Naisten asemaa käsittelevä YK-kokous: teknologialla ja innovaatioilla suuri merkitys sukupuolten tasa-arvon toteutumiselle

Tee tasa-arvoteko – lahjoita tytöille ja naisille

YK:n suurin sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä vuosikokous, Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) 67. istunto, päätti onnistuneesti kaksi viikkoa kestäneen istuntonsa 17.3.2023. Loppupäätelmissä tunnustettiin teknologian ja innovaatioiden ratkaiseva rooli sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa.  

Loppupäätelmissä näkyy Suomen kädenjälki 

YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) istunnon päätteeksi jäsenvaltiot hyväksyivät loppupäätelmät, jotka tarjoavat eri sidosryhmille, mukaan lukien valtioille, kansalaisjärjestöille ja yrityksille, suunnitelman naisten ja tyttöjen täysimääräisen ja tasa-arvoisen osallistumisen ja johtajuuden takaamiseksi digiteknologioiden ja innovaatioiden parissa. 

Neuvottelujen päätteeksi UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous totesi:  

“Tämän vuoden loppupäätelmät ovat mullistavia ja kuvastavat visiotamme maailmasta, joka on tasa-arvoisempi ja jossa naisilla ja tytöillä kaikessa moninaisuudessaan on mahdollisuus päästä nettiin. On meidän tehtävämme varmistaa, että teemme siitä todellisuutta. Loppupäätelmien menestys riippuu siitä, kuinka viemme niitä yhdessä eteenpäin tämän huoneen ulkopuolella. Tehkäämme niistä todellisuutta kaikille naisille ja tytöille.” 

Suomi neuvotteli ensimmäistä kertaa osana EU:n neuvottelutiimiä yhdessä Ruotsin, Alankomaiden ja Unkarin kanssa. Tämä tarjosi Suomelle mahdollisuuksia puhua CSW-neuvotteluissa EU:n äänellä muun muassa teknologisen kehityksen aihealueista Brysselissä sovittujen EU-kantojen mukaisesti. 

“EU sai erityistä kiitosta aktiivisuudestaan neuvotteluprosessissa kompromissien etsimiseksi ja hyvän tekstin varmistamiseksi. EU pyrki painottamaan, että loppupäätelmien sisältö keskittyy CSW:n mandaattiin eli naisiin ja tyttöihin sekä sukupuolten tasa-arvoon sen sijaan, että niissä mainittaisiin laajoja asiakokonaisuuksia ilman linkkiä näihin teemoihin”, loppupäätelmien neuvotteluun osallistunut ulkoministeriön naisten ja tyttöjen oikeuksien vastuuvirkamies Jemina Järvilehto kertoo. 

“Hyväksyttyjen loppupäätelmien aikaansaamista vallitsevassa vaikeassa neuvottelutilanteessa, jossa ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta haastetaan, on jo itsessään pidettävä hyvänä saavutuksena.”  

“Kaiken kaikkiaan hyväksyttyjen loppupäätelmien teksti on jopa vahvistunut monella tapaa aiemmista vuosista ja se on tärkeä avaus YK-kieleen Suomelle tärkeässä teknologia- ja innovaatioteemassa tasa-arvon saralla. Lopullisessa loppupäätelmätekstissä näkyy Suomen kädenjälki etenkin kappaleessa 30, joka oli Suomen alkuperäinen ehdotus ja joka linkittää vesi- ja sanitaatio-oikeudet digi- ja innovaatiokontekstiin”, Järvilehto summaa. 

Teknologia ja tasa-arvo on Suomelle merkittävä teema ja Suomi toimiikin teeman osalta johtoroolissa UN Womenin koordinoimassa maailmanlaajuisessa Generation Equality -kampanjassa. 

Ensimmäistä kertaa osana CSW:tä järjestettiin myös interaktiivinen nuorten istunto, johon osallistui nuoria, valtuuskuntien nuorisoedustajia, kansalaisyhteiskuntaa ja YK-järjestöjä. Nuorisoistunnossa käytiin vuoropuhelua ja annettiin suosituksia sen varmistamiseksi, että myös nuoret naiset ja tytöt ovat osa digitaalista muutosta.  

Suomen valtuuskunnan nuorisoedustaja ja Generation Equality -nuortenryhmän jäsen Katri Jalonen peräänkuulutti nuorten istunnon puheenvuorossaan, että pelkkä pääsy käsiksi teknologiaan ja internetiin ei yksistään riitä, jos niiden turvallista käyttöä ei taata: 

”Hallitusten, lainsäätäjien ja teknologiayritysten vastuulla on varmistaa, että jokaisen oikeus olla turvassa verkossa toteutuu – mukaan lukien nuoret, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja muut haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset.” 

Kuuntele Katrin puheenvuoro (kohdasta 1:04:43) >>

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen.)

Neljä naista taputtaa iloisina salissa
YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) 67. istunnon päätöstilaisuus. Kuva: Ryan Brown / UN Women

Avoin, turvallinen ja tasa-arvoinen digitaalinen tulevaisuus kaikille naisille ja tytöille

CSW:n 67. istunto vahvisti naisten ja tyttöjen täyden, tasa-arvoisen ja merkityksellisen osallistumisen ja johtajuuden merkitystä tieteen, teknologian ja innovaatioiden parissa. Istunnossa nostettiin esille huoli hitaasta kehityksestä sukupuolten välisen kuilun umpeen kuromiseksi niin teknologian saatavuuden ja käytön, internetyhteyksien kuin digilukutaidon ja koulutuksen osalta. Istunnossa ilmaistiin myös vakava huoli naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja verkkoväkivallan ja -häirinnän lisääntymisestä sekä näiden yhteydestä toisiinsa. 

Toimikunta kehotti lisäämään merkittävästi julkisen ja yksityisen sektorin investointeja sukupuolten välisen digitaalisen kuilun umpeen kuromiseksi, kehittämään osallistavampia innovaatioekosysteemejä sekä tukemaan turvallisia ja tasa-arvoa edistäviä teknologioita ja innovaatioita.  Lisäksi toimikunta vaati osallistavaa, tasapuolista ja laadukasta koulutusta teknistieteellisille ja tieto- ja viestintäteknologian aloille sekä digilukutaidon osalta, jotta kaikilla naisilla ja tytöillä on mahdollisuus menestyä nopeasti muuttuvassa maailmassa. 

Innovaatioita ja teknologista muutosta edistävissä aloitteissa sekä digiajan koulutuksessa sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi on huomioitava seuraavat asiat: 

  • Kehitetään digitaalisia työkaluja ja palveluita, jotka vastaavat kaikkien naisten ja tyttöjen tarpeisiin. Otetaan huomioon eri alat ja maantieteelliset alueet keskittyen tyttöjen ja naisten koulutukseen, terveyteen, taloudellisen vaikutusvallan lisäämiseen ja julkiseen elämään osallistumiseen. Varmistetaan, että naiset ja tytöt voivat oppia digiluku- ja digitaitoja koko elämänsä ajan.
  • Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen digitalisaatiota koskevissa politiikoissa niin, että poistetaan naisten ja tyttöjen kohtaamia esteitä. Huomioidaan erityisesti naiset ja tytöt, jotka elävät köyhyydessä, maaseudulla, syrjäisillä alueilla sekä vammaiset, alkuperäiskansoihin kuuluvat ja maahanmuuttajataustaiset naiset ja -tytöt sekä iäkkäät naiset.
  • Edistetään nollatoleranssia teknologiavälitteiselle sukupuoleen perustuvalle väkivallalle, ja varmistetaan, että julkisen ja yksityisen sektorin toimijat asettavat etusijalle väkivallan ehkäisyn ja poistamisen.
  • Valtavirtaistetaan sukupuolinäkökulma uusien teknologioiden suunnitteluun. Hyväksytään säännöksiä, jotka varmistavat, että teknologioihin kohdistuu riittävät suojatoimet, jotta torjutaan uusia riskejä, sukupuolistereotypioita ja haitallisia sosiaalisia normeja ja tietosuojaloukkauksia sekä parannetaan avoimuutta ja vastuullisuutta.
  • Edistetään politiikkaa ja ohjelmia sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi nousevilla tieteen ja teknologian aloilla. Luodaan kannustavia työ- ja koulutusympäristöjä, muun muassa sukupuolinäkökulmat huomioivan koulutuksen, etäopiskeluratkaisujen ja poikkitieteellisten lähestymistapojen avulla.
  • Kehitetään tasa-arvoa edistäviä innovaatioita, jotka haastavat sukupuolistereotypiat ja kielteiset sosiaaliset normit. Luodaan digisisältöjä ja tiedotuskampanjoita, jotka kannustava nuoria, myös nuoria miehiä ja poikia, mukaan tasa-arvotyöhön.

Toimikunnan 67. istunnon keskusteluja varjosti naisten oikeuksien maailmanlaajuinen takapakki, mukaan lukien naisiin kohdistuva väkivallan lisääntyminen julkisissa tiloissa, Syyriaa ja Turkkia koetelleiden maanjäristysten sukupuolittuneet seuraukset sekä naisten ja tyttöjen päivittäin kokemat kauhut kriisien keskellä, kuten Afganistanissa, Ukrainassa ja Iranissa. 

Kolmen poikkeuksellisen pandemiavuoden jälkeen ensimmäinen läsnäistuntona järjestetty CSW keräsi suuren määrän, yli 7000, osallistujaa, mukaan lukien neljä valtion- ja hallitusten johtajaa ja 116 ministeriä. YK:n tiloissa järjestettiin yhteensä 205 sivutapahtumaa ja noin 700 kansalaisjärjestöjen järjestämää rinnakkaistapahtumaa. 

Toimikunta hyötyi myös kansalaisjärjestöjen merkittävästä panoksesta, mukaan lukien Generation Equality -kampanjan teknologia ja tasa-arvo -toimintaryhmän johtajiston ja sitoumuksentekijöiden työstä. Toimintaryhmä on lisännyt eri sidosryhmien yhteistyötä ja edistänyt tasa-arvoisempaa teknologiaa tukevia sitoumuksia.  

Artikkelin pääkuva: UN Women / Catianne Tijerina

Lue alkuperäinen tiedote englanniksi UN Womenin sivuilta. 

Lue lisää CSW67:sta UN Womenin sivuilta.