Suomi säilytti asemansa tasa-arvotyön johtotähtenä UN Womenin suurimpana rahoittajana vuonna 2021 – UN Womenin raportti perusrahoituksen käytöstä julkaistu

Tue pitkäjänteistä työtä tyttöjen ja naisten oikeuksien puolesta

Vuosi 2021 oli YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin kymmenes toimintavuosi. Näiden kymmenen vuoden aikana UN Women on edistänyt tyttöjen ja naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa ympäri maailmaa konkreettisen ohjelmatyön kautta, jonka perusta ja kivijalka on järjestön perusrahoitus (Regular Resources). Vakaan ja kasvavan perusrahoituksen turvin UN Women pystyy toimimaan tehokkaasti ja tavoitteellisesti alati muuttuvassa toimintaympäristössä, jota leimaavat enenevässä määrin esimerkiksi kriisit, konfliktit ja ilmastonmuutos, joiden vaikutus on erityisen suuri juuri tyttöjen, naisten ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämässä.

Suomen rooli yhtenä UN Womenin suurimmista perusrahoittajista on ollut läpi järjestön historian mittaamattoman arvokas. Arvot, kuten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävän kehityksen edistäminen ohjaavat Suomen kehityspolitiikkaa, ja nämä arvot ovat myös täysin linjassa UN Womenin työn prioriteettien kanssa. Suomi tunnetaan maailmalla tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edelläkävijänä, ja Suomen sitoutuminen UN Womenin työn rahoittamiseen yhtenä järjestön suurimmista rajoittajista on asemoinut Suomen esimerkiksi ja roolimalliksi myös muille valtioille.

Suomen rooli yhtenä UN Womenin suurimmista perusrahoittajista

Vuodesta 2014 lähtien Suomi on ollut yksi viidestä suurimmasta järjestön rahoittajasta perusrahoituksessa mitattuna. Vuonna 2020 Suomi nousi UN Womenin suurimmaksi rahoittajaksi 20.2 miljoonan dollarin tuella UN Womenin perusrahoitukseen, ja vuonna 2021 Suomi säilytti paikkansa suurimpana rahoittajana tukemalla UN Womenin elintärkeää työtä 18 miljoonalla dollarilla.

Suomen asema yhtenä UN Womenin suurimmista ja luotettavimmista tukijoista on konkreettinen osoitus Suomen sitoutumisesta sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten oikeuksien edistämiseen kaikessa kehitys- ja ulkopoliittisessa toiminnassa. Sukupuolten tasa-arvo on läpileikkaava teema Suomen kehityspolitiikassa, ja tukemalla UN Womenin työtä Suomi asemoi myös itsensä yhdeksi maailman johtavista tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolustajista. Elämme aikaa, jossa yhä useammat tahot nousevat äänekkäästi tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia vastaan, ja globaali anti-gender liikehdintä on vahvistunut ympäri maailmaa. Useat maat ovat ottaneet konkreettisia askelia taaksepäin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon suhteen, esimerkiksi irtaantumalla Istanbulin sopimuksesta. Tässä globaalissa ilmapiirissä Suomen asettama esimerkki vahvana tasa-arvon puolustajana on entistäkin tärkeämpää, ja tämän aseman säilyttäminen ja vahvistaminen lähettää vahvan viestin, että Suomi ei peräänny tasa-arvotyössä, vaan jatkaa roolimallina ja esimerkkinä muille valtioille.

Perusrahoituksella saavutetaan konkreettista edistystä tytöille ja naisille

Vuonna 2021 UN Women käytti yli 13 miljoonaa dollaria perusrahoituksesta koronapandemian sukupuolittuneiden vaikutusten tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen. Kriisit kuten koronapandemia vaikuttavat naisiin ja miehiin eri tavoin, ja UN Womenin asiantuntijuuden ja työn tuella useat valtiot pystyivät paremmin arvioimaan pandemian sukupuolittuneita vaikutuksia ja vastaamaan niihin konkreettisilla toimilla, kuten naisille kohdistetuilla suorilla rahansiirroilla esimerkiksi Mosambikissa ja Nepalissa. Kun pandemian aiheuttama naisiin kohdistuvan väkivallan varjopandemia paheni, Senegalissa UN Women tuotti paikallisten kumppaneiden kanssa turvapaikkoja ja palveluita väkivaltaa kohdanneille naisille.

Pandemia myös pahensi naisten hoivataakkaa ympäri maailmaa ja heikensi naisten sosioekonomista asemaa. Yhdessä Latinalaisen Amerikan ja Karibian talouskomissio ECLAC:in kanssa, UN Women tuotti ohjeistuksen päättäjille, jonka avulla pystyttiin suunnittelemaan tehokkaampia ratkaisuja hoivatyön järjestelyyn niin, ettei se kuormittaisi suhteettomasti naisia.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset kasaantuvat tyttöjen, naisten ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kannettavaksi. Perusrahoituksen turvin UN Women työskenteli vuoden 2021 aikana 245 naisjärjestön ja katastrofivalmiuden parissa työskentelevien toimijoiden kanssa 47 maassa parantaakseen tyttöjen ja naisten mahdollisuutta hyödyntää paremmin katastrofeista hälyttäviä varoitusjärjestelmiä, rahoitusmekanismeja ja muita palveluita. Vuonna 2021 UN Women rahoitti ilmastonmuutokseen liittyviä toimia noin miljoonalla eurolla. Tätä rahoitusta on pystyttävä kasvattamaan, jotta toiminnassa voidaan siirtyä kriiseihin vastaamisesta ennakoivampaan ja kriisejä ehkäisevään työskentelyyn. Tämä on erityisen tärkeää juuri nyt, sillä ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat lähivuosina vain pahenemaan entisestään.

Perusrahoitus on myös edellytys tehokkaalle, nopealle ja strategiselle työlle konflikteissa ja kriiseissä. Vuonna 2021 Talibanin vallattua Kabulin noin kaksi kolmasosaa Afganistanin väestöstä oli humanitaarisen avun tarpeessa. Konflikti uhkaa erityisesti tyttöjen ja naisten asemaa ja oikeuksia ja on asettanut heidät jopa hengen vaaraan. Perusrahoituksen turvin UN Women pystyi varmistamaan, että tyttöjen ja naisten tarpeet ja oikeudet pysyivät kansainvälisen humanitaarisen työn keskiössä. UN Women myös perusti fyysisiä turvallisia tiloja Afganistanin tytöille ja naisille, missä heille tarjottiin konkreettista psykososiaalista tukea, neuvoja sekä taloudellista turvaa. On sanomattakin selvää, että perusrahoituksen merkitys on ollut ennennäkemättömän suuri myös Ukrainassa sodan alkamisen jälkeen.

Miksi perusrahoitus on UN Womenin työlle erityisen tärkeää?

Perusrahoitus (eng. “regular resources” tai “core resources/funding”) koostuu sekä valtioiden että yksityishenkilöiden (kuten kuukausilahjoittajien) UN Womenille antamasta rahallisesta tuesta, jota ei ole korvamerkitty tai allokoitu tiettyyn tarkoitukseen. Toisin sanoen perusrahoitus on rahaa, jota UN Women voi käyttää joustavasti ja nopeasti juuri siellä, missä tarve on suurin. Joustavan perusrahoituksen avulla UN Women pystyy työskentelemään tehokkaasti, tavoitteellisesti ja ketterästi, jotta työllämme on mahdollisimman suuri ja konkreettinen vaikutus kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen ja naisten elämässä.

Perusrahoitus mahdollisti esimerkiksi sen, että UN Women pystyi reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti koronapandemian sukupuolittuneisiin vaikutuksiin ympäri maailmaa, sekä toimimaan nopeasti ja tehokkaasti Afganistanissa tyttöjen ja naisten oikeuksien ja turvallisuuden puolustamiseksi.

Perusrahoitus on myös vipuvarsi muun rahoituksen hankkimiselle ja kasvattamiselle. Perusrahoituksen avulla UN Women pystyy varmistamaan, että järjestön prosessit, resurssit ja järjestelmät ovat ajan tasalla, luotettavia ja tehokkaita, sekä kehittämään esimerkiksi innovaatiotyötä, viestintää ja vaikuttamistyötä, jotta niillä on mahdollisimman suuri ja konkreettinen vaikutus tyttöjen ja naisten elämään ympäri maailmaa.

Perusrahoitus on UN Womenin työn kivijalka. Sen avulla UN Women on kasvanut maailman johtavaksi ja suurimmaksi tyttöjen ja naisten oikeuksien puolustajaksi ja edistänyt konkreettisesti tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten oikeuksia ympäri maailmaa jo vuosikymmenen ajan. Suomen rooli UN Womenin työn kasvussa, kehittämisessä ja jatkuvuudessa on korvaamattoman tärkeä, sillä ilman Suomen kaltaisia luotettavia ja sitoutuneita rahoittajia, UN Women ei kykenisi toimimaan nykyisellä tasolla. On selvää, että tasa-arvotyötä on vahvistettava, ei missään tapauksessa heikennettävä. Emme voi antaa tasa-arvon ottaa takapakkia ja luopua jo saavutetusta edistyksestä. Tyttöjen ja naisten oikeuksille on oltava vain yksi suunta: eteenpäin. Suomen tuen avulla UN Women voi varmistaa, että tämä suunta säilyy samana, myös tulevaisuudessa. Olemme sen velkaa maailman tytöille ja naisille.

 

Voit lukea englanninkielisen raportin kokonaisuudessaan täällä.