Helena Ranta Forumissa keskustellaan muistamisen ja unohtamisen merkityksestä konfliktien ja ihmisoikeusloukkausten selvittämisessä

Tee konkreettinen tasa-arvotekoja ja lahjoita maailman naisille ja tytöille!

 

Tervetuloa toista kertaa järjestettävään Helena Ranta Forumiin 30.8. klo 14–16! Seminaari syventyy muistamisen ja unohtamisen merkitykseen konfliktinratkaisussa ja menneisyyden vääryyksien sovittamisessa. Forumia voi seurata suorana verkkolähetyksenä.

Miksi entisten siirtomaiden asukkaat kaatavat siirtomaaisäntien patsaita? Miksi ihmisen muisti ja oikeusprosessit sopivat välillä huonosti yhteen? Miten kurdeihin kohdistunut sorto vaikuttaa kansan identiteettiin?

Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan Helena Ranta Forumissa, jonka teemoina ovat muistaminen ja unohtaminen.

Helena Ranta Forum on vuosittain järjestettävä seminaari, joka keskittyy humanitääriseen työhön, konfliktien ratkaisemiseen sekä ihmisoikeuksiin. Forum kokoaa yhteen päättäjät ja kansalaiset sekä tutkijat ja käytännön toimijat keskustelemaan, jakamaan tietoa ja etsimään yhdessä keinoja totuuden esille saamiseksi, kärsimyksen vähentämiseksi ja ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Seminaari järjestetään toista kertaa 30.8. ja sitä voi seurata suorana verkkolähetyksenä. Vuonna 2021 Helena Ranta Forum järjestetään Suomen kulttuurirahaston tuella.

“Tärkeämpää kuin se, mitä muistamme, on se, mitä emme saa unohtaa”, sanoo professori Helena Ranta, joka on tehnyt elämäntyönsä oikeushammaslääkärinä ja selvittänyt ihmisoikeusloukkauksia useiden konfliktien jälkeen.

”Helena Ranta Forumin tavoitteena on syventää ymmärrystä ja avata keskustelua moniulotteisista kysymyksistä, jotka vaikuttavat konfliktien ja ihmisoikeusloukkausten jälkeen ihmisiin ja yhteiskuntiin jopa sukupolvien ajan”, kertoo Helena Ranta Forumin puheenjohtaja Jenni Laakso.

Seminaarin avaavat ulkoministeri Pekka Haavisto ja professori Antti Sajantila. Tutkijapuheenvuoroissa oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman käsittelee muistin toiminnan ja oikeusprosessien ristiriitoja ja historiallis-yhteiskunnallisen kasvatuksen professori emerita Sirkka Ahonen pohtii, voiko yhteisöjä estää hakemasta moraalista oikeutusta menneisyydessä koetuille vääryyksille.

Muistamisesta ja unohtamisesta kriiseissä ja konflikteissa keskustelevat Gelawej Viyan Planista, Jama Egal Kirkon ulkomaanavusta sekä Natalie Gerbert Monika-Naisista.

Kuuroihin ja viittomakieliseen yhteisöön kohdistuneista oikeudenloukkauksista puhuvat tutkija Maija Koivisto ja Ihmisoikeusliiton ihmisoikeuksien asiantuntija Aija Salo. Seminaarin päättävät Suomen sisällissodan perintöä tutkinut dosentti Ulla-Maija Peltonen sekä Helena Ranta.

Helena Ranta Forumin järjestävät yhteistyössä UN Women Suomi, Suomen ulkoministeriö, Helsingin yliopisto, Suomen 1325-verkosto, Kirkon ulkomaanapu, Ihmisoikeusliitto, Plan International Suomi, Suomen YK-liitto, Suomen Akateemisten Naisten Liitto, Laajan turvallisuuden verkosto Wider Security Network, Historioitsijat ilman rajoja Suomessa sekä Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus.

 

Forumin ohjelma

Avaus ja ter­ve­tu­loa

Ulkoministeri Pekka Haavisto
Professori Antti Sajantila


Muis­ta­mi­nen, unoh­ta­mi­nen ja oi­keus­pro­ses­si

Oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman


Kun muis­to­mer­kis­tä jää vain ja­lus­ta – yh­tei­sö vas­taan muis­tin po­li­tiik­ka

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professori emerita Sirkka Ahonen


Pa­nee­li­kes­kus­te­lu

Moderaattori: Toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas, UN Women Suomi

Gelawej Viyan, Plan International Suomi
Jama Egal, Kirkon ulkomaanapu
Natalie Gerbert, Monika-Naiset


Kol­lek­tii­vi­nen muis­ti ja de­ko­lo­ni­saa­tio

Kirjailija-muusikko Niillas Holmberg


Vii­to­tut muis­tot: kuu­roi­hin ja viit­to­ma­kie­li­seen yh­tei­söön koh­dis­tu­neet oi­keu­den­louk­kauk­set -tut­ki­mus­han­ke

Moderaattori: Ihmisoikeuksien asiantuntija Aija Salo, Ihmisoikeusliitto

Tutkija Maija Koivisto 


Muis­ta­mi­sen vält­tä­mät­tö­myy­des­tä

Erikoistutkija, dosentti Ulla-Maija Peltonen


On muis­tet­ta­va

Professori Helena Ranta

 

 

Forumin puhujat

 

Kuva Sirkka Ahosesta

Sirkka Ahonen

Sirkka Ahonen on historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professori emerita Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut konfliktien jälkeisten yhteiskuntien historiakulttuuria ja käsittelee aihetta Helena Ranta Forumin puheenvuorossa ”Kun muistomerkistä jää vain jalusta – yhteisö vastaan muistin politiikka”.

”Black Lives Matter -liike on entisissä siirtomaavalloissa yltynyt muistomerkkien kaatamiseksi. Voiko yhteisöä estää hakemasta moraalista oikeutta menneisyyden koettelemuksista?”

  

Kuva Maija Koivistosta

Maija Koivisto

Maija Koivisto on yksi Viitotut muistot -hankkeen tutkijoista ja viittomakielisen yhteisön jäsen. Helena Ranta Forumissa hän esittelee hanketta, joka tutkii kuuroihin ja viittomakieliseen yhteisöön kohdistuneita oikeudenloukkauksia.

Koivisto tekee Helsingin yliopistoon valtiotieteiden väitöskirjaa, jossa hän tutkii kuurojen naisten lähihistoriassa tapahtuneita, rotuhygieenisin perustein tehtyjä abortteja ja sterilisaatioita.

 

  

Julia KorkmanKuva Julia Korkmanista

Oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman on pohtinut pitkään inhimillistä muistia suhteessa oikeusprosessiin, ja hän puhuu teemasta myös Helena Ranta Forumissa.

Korkman on työskennellyt erityisesti lapsiin kohdistuvien rikosprosessien parissa, ja hän toimii Åbo Akademin oikeuspsykologian tutkimusryhmässä tutkijana. Tutkimuksen lisäksi Korkman kouluttaa oikeuslaitoksen, poliisin, sosiaali- ja terveysviranomaisten sekä maahanmuuttoviraston ammattilaisia ja oikeustulkkeja.

”Oikeusprosessi on varsin huonosti sopeutettu siihen, kuinka ihmisen muisti toimii”.

  

Kuva Niillas Holmbergistä

Niillas Holmberg

Niillas Holmberg on utsjokelainen kirjailija ja muusikko. Hän puhuu Helena Ranta Forumissa kollektiivisesta muistista ja dekolonisaatiosta Saamenmaan näkökulmasta. Holmberg on ollut mukana useissa liikkeissä, jotka vastustavat kestämätöntä tai paikallisella tasolla hyväksymätöntä luonnonvarojen käyttöä Saamenmaalla.

Holmbergilta on julkaistu kuusi runokokoelmaa ja romaani, ja hänen tuotantoaan on käännetty yli kymmenelle kielelle.

 

  

Kuva Ulla-Maija Peltosesta

Ulla-Maija Peltonen

Ulla-Maija Peltonen on folkloristiikan dosentti ja tietokirjailija, joka puhuu Helena Ranta Forumissa muistamisen välttämättömyydestä. Hän on tutkinut sisällissodan muistitietoa ja kerrontaa väitöskirjassaan “Punakapinan muistot” sekä tutkimuksessaan “Muistin paikat”. Peltosen tuorein julkaisu “Barbaria ja unohdus” käsittelee historian kipujälkiä ja vaikeaa kulttuuriperintöä.

”Elämä on sekä kaunista että julmaa ja kohtuutonta. Tutkimuksen ja taiteen tehtävä on muistuttaa myös elämän raadollisista puolista, avata mahdollisuuksia eläytyä erilaisten ihmisten kohtaloihin, kokemuksiin ja tunteisiin”.

  

Helena Ranta Forum järjestetään maanantaina 30.8. Helsingin Tiedekulmassa, ja  tapahtuma välitetään suorana verkkolähetyksenä. Pääset mukaan seuraamaan ohjelmaa täältä!