Suomen neljäs kansallinen Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelma julkaistiin – ”Toimintaohjelman toimeenpanolle tarvitaan kunnon budjetti”

Suomen uusin kansallinen Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelma julkaistiin 13. maaliskuuta. Se ohjaa Suomen toimintaa YK:n turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman toimeenpanemiseksi. UN Women Suomen koordinoiman Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston kommentit oli kattavasti huomioitu toimintaohjelmassa. 

Naisten osallisuuden korostaminen ja vahva ihmisoikeusperustaisuus toimintaohjelman keskiössä

Suomen neljäs kansallinen Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelma vuosille 2023–2027 julkaistiin 13.3.2023. Suomen kansallinen toimintaohjelma määrittelee Suomen toiminnan painopisteet ja ohjaa Suomen toimintaa Naiset, rauha ja turvallisuus -agendan toimeenpanemiseksi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto painotti toimintaohjelman julkistustilaisuudessa Suomen vahvaa sitoutumista Naiset, rauha ja turvallisuus -agendaan ja sen edistämiseen. Samalla hän korosti muuttuneen turvallisuusympäristön, kuten sotien ja ilmastokriisin, merkitystä naisiin ja tyttöihin, jotka usein kärsivät kriiseistä ja niiden seurauksista eniten. Lisäksi Haavisto alleviivasi demokratiaa ja tasa-arvoa vastustavien liikkeiden vahvistumista.

”Suomen johdonmukainen työ naisten ja vähemmistöjen oikeuksien puolestapuhujana on tässä tilanteessa entistäkin tärkeämpää”, ministeri Haavisto painotti.

Toimintaohjelman keskeisenä tavoitteena on vahvistaa naisten osallistumista rauhan ja turvallisuuden kysymyksiin ja sitä kautta tukea pyrkimyksiä rakentaa kestävää rauhaa.

”Naisia tarvitaan rauhan ja turvallisuuden osalta kaikkiin tehtäviin ja kaikille tasoille. Kyse ei ole vain lukumääristä. Naisten osallistumisen vahvistaminen vaatii avoimuutta tarkastella esteitä, jotka ovat naisten osallistumisen tiellä, rohkeutta ylittää ne”, ministeri Haavisto totesi.

Suomen kansallinen Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelma perustuu YK:n turvallisuusneuvoston vuonna 2000 hyväksymälle Naiset, rauha ja turvallisuus (1325) -päätöslauselmalle. Päätöslauselman ja sitä seuranneiden täydentävien päätöslauselmien tavoitteena on suojata naisia ja tyttöjä aseellisissa konflikteissa sekä tukea heidän osallistumistaan konfliktien ehkäisyyn ja rauhanrakennukseen.

Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto aktiivisesti mukana toimintaohjelman luomisessa

Toimintaohjelman laatimiseen osallistettiin laajasti kansalaisjärjestöjä ja muita toimijoita. Myös UN Women Suomen koordinoima Naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto osallistui vahvasti toimintaohjelman laatimiseen koko prosessin ajan esimerkiksi osallistumalla työpajoihin ja kommentoimalla toimintaohjelman luonnosta. Toimintaohjelmaluonnokseen tulleet yli 1500 kommenttia kertovat sidosryhmien aktiivisuudesta.

Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston puheenjohtaja Elina Korhonen kiittelee uutta toimintaohjelmaa ja että prosessissa on kuultu kansalaisyhteiskuntaa:

”Uudessa toimintaohjelmassa on kattavasti huomioitu Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston kommentit, kuten naisten tunnistaminen moninaisena joukkona ja moniperusteisen syrjinnän huomioiminen sekä naisten ja tyttöjen toimijuuden korostaminen. Neljäs toimintaohjelma on vahvasti ihmisoikeusperustainen ja arvoperustainen ohjelma.”

Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston puheenjohtaja Elina Korhonen piti kommenttipuheenvuoron Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman julkaisutilaisuudessa. Kuva: Emma Winiecki

”Toimintaohjelman toimeenpanolle tarvitaan kunnon budjetti, ettei se jää pelkäksi paperiksi. Kun seuraava hallitus päättää leikkauskohteista, naiset, rauha ja turvallisuus -työ ei voi olla se mistä leikataan – ei tässä maailman ajassa, kun tarve työlle on suurempi kuin koskaan ja naisten oikeuksia kyseenalaistetaan enemmän kuin koskaan”, Korhonen toteaa.

Toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti, ja sen toimeenpanosta raportoidaan vuosittain. Naiset, rauha ja turvallisuus -verkostolla on toimintaohjelman toteutumisen seurannassa merkittävä rooli.

Uuden toimintaohjelman (2023–2027) viisi päätavoitetta ovat:

  1. Naisten merkityksellinen osallistuminen ja moninaisuus konfliktien ehkäisemiseen ja kestävän rauhan rakentamiseen vahvistuu.
  2. Naisten johtajuus, merkityksellinen osallistuminen ja moninaisuus, sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen rauhanprosesseissa ja rauhanvälityksessä vahvistuvat.
  3. Naisten merkityksellinen osallistuminen ja moninaisuus, sekä sukupuolinäkökulma vahvistuvat turvallisuussektorilla, kriisinhallinnassa ja varautumistyössä.
  4. Naisten ja tyttöjen turvallisuus sekä oikeuksien toteutuminen ja heidän moninaisiin tarpeisiinsa vastaaminen kriiseissä vahvistuu.
  5. Naiset, rauha ja turvallisuus -agendan toimeenpano vahvistuu ja kontekstisensitiivisyys lisääntyy kansallisessa ja kansainvälisessä toiminnassa.

Naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto vaatii yhdessä Suomen 2250-verkoston (nuoret, rauha ja turvallisuus), että tulevassa hallitusohjelmassa taataan riittävät rahalliset ja henkilöstöresurssit sekä järjestelmällinen arviointi sekä naiset, rauha ja turvallisuus että nuoret, rauha ja turvallisuus -työlle (lue lisää).

Liity Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston jäseneksi. Verkostoon voivat liittyä aiheen parissa työskentelevät järjestöt, tutkijat ja asiantuntijat sekä teemasta kiinnostuneet yksityishenkilöt.

Lue Naiset, rauha ja turvallisuus: Suomen kansallinen toimintaohjelma 2023−2027

Pääkuva: UN Photo/Harandane Dicko