Vuosi Generation Equality -kampanjan käynnistämisestä – vuosi sukupuolten tasa-arvon kirittämistä

Tee konkreettinen tasa-arvoteko, lahjoita UN Womenin toimintaan!

Kansainvälisen Generation Equality -kampanjan ensimmäisenä vuonna tasa-arvositoumusten määrä on kaksinkertaistunut. Toimintaryhmien tasa-arvoteemoja täydentävä Naiset, rauha ja turvallisuus sekä humanitaarinen toiminta -sopimus lisää konkreettista tasa-arvotyötä kriiseissä ja konflikteissa. Sitoumusten toteutumista arvioiva ensimmäinen seurantaraportti julkaistaan syyskuussa.

Vuoden 2021 Generation Equality -tasa-arvofoorumit Meksikossa ja Pariisissa saivat aikaan yli 1000 rahallista, ohjelmamuotoista, vaikuttamistyöhön sekä lakeihin, käytäntöihin ja säännöksiin liittyvää tasa-arvositoumusta. Lisäksi ne keräsivät maailmanlaajuiseen tasa-arvotyöhön historialliset 34 miljardia euroa. Vuosi myöhemmin sitoumusten määrä on kaksinkertaistunut yli 2000:een.

Valtiot, yritykset, järjestöt ja muut toimijat ovat tehneet sitoumuksia kampanjan kuuden toimintaryhmän teemoihin liittyen. Näin sitoumuksentekijät muodostavat monisidosryhmäisiä, innovatiivisia ja maailmanlaajuisia kumppanuuksia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Ensimmäinen vuosi on merkinnyt uusia sitoumuksia, yhteistyötä ja toimeenpanoa

Ensimmäisten Generation Equality -foorumien jälkeen valtiot yhteistyökumppaneineen ovat alkaneet viedä tasa-arvositoumuksiaan käytäntöön.

Yksi esimerkki tehokkaasta uudesta sitoumuksesta on Pohjoismaiden tasa-arvoministerien tekemä yhteissitoumus. Valtiot lupaavat rahoittaa tasa-arvoa edistäviä ilmastoratkaisuja ja ottaa käyttöön kansallisia toimintatapoja, joissa sukupuolten tasa-arvo, kestävä kehitys ja nuorten osallistuminen yhdistetään toisiinsa. Sitoumuksessa ovat mukana Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti sekä Ahvenanmaan, Grönlannin ja Färsaarten itsehallintoalueet.

Kenian tekemä tasa-arvotyö taas on yksi esimerkki Generation Equality -kampanjan ensimmäisen vuoden aikana saavuttamasta valtiovetoisesta edistyksestä. Kenia on yksi sukupuoleen perustuvan väkivallan vastaisen toimintaryhmän johtajista, ja se on tehnyt yhteensä 12 sitoumusta.

Sitoumusten toimenpiteisiin lukeutuvat muun muassa seuraavat:

  • kansalliset toimintatavat sukupuoleen perustuvan väkivallan ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan
  • resurssien kohdentaminen sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ehkäiseville ja torjuville ohjelmille
  • kansalaisyhteiskunnan toimijoiden sekä väkivaltaa kohdanneiden kuuleminen
  • sukupuolen huomioivan datan ja todistusaineistojen tuottaminen
  • kansainvälisten sopimusten ratifioiminen.

Konkreettisesti Kenia muun muassa sijoittaa yli 980 000 euroa naisten sukupuolielinten silpomisen vastaiseen työhön seuraavan neljän vuoden aikana. Osana tasa-arvofoorumin yksivuotisjuhlaa Kenia on julkaissut raportin, joka esittelee jokaisen sitoumuksen edistymistä.

Myös Kansainvälinen hoivatyön liitto (the Global Alliance for Care) on ottanut tärkeitä edistysaskeleita. Se on esitellyt uutta näyttöä naisia tukevien menettelytapojen vaikuttavuudesta. Tällaisia ovat muun muassa naisten tekemän hoivatyön tunnustaminen, sen uudelleen järjesteleminen ja korvauksen turvaaminen hoivatyöstä. Liiton työ edistää esimerkiksi uusien kansallisten toimintatapojen kehittämistä. Lisäksi se saattaa aktivistit ja päätöksentekijät neuvottelupöydän ääreen.

Myös yksityinen sektori on tarttunut haasteeseen ja tehnyt sitoumuksia. Esimerkiksi Koç Holdingin yritykset tukevat teknologian ja innovaatioiden avulla tasa-arvoa edistävää toimintaryhmää.

Nuoret aktivistit ovat saaneet edistystä aikaan niin ikään. He ovat yhdessä UN Womenin kanssa johtaneet Generation Equality -sitoumusten siirtämistä paikallistasolle. Esimerkiksi vuoden 2022 kesäkuussa 32 nuorta keskusteli virtuaalityöpajassa toimenpiteistä ja jakoi kokemuksiaan siitä, miten vaikuttavuutta voi vahvistaa paikallistasolla.

Suuri joukko päättäjiä, aktivisteja ja yrittäjiä seisoo yhdessä lavalla. Taustalla näkyy Pariisin tasa-arvofoorumi -teksti.
Pariisin Generation Equality -foorumin avajaistilaisuus Pariisissa 30.6.2021. Kuva: UN Women / Fabrice Gentile.

Nämä ja muut valtioiden, yksityisen sektorin, säätiöiden, kansalaisyhteiskunnan ja nuorten johtajien toimintaryhmissä tekemät sitoumukset ovat nähtävissä UN Womenin julkaisemassa Generation Equality -sitoumusportaalissa.

Naiset, rauha ja turvallisuus -sopimus täydentää toimintaryhmien teemoja

Myös Naiset, rauha ja turvallisuus sekä humanitaarinen toiminta (Women Peace and Security and Humanitarian Action Compact) -sopimus on ottanut edistysaskelia. Tähän mennessä sen on allekirjoittanut yli 160 toimijaa – mukaan lukien Suomi. Allekirjoittajat ovat sitoutuneet yhteensä yli 1000 toimenpiteeseen.

Sopimus tukee naisten ja tyttöjen huomioimista järjestelmällisesti ja merkityksellisesti kaikissa rauhan, turvallisuuden ja humanitaarisen avun prosesseissa. Näin se täydentää omana osa-alueenaan toimintaryhmien tasa-arvoteemoja.

Viime vuoden aikana sopimuksen allekirjoittajat ja johtajat ovat kehittäneet valvontaviitekehyksen, joka seuraa toimenpiteiden edistymistä sekä puutteita seuraavan viiden vuoden aikana. Kehys edistää jo olemassa olevien globaalien sitoumusten toimeenpanoa, millä turvataan Naiset, rauha ja turvallisuus -työn edistymistä sekä tasa-arvon toteutumista humanitaarisissa toimintaohjelmissa.

Allekirjoittajat ovat tehneet niin taloudellisia kuin politiikkaan sekä vaikuttamis- ja ohjelmatyöhönkin liittyviä toimenpiteitä puolustaakseen naisten ja tyttöjen oikeuksia kriiseissä ja konflikteissa. Toimenpiteitä on tehty erityisesti Afganistanin, Kongon demokraattisen tasavallan, Etiopian, Malin, Myanmarin, Syyrian, Ukrainan ja Jemenin konflikteihin ja kriiseihin liittyen.

Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Comission on the Status of Women, CSW) 66. istunnossa maaliskuussa 2022 nuorisoverkostot kokoontuivat hahmottelemaan suositukset sopimuksen allekirjoittajille. Näiden tarkoituksena on lisätä nuorten osallistumista ja johtajuutta Naiset, rauha ja turvallisuus sekä humanitaarinen toiminta -teemaan liittyvissä kysymyksissä.

Allekirjoittajien tekemiin toimenpiteisiin voi perehtyä omassa portaalissaan.

Syyskuussa julkaistaan ensimmäinen seurantaraportti

Viime vuonna UN Women kutsui Generation Equality -tasa-arvofoorumit koolle, ja niiden järjestäjinä toimivat jaetusti Ranska ja Meksiko. Foorumit toivat yhteen valtioiden, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin johtajia sekä nuoria johtajia tekemään rohkeita maailmanlaajuisia tasa-arvotoimia.

Tasa-arvofoorumit merkitsivät alkua kunnianhimoiselle viisivuotiselle matkalle, Generation Equality -kampanjalle, jota UN Women koordinoi. Kampanja jouduttaa edistystä kuudella osa-alueella, joilla tasa-arvokehitys on ollut kansainvälisesti erityisen hidasta.

Raportti Generation Equalityn ensimmäisen vuoden toimeenpanon edistymisestä tulee saataville syyskuisessa julkistustilaisuudessa Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen yhteydessä. Tarkemmista yksityiskohdista kerrotaan lähempänä julkaisuajankohtaa.

Lue lisää sitoumuksentekijäksi ryhtymisestä täällä!