UN Womenin pääjohtajan Sima Bahousin puhe: Kriisit lisäävät uhkia, naiset lisäävät ratkaisuja

YK:n alipääsihteerin ja UN Womenin pääjohtajan Sima Bahousin puheenvuoro naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 66. istunnossa

Tapaamme hetkellä, jolloin tehtävämme YK:na on erityisen tärkeä. Naiset ja tytöt maksavat korkeimman hinnan kaikissa kriiseissä ja konflikteissa niin Myanmarista Afganistaniin, Sahelista Haitiin, Palestiinasta Syyriaan, Somaliaan, Jemeniin ja Etiopiaan. Ukrainan kauhistuttava sota on nyt osa tätä luetteloa.

Pääsihteerin sanoma on selvä. Ukrainan hyökkäyksen on loputtava, sodan on loputtava ja rauha on saavutettava. Näemme päivittäin, miten ukrainalaisten naisten ja tyttöjen elämät, toiveet ja tulevaisuus ovat uhattuina. Osoitan solidaarisuutemme ja tukemme ja rukoilen, että kaikki konfliktista kärsivät saavat kokea pian rauhan.

Tämä kokoontuminen tapahtuu kriisin varjossa. Kokoonnumme myös ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen kasvotusten tässä salissa. COVID-19-pandemia paljasti olemassa olevat maailmanlaajuiset eriarvoisuudet. Se pysäytti naisten oikeuksien edistymisen. Vaikka voimme poistaa maskimme tänään, monissa osissa maailmaa kamppaillaan edelleen rokotteiden ja riittävän terveydenhuollon saatavuuden kanssa. Sukupuolten välinen eriarvoisuus hoitoon pääsyssä on myös yleistä.

Globaalit konfliktit ja COVID-19-pandemia painavat väistämättä edelleen mieltämme. Ne ovat vahva muistutus kohtaamiemme globaalien haasteiden keskinäisistä yhteyksistä. Ukrainan sota kahden vehnän ja öljyn tuottajamaan välillä uhkaa elintarviketurvaa ja välttämättömien palvelujen saatavuutta kaikkialla maailmassa. Myös tämä vaikuttaa eniten naisiin ja tyttöihin.

COVID-19-pandemia uhkaa edelleen kestävän kehityksen tavoitteiden ohjelma Agenda 2030:n edistymistä. Tarvitsemme solidaarisuuden ja globaalien ratkaisujen lisäksi myös uutta sitoutumista.

Tämän komission sopimat päätelmät voivat olla ensi askel kohti maailmanlaajuista kestävyyttä ja elpymistä. Tätä polkua ohjaavat kestävän kehityksen tavoitteet ja sitä tukevat sukupuolten tasa-arvo ja sitoutuminen monenkeskisyyteen, diplomatiaan, rauhaan ja oikeuteen.

Yksi suurimmista yhteisistä haasteistamme on ilmastonmuutos, joka on tämän toimikunnan 66. istunnon ensisijainen teema. Maailma on tulessa. Se vaikuttaa jokaiseen maapallomme kolkkaan ja uhkaa rauhaa, elintarviketurvaa ja kestävää kehitystä Tyyneltämereltä arktiselle alueelle. Kuten kaikki kriisit, myös ilmastonmuutos vaikuttaa eniten naisiin ja tyttöihin. Vaikutukset ovat erityisen suuret heille, jotka ovat jo jääneet jälkeen, kuten yksinäisten naisten kotitaloudet, maaseudun naiset, naiset, jotka eivät saa omistaa maata, nuoret tytöt, jotka eivät pääse kouluun kuivuuden myötä pidentyneiden vedenhakumatkojen vuoksi, iäkkäät naiset ja naiset vailla taloudellista itsenäisyyttä – ja lista jatkuu.

Jäsenvaltiot ovat jo tehneet monia tärkeitä sitoumuksia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi monenkeskisten ympäristösopimusten, kuten Rion yleissopimusten ja Sendai Frameworkin, kautta. Nyt on aika toteuttaa se, mistä on jo sovittu, ja kiihdyttää kehitystä siellä missä se on erityisen hidasta.

YK:n pääsihteeri esittää raportissaan selkeitä suosituksia, jotka toivottavasti näkyvät tämän istunnon johtopäätöksissä. Raportti on selkeä. Nuorten osallistuminen on välttämätöntä ja tärkeää. Naisten osallistuminen ja johtajuus ovat tärkeitä muutoksen aikaansaamiseksi. Se on ainoa tapa varmistaa kestävä tulevaisuus. Meidän on hyödynnettävä naisten taitoja luonnonvarojen suojelun ja kestävän käytön hallinnassa. Naiset ja nuoret tekevät ilmasto- ja ympäristötoimia kaikkialla. Nuoret naiset johtavat maailmanlaajuista ilmastoliikettä. Alkuperäiskansoilla on kokemuksiin perustuvia ratkaisuja. Meidän on kuunneltava ja meidän on toimittava.

Tällä hetkellä naisten ja tyttöjen oikeudet, prioriteetit ja tarpeet jätetään järjestelmällisesti huomiotta ilmasto-, ympäristö- ja katastrofiriskipolitiikassa ja -ohjelmissa. Esimerkiksi vain kolmasosa 137 maan kansallisista energiapuitteista sisältää sukupuolinäkökulman.

Meidän on omaksuttava kaikki hallitukset kattava lähestymistapa ja vahvistettava tarkoituksella naisten, myös nuorten naisten, edustusta kansallisissa parlamenteissa, kansallisissa tasa-arvomekanismeissa, kunnissa ja instituutioissa. Naisten on kaikessa monimuotoisuudessaan oltava osa päätöksentekoa merkityksellisesti ja esteettömästi. Tämä on yksi konkreettinen toimenpide, jolla voitte edistää sukupuolten tasa-arvoa ja löytää ratkaisuja maailmanlaajuiseen ilmastokriisiin.

Tiedämme, että ilmasto- ja ympäristökriisit sekä katastrofit eskaloituvat. Kun vaalimme naisten kestävyyttä ja investoimme siihen, rakennamme tulevaisuuden puolustusta sekä tämän päivän voimavaroja. Sinnikkyys ja voimaantuminen kulkevat käsi kädessä.

Kykymme ennakoida tulevia hätätilanteita, ehkäistä niitä mahdollisuuksien mukaan ja hallita niitä, kun niitä ilmaantuu, riippuu naisten ja tyttöjen sekä heidän organisaatioidensa aktiivisesta varustamisesta. Resurssit, kuten agroekologian ja agrometsätalouden parhaat käytännöt, ovat jo olemassa. Niitä on jaettava ja laajennettava tieteellisen, alkuperäiskansojen ja esi-isien tiedon pohjalta.

Meidän on laajennettava hajautettuja kestäviä energiaratkaisuja. Meidän on tuettava sukupuolinäkökulman huomioimista kalastuksessa ja meritaloudessa. Tällä hetkellä alle 17 prosenttia vesialan työvoimasta on naisia.

Meidän on pyrittävä vakaampaan ympäristöön ja ekosysteemeihin, joille yli 1,2 miljardia työpaikkaa perustuu. Vihreillä aloilla on potentiaalia noin 24 miljoonalle uudelle työpaikalle. On erittäin tärkeää, että naisille tarjotaan koulutusta ja tukea näiden töiden saamiseen.

Meidän on kurottava umpeen globaali sukupuolten välinen digitaalinen kuilu ja sukupuolten väliset erot koulutuksessa, tiedossa ja taidoissa. Meidän on rakennettava kestävyyttä lisäämällä naisten taloudellista vaikutusvaltaa ja resurssien saatavuutta. Meidän on saavutettava maailmanlaajuinen, sukupuolet huomioonottava sosiaaliturva ja hoitojärjestelmät.

COVID-19-pandemia osoitti meille, kuinka kriisit lisäävät dramaattisesti sekä naisten palkallista hoitotyötä että naisten ja tyttöjen palkatonta hoito- ja kotityötä.

UN Womenin ja Kansainvälisen työjärjestön uudet maailmanlaajuiset arviot, jotka kattavat 189 maata ja aluetta, osoittavat, että yli 2 miljoonaa äitiä jätti työnsä vuonna 2020. Tämä vaikutti heidän mahdollisuuksiinsa saada sosiaaliturvaa, tasa-arvoista palkkaa ja toimeentuloturvaa sekä pääsyä johtotehtäviin. Tämä on kumulatiivinen menetys, johon millään yhteiskunnalla ei ole varaa.

Hajautettujen kestävien energiaratkaisujen laajentaminen hyödyttäisi merkittävästi naisten ja tyttöjen toimeentuloa ja kestävyyttä vähentämällä heidän palkatonta hoito- ja kotityötä. Kuten kerroin turvallisuusneuvostolle viime viikolla, naisten osallistuminen talouden elpymiseen tuottaa valtavia hyötyjä sekä rauhan että vaurauden kannalta. Tämä pätee myös päinvastoin. Kun naiset syrjäytyvät, taloudet ja yhteiskunnat kärsivät.

Kehotin turvallisuusneuvostoa osallistumaan naisten taloudellisen osallisuuden edistämiseen. Kehotan nyt tätä komissiota, jonka tehtävänä on myös tarkastella edistymistä naisten taloudellisen vaikutusvallan lisäämisessä, tekemään samoin. Vihreällä siirtymällä on mahdollisuus luoda naisille kunnollisia työpaikkoja. Emme voi jättää väliin tätä tilaisuutta.

Sanoin, että sinnikkyys ja voimaantuminen kulkevat käsi kädessä. Kriiseihin vastaaminen ja sen varmistaminen, että naiset johtavat niihin reagointia ja niiden ennaltaehkäisyä, on UN Womenin prioriteetti.

Samoin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lisääntyminen ja kriisit kulkevat käsi kädessä. Tämä koskee myös naisia, jotka ovat joutuneet lähtemään kodeistaan ilmastohätätilanteessa. Heidän terveytensä, mukaan lukien heidän seksuaali- ja lisääntymisterveytensä ja oikeutensa, ovat vaarassa myös ilmastokriiseissä. Meidän on vahvistettava terveydenhuoltojärjestelmiä ja laajennettava palveluntarjontaa, mukaan lukien välttämättömiä palveluja väkivaltaa kokeville naisille ja tytöille.

Meidän on myös aktiivisesti edistettävä ja suojeltava niitä naisia, jotka puolustavat ympäristöä ja ihmisoikeuksia sekä puututtava heihin kohdistuvaan uhkailuun, väkivaltaan ja murhiin ​​parantamalla näiden väärinkäytösten valvontaa ja saattamalla syylliset oikeuden eteen. Väkivallan rankaisemattomuuden on loputtava. UN Women on sitoutunut työskentelemään kaikilla YK:n osa-alueilla ja mahdollisimman monen kumppanin, myös kansalaisyhteiskunnan, kanssa tämän laajalle levinneen naisten oikeuksien loukkauksen torjumiseksi.

Tämän vuoksi meillä on kolme toisiinsa liittyvää kohtaa, jotka ovat kriittisiä ilmastonmuutoksen ja sukupuolten tasa-arvon välisen yhteyden käsittelemiseksi. Ne ovat kriisit, talous, mukaan lukien hoiva, sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta. Yhdessä nämä kolme ratkaisematonta kohtaa tukevat rakenteellisia esteitä, jotka estävät kestävän kehityksen edistymisen.

Pääsihteerin raportti osoittaa meille, että tehokas vastaus ilmaston vakauttamisen ja ympäristön kestävyyden edistämiseen vaatii merkittävästi lisää julkista ja yksityistä rahoitusta sekä merkittävää poliittista sitoutumista. Rahoitusta tarvitaan erityisesti naisjärjestöjen, yritysten ja osuuskuntien tukemiseen. Silti sukupuoli- ja ilmastoliikkeet ovat alituettuja, aliresursoituja, aliarvostettuja ja alitunnustettuja.

Meidän kaikkien on asetettava naiset ja tytöt ilmasto- ja ympäristöpolitiikan keskiöön. Hyväksytyissä johtopäätöksissä teillä on mahdollisuus sitoutua kestävämpään tulevaisuuteen. Tämä vaatii yhdistelmän sukupuolet huomioonottavia, oikeudenmukaisia ​​siirtymiä, sekä ihmisten ja maapallon hyvinvoinnin huomioon ottamista. Se vaatii maailmanlaajuista solidaarisuutta, joka muodostuu yhteisestä pyrkimyksestä maailmaan, joka kiihdyttää Agenda 2030:n edistymistä. Hyvin synkistä näkymistä huolimatta meillä on edelleen ikkuna, jonka kautta luoda kestävä tulevaisuus, jossa me kaikki menestymme. Naisten ja tyttöjen on oltava keskeinen tukipilari uudistuneelle ja voimakkaalle monenkeskisyydelle, joka todella edustaa maailmamme kansojen täyttä monimuotoisuutta.

Lopuksi totean, että tänään kohtaamamme toisiinsa kytkeytyvät kriisit lisäävät edelleen toistensa vaikutuksia uhkien kerrannaistekijöinä. Mutta naiset ovat ratkaisujen lisääjiä.

Kehotan tämän komission jäseniä noudattamaan kestävän kehityksen tavoitteiden ohjelma Agenda 2030:a, johon sisältyy keskitetysti – siteeraan – “ihmisoikeuksien suojeleminen ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen sekä naisten ja tyttöjen voimaannuttamisen lisääminen, ja maapallon ja sen luonnonvarojen kestävän suojelun varmistaminen.”

Emme saa epäonnistua tässä, emmekä lupauksessamme, ettei “ketään jätetä jälkeen”.

Tänään kehotan teitä kaikkia sitoutumaan uudelleen siihen, että maailman naiset ja tytöt otetaan täysimääräisesti ja merkityksellisesti mukaan ilmastoratkaisuihin. Johtajina, kumppaneina, innovoijina, toteuttajina ja kanssaluojina.

Aloitin lausuntoni kehotuksella toimia. Globaalit haasteemme liittyvät toisiinsa. Emme voi edistää yhtä ilman kaikkia muita. Kohtaamistamme haasteista ilmastohätä ja sukupuolten välinen epätasa-arvo ovat kokonaisvaltaisimpia. Meidän on toimittava yhdessä niiden torjumiseksi. Olemme sen velkaa kaikille tuleville sukupolville.

 

Kiitän teitä.

 

Voit lukea alkuperäisen artikkelin puheesta täältä.