UN Women Ukrainassa — kriisin keskellä on huomioitava kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevien ihmisten turvallisuus ja oikeudet

Lahjoita UN Womenin työhön Ukrainassa
UN Women on työskennellyt Ukrainassa vuodesta 1999, ja työmme on jatkunut läpi hyökkäyssodan, jonka Venäjä käynnisti 24.2.2022. Tuemme Ukrainan naisia ja tyttöjä toimittamalla heille välitöntä hätäapua, edistämällä naisten roolia kriisinhallinnan ja humanitaarisen avun prosesseissa, ja tukemalla paikallisten naisjärjestöjen elintärkeää työtä yhteiskunnan perustoimintojen ja demokratian ylläpitämiseksi. 

Ukrainan kriisin keskellä on huomioitava kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevien ihmisten turvallisuus ja oikeudet. 

Kriiseissä ja konflikteissa naisiin kohdistuu merkittäviä turvallisuusriskejä, kuten sukupuolittunutta väkivaltaa,  perheväkivaltaa ja konflikteihin liittyvää seksuaalista väkivaltaa sekä ihmiskauppaa. Itsenäinen kansainvälinen komissio (Independent International Commission of Inquiry on Ukraine) on YK:n pääsihteerille toimitetussa raportissa dokumentoinut lukuisia raiskaustapauksia, joista useat sisältävät myös kidutusta sekä uhreihin ja heidän omaisiinsa kohdistuvaa julmaa ja epäinhimillistä kohtelua. UN Women tukee Ukrainassa seksuaaliväkivallan uhreja yhdessä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa tarjoamalla uhreille lakineuvontaa, psykososiaalista tukea sekä tietoa heidän oikeuksistaan. UN Womenin asiantuntijat ovat Ukrainassa tarjoamassa asiantuntija-apua, jotta konfliktin aikaista seksuaalista väkivaltaa voitaisi ennakoida ja estää mahdollisimman tehokkaasti, ja jotta tekijät voidaan saattaa teoistaan vastuuseen. 

UN Women on perustanut yhdessä paikallisten naisjärjestöjen kanssa turvallisia tiloja (Safe Spaces) Ukrainassa naisille ja lapsille, joissa he saavat turvaa ja tärkeitä sosiaalipalveluita, kuten terapiaa sekä mahdollisuuden lasten hoitoon. Ukrainan Zaporižžjan ja Ivano-Frankivskin alueella turvalliset tilat ovat tarjonneet moniulotteista tukea naisille ja tytöille, joita sota on koetellut ja jotka ovat vakavassa vaarassa joutua sukupuoleen perustuvan väkivallan kohteeksi. Tuki sisältää myös yksilö- ja ryhmäterapiaistuntoja väkivallasta selviytyneille naisille, lapsiystävällisiä tiloja sekä tietoisuutta lisääviä toimia ihmiskaupan ja naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Jo yli 5000 naista on saanut psykologista apua UN Womenin tukeman toiminnan kautta. 

UN Womenin toiminta tavoittaa myös kaikkein heikommassa asemassa olevia naisia, mukaan lukien naiset eri ikäluokista, maaseudulla asuvat naiset, HIV-tartunnan saaneet naiset, maan sisäiset pakolaiset, romanit, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat naiset, vähävaraiset naiset ja yksinhuoltajat, veteraanit, vammaiset naiset ja seksuaalisen tai sukupuolittuneet väkivallan uhriksi joutuneet naiset. Intersektionaalisuuden periaatteet ohjaavat UN Womenin työtä myös Ukrainassa, missä haavoittuvaisimmassa asemassa olevia naisia ja tyttöjä pyritään tavoittamaan erityisesti paikallisten kansalaisjärjestöjen kautta, joilla on maassa jo hyvät verkostot ja vahva historia. 

 

Varmistamme naisten oikeuksien huomioimisen humanitaarisessa avussa 

UN Women pyrkii varmistamaan, että naisten erityisiin tarpeisiin vastataan ja että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan kaikessa humanitaarisessa toiminnassa. Huomioimme toiminnassamme myös marginalisoidut ja erityisen haavoittuvaisiin ryhmiin kuuluvat naiset. Autamme toimittamaan naisille perustarvikkeita kuten ruokaa, lääkkeitä ja hygieniatarvikkeita, sekä myös suojaa, vettä ja sähköä. Sen lisäksi varmistamme, että naisille on tarjolla luotettavaa tietoa sekä turvaa. Sodan alettua UN Women on työskennellyt myös Ukrainasta paenneiden naisten toimeentulon varmistamiseksi. Esimerkiksi Moldovassa UN Women on jakanut Ukrainasta paenneille naisille perustarvikkeita, tietoa tarjolla olevista tukipalveluista sekä naisten oikeuksista. 

Myös sodan sukupuolittuneista vaikutuksista viestiminen sekä niiden huomioinnin varmistaminen kaikessa humanitaarisessa työssä on yksi UN Womenin työn prioriteeteista kaikilla konfliktialueilla, myös Ukrainassa. Ukrainan sodan sukupuolittuneista vaikutuksista on toteutettu UN Womenin ja Care International -järjestön toimesta selvitys,  joka tarjoaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa sodan sukupuolittuneista vaikutuksista eri ihmisryhmiin.

UN Womenin kautta toimitetaan myös teknistä ja asiantuntija-tukea humanitaarisen avun suunnitteluun ja toteutukseen, jotta sukupuolten tasa-arvo ja sodan sukupuolittuneet vaikutukset tulevat huomioiduksi avun suunnittelussa ja toimittamisessa. UN Women on myös yhdessä yhteistyökumppanien kanssa avannut naisille ja lapsille suunnattuja turvallisia tiloja, sekä tuottanut tukipalveluita maan sisäisille pakolaisille, jotka ovat kokeneet seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa.

 

Paikallisten naisjärjestöjen toiminnan jatkuvuuden takaaminen on ensiarvoisen tärkeää demokratian ja Ukrainan jälleenrakennuksen kannalta 

UN Women tukee Moldovassa ja Ukrainassa erityisesti paikallisia naisjärjestöjä, jotka tukevat toiminnallaan sodan vaikutuksista kärsiviä ihmisiä ja toimittavat elintärkeitä palveluita pakolaisnaisille ja -tytöille. Vuonna 2022 UN Women suuntasi yli 2,2 miljoonaa dollaria yli 20:lle naisten kansalaisjärjestölle vastatakseen nopeasti naisten ja tyttöjen muuttuviin tarpeisiin. UN Womenin ja naisten johtamien kansalaisyhteiskunnan kumppanien kautta tukea ja apua toimitettiin yli 37 400 naiselle ja tytölle 18 alueella eri puolilla maata, mukaan lukien yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat. 

Data osoittaa, että naiset ja naisjärjestöt johtavat yhteisöjen humanitaarisia toimia ja osallistuvat niihin merkittävästi.  Samaan aikaan naisjärjestöt tarvitsevat kipeästi joustavampaa rahoitusta ja osallistumista avustustoimiin liittyvään päätöksentekoon. Naisten ulossulkeminen päätöksenteosta huolimatta heidän keskeisestä roolistaan humanitaarisessa avussa heikentää avustusohjelmien tehokkuutta.

Kestävää rauhaa ei voi saavuttaa ilman tyttöjen ja naisten osallistumista ja heidän ääntään tulee kuulla konfliktin ratkaisun kaikissa vaiheissa. UN Women tukee yhdessä hallituskumppaneiden ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa naisten tasa-arvoista edustusta ja merkityksellistä osallistumista rauhan- ja turvallisuuspyrkimyksissä.

 

UN Women työskentelee maailmanlaajuisesti, jotta naisten tarpeet otettaisiin paremmin huomioon kriisitilanteissa, ja jotta naiset pääsisivät osallistumaan rauhanprosessien kaikilla tasoilla.

Lahjoittamalla UN Women Suomen hätäapukeräykseen teet konkreettisen teon Ukrainan naisten ja heidän perheidensä oikeuksien ja turvallisuuden puolesta.

Artikkelikuvat: UN Women, UN Women/Aurel Obreja