Kansainvälinen siirtolaisten päivä 18.12. – Kaikilla siirtolaisnaisilla on oltava pääsy tarpeisiinsa vastaavien ja sukupuolen huomioon ottavien palvelujen piiriin.

Tue naisten oikeuksien toteutumista kaikkialla maailmassa

Kansainvälistä siirtolaisten päivää vietetään 18.12.

Naiset muuttavat monista eri syistä. He voivat joutua jättämään kotinsa köyhyyden tai erilaisten kriisien kuten konfliktien, sotien tai luonnonkatastrofien takia. He saattavat myös paeta sukupuolten epätasa-arvoisuuden ilmentymiä, kuten seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa sekä elinkeinon ja resurssien puutetta. Monet naiset muuttavat myös työ- tai opiskelumahdollisuuksien perässä mahdollistaakseen paremman elämän itselleen ja perheelleen.

Siitä huolimatta, että siirtolaisnaiset tuovat kohdemaahansa monipuolista ammattitaitoa ja osaamista ja ovat olleet korvaamaton osa COVID-19-toimien toteuttamista työskennellessään mm. lääkäreinä ja sairaanhoitajina, siirtolaisnaisiin kohdistuu pitkäaikaisia ja risteäviä syrjinnän muotoja, jotka heikentävät heidän hyvinvointiaan ja turvallisuuttaan.

Siirtolaisnaiset työskentelevät usein epävirallisella sektorilla tai esimerkiksi taloudenhoitajina, jolloin he jäävät monesti sosiaaliturvan ulkopuolelle. Tällöin he eivät ole oikeutettuja esimerkiksi sairasvakuutukseen, perhevapaisiin, eläkkeeseen tai työttömyysrahastoihin. Koronapandemian aikana nämä epäkohdat tulivat erityisen näkyväksi.

Lisäksi epävirallisella sektorilla työskennellään usein ilman sopimuksia, jolloin monet jäävät myös työsuojelun ulkopuolelle. Suojelun puutteessa siirtolaisnaiset ovat haavoittuvassa asemassa. Työnantajat ovat huonossa taloustilanteessa kevyin perustein erottaneet suojelun ulkopuolella olevia siirtolaisnaisia, ja monet ovatkin menettäneet työnsä ja täten elinkeinonsa.

On tärkeää muistaa, että siirtolaisuus on sukupuolittunut prosessi, jolla on erilaisia vaikutuksia naisille ja miehille. Sukupuolinäkökulma otetaan kuitenkin harvoin mukaan siirtolaisuuteen liittyvien lakien ja käytäntöjen suunnittelussa. Tähän on tultava muutos. Kun siirtolaisuuden sukupuolittuneet vaikutukset otetaan huomioon, voidaan varmistaa turvallinen muuttaminen, ehkäistä työ- ja ihmisoikeusrikkomuksia, pelastaa henkiä ja edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista sekä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyvinvointia.

Suomen naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto toimii naisten aseman parantamiseksi kriiseissä ja konflikteissa. Verkostoa koordinoi UN Women Suomi ulkoministeriön tuella. Lue lisää ja liity mukaan täällä.

Kuva: UN Women/Fahad Kaizer