Miksi naisiin investoiminen on ihmisoikeuskysymys? 

Lahjoita maailman naisille ja tytöille
Naisiin investoiminen on sekä ihmisoikeuskysymys että taloudellinen välttämättömyys. Maailmanlaajuiset talous- ja rahoitusjärjestelmät ovat osallisia sukupuolten epätasa-arvon ylläpitämisessä ja samat järjestelmät myös heikentävät ihmisoikeuksia. Samanaikaisesti tarvitaan kuitenkin taloudellisia resursseja näiden haasteiden voittamiseksi ja naisten oikeuksia tukevan maailman rakentamiseksi. Investointi naisiin mahdollistaa heidän menestymisensä, mikä edistää taloudellisesti mitattavissa olevaa hyvinvointia. 

Rahoitus- ja talousjärjestelmämme eivät edistä sukupuolten tasa-arvoa 

Maailma tavoittelee jatkuvaa kasvua ihmisten ja maapallon hyvinvoinnin ja terveyden kustannuksella. Nykyistä rahoitusjärjestelmää ohjaa voiton tavoittelu naisten kustannuksella, kun sijoittajien edut eivät vastaa naisten tarpeita ja prioriteetteja. Ilmastonmuutos on seurausta fossiilisten polttoaineiden rajattomasta kulutuksesta, jossa ei ole otettu huomioon niiden ympäristövaikutuksia. Ilmastokriisi koskee erityisesti naisia, jotka ovat alttiimpia ilmastonmuutoksen kielteisille seurauksille. 

Maailmanlaajuiset markkinat ja instituutiot muokkaavat naisten kokemuksia ja mahdollisuuksia ajoittain epätasa-arvoiseen suuntaan. Patriarkaalisten normien ja asenteiden vuoksi naiset tekevät enemmän palkatonta hoito- ja kotityötä, mikä rajoittaa heidän taloudellista toimijuuttaan, itsenäisyyttään ja hyvinvointiaan. Naiset tekevät kolme kertaa enemmän palkatonta hoitotyötä kuin miehet. Tämän työn taloudellinen arvo jää kuitenkin laskematta, sillä se ei näy bruttokansantuotteen (BKT) kaltaisissa mittareissa. Suhteettoman suuren osan tästä työstä tekee pienituloiset, maahanmuuttaja-ja rodullistetut naiset. Tämä korostaa naisten kokemaa moninaista syrjintää, johon vaikuttavat erilaiset tekijät kuten sukupuoli, ihonväri, vammaisuus, kansallisuus ja seksuaalisuus. 

Naisilla on vain 64 prosenttia miesten laillisista oikeuksista, ja tämä syvään juurtunut epätasa-arvo heikentää naisten taloudellisia mahdollisuuksia. Naiset ovat edelleen yliedustettuina matalapalkkaisissa töissä ja aliedustettuina korkeimmissa ansioluokissa. Tämä on vain yksi tekijä, joka aiheuttaa palkkaeroja miesten ja naisten välillä. Yli puolet kaikista työssäkäyvistä naisista työskentelee epävirallisessa taloudessa ja noin 90 prosenttia kehittyvissä maissa. Maailmanlaajuisesti palkkatyössä olevat naiset ansaitsevat keskimäärin 20 prosenttia vähemmän kuin miehet ja joissakin maissa ero on jopa 35 prosenttia. Sukupuolten eriarvoisuus on hätkähdyttävää myös yritysmaailmassa, sillä toiminnassa olevista yrityksistä vain 32 prosenttia on naisten perustamia, ja aloittelevista yrityksistä 20 prosenttia. Epätasa-arvoiset taloudelliset mahdollisuudet siirtyvät sukupolvelta toiselle, mikä lukitsee naisia köyhyyteen ja estää heitä hyötymästä tasapuolisesti talouskasvusta. 

Taloudelliset resurssit ovat välttämättömiä naisten oikeuksien toteutumiseksi  

Rahoitusjärjestelmän naisille aiheuttamista haasteista huolimatta sukupuolten välisen epätasa-arvon suunnan kääntäminen edellyttää taloudellisia resursseja. Arvioiden mukaan tasa-arvotavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan vuosittain 360 miljardin dollarin lisäinvestointeja. Nykyisellä tahdilla yli 342,2 miljoonaa naista ja tyttöä elää edelleen äärimmäisessä köyhyydessä vuonna 2030.  

Yksi tärkeimmistä sukupuolten tasa-arvoa edistävistä investoinneista on sosiaaliturva, joka on ratkaisevan tärkeä köyhyyden ja haavoittuvuuden vähentämiseksi. Kuitenkin vain 26,5 prosenttia naisista kuuluu kattavien sosiaaliturvajärjestelmien piiriin. 

Taloudellisten resurssien lisäksi naiset tarvitsevat pääsyn tiedon, teknologian ja luonnonvarojen piiriin, mukaan lukien maankäyttöoikeudet. 2,7 miljardilta ihmiseltä puuttui edelleen internetyhteys vuonna 2022, mikä on merkittävä este heidän mahdollisuuksilleen työllistyä tai perustaa yritys. Naisilla on miehiä harvemmin myös omistusoikeus tai turvattu hallintaoikeus maatalousmaahan 87 prosentissa maista, joista on tietoa saatavilla.  

Menestyneet naiset huolehtivat hyvinvoivista talouksista 

Sukupuolten tasa-arvon ja naisten voimaantumisen toteutumista ei tarvitse perustella taloudellisilla argumenteilla, sillä ihmisoikeuksien toteutuminen on arvokas asia itsessään. On kuitenkin selvää, että naiset edistävät taloutta suoraan osallistumalla taloudelliseen toimintaan, kuten viralliseen työhön ja yrittäjyyteen. Lisäksi naiset osallistuvat epäsuorasti talouskasvuun muilla tavoilla, kuten tekemällä suhteettoman suuren osan palkattomasta hoitotyöstä. Sukupuolten välisten työllisyyserojen poistaminen voisi lisätä BKT:tä henkeä kohti 20 prosenttia. 

Naisiin investoiminen luo myös uusia mahdollisuuksia. Arvioiden mukaan hoitopalveluiden nykyisten erojen poistaminen ja ihmisarvoisen työn laajentaminen loisi lähes 300 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä. Tutkimukset osoittavat myös, että hoitoalalle tehtävät investoinnit voisivat luoda lähes kolme kertaa enemmän työpaikkoja kuin samat investoinnit rakentamiseen. Samalla ne tuottaisivat 30 prosenttia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä. Investoinnit hoitoalaan vapauttaisivat myös naisille aikaa, jonka he voisivat käyttää taloudelliseen toimintaan, koulutukseen tai vapaa-aikaan. Näistä selkeistä hyödyistä huolimatta naisia ei huomioida talouden kysymyksissä.  

Naisten oikeuksien tunnustaminen investointikysymykseksi on edellytys uudistavien ratkaisujen löytämiselle. Investointien avulla naiset pääsisivät köyhyyden kierteestä toteuttamaan oikeuksiaan ja menestymään. Naisiin investoiminen on osallistavien yhteiskuntien rakentamisen kulmakivi. Naisten oikeuksien edistyminen hyödyttää meitä kaikkia. 

Artikkelin kuva: Flor de María Ramos, 23, on nuori maanviljelijä ja yksinhuoltajaäiti, joka asuu ja työskentelee Chalatenangossa, El Salvadorissa. Siellä hän on osallistunut UN Womenin aloitteisiin, jotka pyrkivät naisten taloudelliseen voimaantumiseen.  UN Women/Oscar Levia

Alkuperäinen englanninkielinen artikkeli julkaistu täällä.