesta – ei heitä vastaan. 

Meillä ei ole varaa antaa teknologian toimia konservatiivisten, patriarkaalisten ja syrjivien sukupuolistereotypioiden pönkittäjänä. Teknologian puolueellisuus ei ole sattumaa, eikä se korjaannu itsestään. Yksityissektorin, valtioiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden on ryhdyttävä suunnitelmallisiin ja konkreettisiin toimiin, joiden avulla tyttöjen ja naisten osallistumista IT-alalla voidaan tukea ja jotta teknologian sukupuolittuneita ennakkoluuloja voidaan tunnistaa ja purkaa. Teknologia kuuluu kaikille, ja naiset kuuluvat sekä teknologian käyttäjiksi että kehittäjiksi.  

 

Miten UN Women hyödyntää teknologiaa tasa-arvotyössä?

UN Women tekee aktiivisesti töitä ja tuottaa tietoa, jotta teknologian ja innovaatioiden tuomia mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää tehokkaammin tyttöjen ja naisten oikeuksien edistämisessä.

Esimerkiksi:

  • UN Women, UNESCO ja muut YK-toimijat edistävät erityisesti tyttöjen koulutusta, ja tyttöjen ja naisten osallistumista STEM-aloille (tiede, teknologia, insinööriopinnot ja matematiikka).
  • UN Womenin naisten taloudellista itsenäisyyttä tukeva työ pyrkii kasvattamaan erilaisiin innovaatiohankkeisiin ja innovaatiotyöpajoihin osallistuvien naisten määrää, jotta naiset voisivat olla aktiivisesti kehittämässä uusia teknologioita ja innovaatioita, joiden avulla he voivat parantaa omia elinolojaan.
  • HeForShe Impact 10x10x10 -hanke työskentelee kymmenen valtionjohtajan, kymmenen yritysjohtajan ja kymmenen yliopiston presidentin kanssa tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten oikeuksien edistämiseksi esimerkiksi tytöille suunnattujen koodausopintojen ja tyttöjen STEM-opintojen tukemisen kautta.