UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous: Pääsy nettiin taattava myös tytöille turvallisesti

Tue tyttöjen digitaitokoulutusta verkkolahjoituksella

Teknologian kehittyessä myös naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta verkossa ja tieto- ja viestintätekniikan välityksellä kehittyy ja yleistyy. Ilmiöstä kertovat muun muassa digiympäristöissä tapahtuva seksuaalinen häirintä, teknologian välityksellä tapahtuva vainoaminen ja Zoom-pommitukset” (engl. Zoom bombing), joissa videopuheluihin tunkeutuneet henkilöt jakavat esimerkiksi seksuaalissävytteistä materiaalia.

Uudet innovaatiot, kuten virtuaalitodellisuus ja metaversumi, luovat uusia digitaalisia tiloja naisvihalle ja seksuaaliselle väkivallalle.   

Työnsä puolesta verkossa aktiivisesti toimivat naiset, kuten toimittajat, poliitikot ja aktivistit, kärsivät suhteettomasti. Lisäksi on olemassa yhä enemmän näyttöä siitä, että verkkoväkivallan ja naisiin ja tyttöihin kohdistuvan fyysisen väkivallan välillä on vahva yhteys, ja tällä on usein merkittäviä seurauksia naisten ja tyttöjen työ- ja yksityiselämään. Naisilla ja tytöillä on oltava turvallinen ja tasavertainen mahdollisuus päästä käsiksi tietoon, jotta myös he voivat olla seuraavan sukupolven innovaattoreita, teknologia- ja ohjelmistosuunnittelijoita ja verkkosisältöjen tuottajia. 

Yli puolet maailman tytöistä ja nuorista naisista on kokenut verkkoväkivaltaa. Eräässä maailmanlaajuisessa tutkimuksessa todettiin, että suurin osa tutkimukseen osallistuneista tytöistä oli vasta 14–16-vuotiaita kokiessaan ensimmäistä kertaa seksuaalista häirintää verkossa.

Etnisiin vähemmistöihin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat naiset, alkuperäiskansojen naiset sekä vammaiset naiset ovat vielä suuremmassa vaarassa joutua verkkoväkivallan kohteeksi.

Tätä maailmanlaajuista ongelmaa pyrkivät ratkomaan Generation Equality -kampanjan teknologiaan ja tasa-arvoon keskittyvä toimintaryhmä, EQUALS-aloite sekä sukupuoleen perustuvaa verkkohäirintää ja -väkivaltaa vastustava toimintakumppanuus. Näiden aloitteiden mukaisesti ehdotan kahta ensisijaista painopistettä ongelmaan puuttumiseksi. 

Ensinnäkin suosittelen hallituksia varmistamaan vahvat ja selkeät toimintaohjeet lakia valvoville viranomaisille, jotka käsittelevät naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa verkkoväkivaltaa. Lisäksi suosittelen investoimaan erikoistuneisiin oikeusviranomaisiin, jotka käsittelevät tällaista väkivaltaa ihmisoikeus- ja sukupuolisensitiivisellä lähestymistavalla. Pyydän, että viranomaiset tiedottavat netin käyttäjille nykyisistä turvallisuuskäytännöistä ja siitä, miten käyttäjät voivat ilmoittaa väärinkäytöksestä ja saada keskeisiä palveluja verkossa. Aiheeseen liittyviä ohjeita ja hyviä käytäntöjä kehittäessä on otettava aktiivisesti mukaan myös naisten oikeuksia ajavat järjestöt.

Hallitukset voivat myös vahvistaa olemassa olevaa tietopohjaa tuottamalla määrällis ja laadullista tietoa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan digitaalisen väkivallan eri muodoista sekä jakamalla esimerkkejä lupaavista ja hyvistä käytännöistä, joilla tehostetaan verkkoväkivallan ennaltaehkäisyä ja torjuntaa.

Toiseksi suosittelen, että internetpalvelujen välittäjät (ml. internetpalvelujen tarjoajat, hakukoneet ja sosiaalisen median alustat) tekevät selkeitä, korkean tason sitoumuksia naisten ja tyttöjen turvallisuuden takaamiseksi verkkoympäristöissä. Tällaisia ovat esimerkiksi työkalujen ja järjestelmien suunnittelu, joilla ehkäistään, havaitaan, reagoidaan ja seurataan verkkoväkivaltaa sekä suodatetaan, estetään ja poistetaan internetin laitonta sisältöä, erityisesti intiimien kuvien suostumuksetonta kuvaamista ja jakamista. Pyydän myös, että internetpalvelujen välittäjät osoittavat ottavansa vastuuta ilmiöstä tuottamalla määrällis ja laadullista tietoa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan verkkoväkivallan eri muodoista digitaalisilla alustoilla.

Verkkoturvallisuuden lisäämiseksi kehotan investoimaan koulutuskampanjoihin, jotka koskevat muun muassa verkkoväkivallan ehkäisemistä, verkkoturvallisuuteen liittyvän neuvonnan jakamista ja helppokäyttöisten ja avointen raportointi- ja valitusmenettelyjen tarjoamista. 

Pyydän myös yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioita tekemään yhteistyötä ratkaisujen kehittämiseksi, vahvistamaan työntekijöiden valmiuksia ymmärtää verkkoväkivaltaa ja kannustamaan useampia naisia ja tyttöjä hakeutumaan opiskelemaan ja työskentelemään teknistieteellisille aloille. 

Meidän tulee enemmän kuin koskaan pyrkiä edistämään kaikkien, myös tyttöjen ja naisten, mahdollisuutta hyödyntää internetyhteyksiä turvallisesti ja merkityksellisesti. Samalla kun investoimme aktiivisiin toimenpiteisiin näiden oikeuksien toteutumiseksi, meidän on myös varmistettava digitaalisten tilojen turvallisuus.  Vain siten voimme vapauttaa naisten ja tyttöjen työpanoksen voiman. 

Alkuperäinen kirjoitus englanniksi löytyy täältä.