Maailman päättäjät sitoutuivat YK:n CSW65-kokouksessa edistämään naisten poliittista johtajuutta ja työskentelemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan

Lahjoita tasa-arvotyölle!

YK:n naisten oikeuksien kokouksessa laadittiin vahva toimintasuunnitelma naisten johtajuuden ja poliittisen osallisuuden edistämiseksi. 

Maailman päättäjät sitoutuivat perjantaina 26. maaliskuuta tehokkaisiin toimiin naisten osallistamiseksi politiikkaan ja päätöksentekoon sekä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Tämä tapahtui YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan, UN Commission on the Status of Women (CSW), 65. kokouksessa. Samalla alkoi lähtölaskenta Meksikossa 29.–31.maaliskuuta järjestettävään Generation Equality Forumiin. 

Kaksiviikkoinen kokoontuminen päättyi YK:n jäsenvaltioiden hyväksyttyä kokouksen loppupäätelmät, jotka tunnustavat tarpeen kiihdyttää kehitys naisten täyden osallistumisen varmistamiseksi kaikilla päätöksenteon asteilla – niin hallinnollisella, lainsäädännöllisellä kuin oikeudellisellakin – hallituksissa ja julkisella sektorilla. Dokumentti peräänkuuluttaa, että myös väliaikaisia erityistoimia, kuten kiintiöi ja voimakkaampaa poliittista tahtotilaa, tarvitaan päämäärän saavuttamiseksi.  

“Tämä on ensimmäinen naisten asemaa koskevan toimikunnan kokous viiteentoista vuoteen, joka nostaa keskusteluun naisten osallisuuden politiikassa, ja nämä loppupäätelmät ovat tärkeää edistystä. Maailman naiset ovat tehneet selväksi, ettei niin menneisyydessä kuin nykytilanteessakaan olla saavutettu sukupuolten välistä tasa-arvoa”, UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka sanoi. 

Viitaten myös pandemian tuhoisiin ja syrjiviin vaikutuksiin, Mlambo-Ngcuka vetosi kaikkiin YK:n jäsenmaihin, jotta ne toimivat ripeästi tasavertaisen edustuksen aikaansaamiseksi politiikassa ja päätöksentekopaikoilla. 

Konkreettisia toimia naisten oikeuksien puolesta

Loppupäätelmissä nostetaan esiin, että COVID-19-pandemia syventää jo olemassa olevaa eriarvoisuutta, joka lisää ja pahentaa monenlaisia syrjinnän muotoja, kuten rasismia, leimaamista ja muukalaisvihaa. Tuoreiden tietojen mukaan naisia ei ole juuri ollut hallitusten koronatoimia johtavissa kokoonpanoissa maailmanlaajuisesti. Naiset muodostavat vain 24 prosenttia tällaisten kokoonpanojen 225 jäsenestä, joita tarkasteltiin 137 eri maasta.  

Loppupäätelmät antavat suosituksia konkreettisiin toimiin, kuten esimerkiksi:  

  • sellaisten lakien ja käytäntöjen muuttaminen, jotka syrjivät naisia ja estävät heidän yhdenvertaisen osallistumisensa politiikkaan 
  • naisten esille tuominen johtajina ja esimiehinä kaikilla aloilla 
  • tavoitteiden ja aikarajojen asettaminen sukupuolten tasa-arvoisen edustuksen saavuttamiselle kaikilla valtiollisilla toimialoilla esimerkiksi kiintiöiden ja koulutusohjelmien kautta 
  • poliittisten puolueiden kannustaminen nimeämään saman määrän mies- ja naisehdokkaita 

Etenkin nuoret naiset ovat aliedustettuina politiikassa ja suljettu ulos neuvotteluista, joiden kysymykset vaikuttavat heihin. Tämä siitäkin huolimatta, että heillä on keskeinen rooli esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa ja köyhyyden vähentämiseen pyrkivässä toiminnassa. Alle 30-vuotiaat naiset muodostavat alle yhden prosentin kansanedustajista maailmanlaajuisesti.

CSW65-kokous pohjustaa Generation Equality Forumia, joka alkaa 29. maaliskuuta Mexico Cityssä. Kuva: Ryan Brown

Toimikunta on yksimielinen siitä, että tämän tulee muuttua. Nuorilla naisilla tulee olla mahdollisuus opiskeluun, teknologiaan, taitojen kehittämiseen, mentorointiohjelmiin, taloudelliseen tukeen, väkivallalta suojaamiseen, minkä lisäksi heillä on oikeus nähdä naisjohtajia roolimalleina ja ottaa itse paikkansa eduskunnissa ja poliittisessa toiminnassa. 

Suosituksissa on myös toimenpiteitä naisiin ja tyttöihin kohdistetun väkivallan kaikkiin muotoihin puuttumiseksi niin julkisissa kuin yksityisissä tiloissa, syyllisten rankaisemattomuuden lopettamiseksisekä uhrien ja selviytyjien kokonaisvaltaisen toipumisen tukemiseksi esimerkiksi mahdollistamalla psykososiaalisen tuen saaminen, edullinen asuminen ja töihin pääsy.  

Miehet ja pojat tarvitaan mukaan

Sopimus painottaa myös naisten asemaa ja johtajuutta paikoissa, joissa tehdään päätöksiä ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Se pyrkii varmistamaan, että asiaan liittyvissä suunnitelmissa ja ohjelmissa otetaan huomioon naisten ja tyttöjen erityistarpeet.  

Toimikunnan selonteko painottaa myös sitä, että miesten ja poikien kokonaisvaltainen sitoutuminen tavoitteeseen on erittäin tärkeää. Lisäksi tarvitaan lisää tietoa siitä, miten sukupuolen lisäksi tulot, ikä, ihonväri, etnisyys, siirtolaisuusasema, kyvyttömyys tai vamma, maantieteellinen sijainti tai muut erityispiirteet vaikuttavat tasa-arvon toteutumiseen päätöksentekopaikoilla.  

Kautta aikain ensimmäinen lähinnä virtuaalisena pidetty toimikunnan kokous herätti kiinnostusta niin julkisella kuin kansalaisyhteiskuntasektorillakin. Lähes 70 ministeriä ympäri maailmaa osallistui ministerien pyöreän pöydän keskusteluihin kahden viikon aikana, ja yli kymmenentuhatta edustajaa yli 850 ECOSOC:in valtuuttamasta kansalaisyhteiskunnan järjestöstä oli ilmoittautunut kokoukseen. YK:n jäsenvaltiot järjestivät lähes 150 virtuaalista oheistapahtumaa, ja kansalaisyhteiskunnat organisoivat yli 700 virtuaalista rinnakkaistapahtumaa osana NGO CSW65 Forumia.  

CSW65-kokous pohjustaa juuri alkavaa Generation Equality Forumia, joka polkaistaan käyntiin Mexico Cityssä 29.–31. maaliskuuta:
https://unwomen.fi/yleinen/generation-equality-forum-starttaa-tanaan-kutsumme-suomalaista-teknologia-ja-innovaatio-osaamista-tasa-arvon-asialle/ 

CSW65:n loppupäätelmät tullaan julkaisemaan kokonaisuudessaan täällä:
https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021/official-documents 

 

Kuvassa UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka.
Kuvaaja: UN Women/Ryan Brown