fbpx
0 kohdetta

Planeetta 50-50

Kestävän kehityksen tavoitteet
Lue lisää

 

YK:n jäsenmaat hyväksyivät syyskuussa 2015 uuden, maailmanlaajuisen tiekartan vuoteen 2030 ja siihen liittyvät kestävän kehityksen tavoitteet. Kaikkia maita koskevien tavoitteiden päämääränä on pelastaa planeettamme ja tehdä siitä seuraavien vuosien aikana parempi paikka kaikille ihmisille.

Yksi kestävän kehityksen tavoitteista on sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen, joka samalla on edellytys muiden kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiselle.

Koska köyhyys, ilmastonmuutos, ruuan saatavuuden ongelmat, terveydenhuollon puute ja maailmanlaajuiset talouskriisit haavoittavat erityisesti naisia, heidän panoksensa ratkaisujen löytämisessä on keskeinen.

UN Womenin tavoitteena on Planeetta 50-50 – yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet miehille ja naisille vuoteen 2030 mennessä!

Tutustu myös kestävää kehitystä käsitteleviin oppimateriaaleihimme.

 icon_peace

Tutustu kestävän kehityksen tavoitteisiin

1. EI KÖYHYYTTÄ

SDG_E_Individual IconsEnsimmäisen kestävän kehityksen tavoitteen päämääränä on köyhyyden poistaminen sen kaikissa muodoissa kaikkialta. Naisilla täytyy olla yhtäläinen oikeus päästä pois köyhyysloukusta, alkaen sosiaaliturvan ja teknologian saatavuudesta. Ensimmäinen kestävän kehityksen tavoite saavutetaan, kun naisten syrjintä loppuu.

Naiset kautta maailman köyhtyvät ja pysyvät köyhinä, koska epätasa-arvo riistää heiltä perusoikeudet ja mahdollisuuden hyvinvointiin. Naiset käyvät palkkatyössä, luovat työpaikkoja yrittäjinä ja huolehtivat perheestä ja vanhuksista, ja näin ollen he tuovat merkittävän panoksen hyvinvointiin.

Kaikesta huolimatta esimerkiksi maata viljelevän naisen sato ja tulot jäävät vaatimattomammiksi kuin miehen, koska hän ei saa yhtä helposti siemenviljaa, luottoa, teknologiaa ja neuvontapalveluita. Nainen ei todennäköisesti omista viljelemäänsä maata – vain 20 % maanomistajista kautta maailman on naisia. Suvun maiden periminenkään ei ehkä ole mahdollista, koska lainsäädäntö saattaa kieltää perimysoikeuden, tai yhteiskunnalliset käytännöt yksinkertaisesti suosivat miespuolisia sukulaisia.

2. EI NÄLKÄÄ

SDG_E_Individual IconsToinen kestävän kehityksen tavoite tähtää nälän poistamiseen, ruokaturvan saavuttamiseen, ravitsemuksen parantamiseen ja kestävän maatalouden edistämiseen. Vaikka naiset kautta maailman huolehtivat kotitalouksien ruuanlaitosta jopa 90-prosenttisesti, kovina aikoina naiset ja tytöt todennäköisesti syövät vähemmän.

Ravitsemuksessa määrän ohella myös ruuan koostumus ja laatu ovat tärkeitä. Köyhissä kotitalouksissa naiset usein saavat vähemmän tarvitsemiaan ravintoaineita – myös raskaana ollessaan tai imettäessään. Sukupuolten välinen epätasa-arvo liittyy riittämättömään terveydenhuoltoon ja koulutukseen sekä tulotasoon, jonka avulla ihminen voisi parantaa elinolosuhteitaan.

Nälän lopettaminen tarkoittaa, että kaikki naiset saavat tarvitsemansa määrän ravintoaineita. Kun syrjintä lakkaa, maataloustuotannossa työskentelevät naiset voivat antaa merkittävän panoksen maailman ruokaturvallisuuteen.

3. TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

SDG_E_Individual IconsTerveellisen elämän ja hyvinvoinnin takaaminen kaikenikäisille ihmisille on myös sukupuolikysymys. Maat ovat sitoutuneet tarjoamaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita, mutta monet ongelmat ovat hidastaneet kehitystä.

Yli 225 miljoonalla naisella ei ole mahdollisuutta käyttää ehkäisyä, vaikka he sitä tarvitsisivat. Kehittyvillä alueilla, jossa äitiyskuolleisuus on 14 kertaa korkeampaa kuin kehittyneissä maissa, vain puolet raskaana olevista naisista saa edes vähimmäistason äitiysneuvontaa ja terveydenhuoltoa.

4. HYVÄ KOULUTUS

SDG_E_Individual IconsMaailman kaikilla kehittyvillä alueilla kaikki tai lähes kaikki pojat ja tytöt aloittavat ensimmäisen asteen koulunkäynnin. Vaikka saavutus on historiallinen, se on silti kaukana valmiista. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vain 23 % köyhistä maaseudun tytöistä käy koulun loppuun. Monissa maissa sukupuolten välinen kuilu kasvaa merkittävästi, kun siirrytään toisen ja kolmannen asteen koulutukseen.

Avoimen, tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen sekä elinikäisten oppimismahdollisuuksien takaaminen kaikille on myös edellytys sukupuolten tasa-arvon saavuttamiselle.

5. SUKUPUOLTEN TASA-ARVO

SDG_E_Individual IconsNaisilla on kriittinen rooli kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, koska monet tavoitteet tunnustavat erityisesti naisten tasa-arvon ja voimaannuttamisen sekä itse tavoitteena että osana ratkaisua. Tavoite viisi onkin puhtaasti sukupuolitavoite.

Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen ja naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen edellyttää naisten syrjinnän lopettamista kaikissa muodoissaan, naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamista, tyttöjen sukuelinten silpomisen ja lapsiavioliittojen lopettamista sekä palkattoman hoiva- ja kotityön arvon tunnustamista. On myös varmistettava naisten tehokas osallistuminen ja yhtäläiset mahdollisuudet johtaa kaikkia päätöksenteon tasoja politiikassa, taloudessa ja yhteiskunnassa.

6. PUHDAS VESI JA SANITAATIO

SDG_E_Individual IconsVedensaannin ja sen kestävän käytön varmistaminen sekä riittävän sanitaation takaaminen kaikille edellyttää naisten ja tyttöjen erityistarpeiden huomioimista. Riittämätön veden saatavuus tuo naisille ylimääräisen taakan kannettavaksi. 25 maassa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa naiset käyttävät yhdessä päivässä 16 miljoonaa tuntia veden hakemiseen, mikä usein haittaa koulunkäyntiä ja palkkatyössä käymistä.

Jos kouluissa ei ole erikseen tytöille tarkoitettuja saniteettitiloja, se voi olla vanhemmille merkittävä syy pitää tytöt kotona.

7. EDULLISTA JA PUHDASTA ENERGIAA

SDG_E_Individual IconsKotitalouksissa naiset ovat usein pääasiallisesti vastuussa energiasta. Kun nykyaikaisia energialähteitä ei ole saatavilla, he käyttävät joka päivä tuntikausia ruuanlaittoon ja kodin lämmittämiseen tarvittavan polttoaineen keräämiseen. Kodin ilmanlaatua heikentää muun muassa runsaasti savuttava, alkeellinen liesi, jossa poltetaan puuta tai eläinten lantaa. Monet naiset kärsivät huonolaatuisen, saastuneen sisäilman aiheuttaneista vaivoista.

Kotitalouksien pääasiallisina energiavastuullisina naisilla voisi olla merkittävä rooli kestävän, nykyaikaisen energian käytön laajentamisessa. Kestävän kehityksen tavoitteena on edullisten, luotettavien, kestävien ja uudenaikaisten energiamuotojen tuominen kaikkien ulottuville. Sukupuolinäkökulma on otettava mukaan energiasuunnitteluun ja politiikan suunnitteluun, ja naisten johtajuutta on aktiivisesti edistettävä.

8. IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA

SDG_E_Individual IconsOsallistava, kestävä talouskasvu hyödyttää kaikkia. Se ei vahingoita ympäristöä ja käyttää luonnonvaroja järkevästi, jotta niitä riittää myös tuleville sukupolville.

Monille ihmisille työllistyminen tarjoaa väylän taloudelliseen hyvinvointiin. Osallistavassa taloudessa kunnollinen työ tarkoittaa elämiseen riittävää palkkaa, työturvallisuutta ja suojelua syrjintää vastaan.

Edistystä on tapahtunut. Kaksikymmentä vuotta sitten 40 % naisista kävi palkkatyössä; tänään luku on 48 %. Mutta edelleenkin naiset kautta maailman ansaitsevat miehiä vähemmän. Sukupuoliin liittyvät stereotypiat määrittelevät usein ”naisten työt”, ja saattavat johtaa naiset joihinkin huonoimmista työtehtävistä. 143 maasta vähintään 90 % rajoittaa naisten työskentelyä lainsäädännön kautta.

9. KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA, INNOVAATIOITA JA INFRASTRUKTUUREJA

SDG_E_Individual IconsInfrastruktuuri, eli tiet, sillat ja yrityksille ja yksityishenkilöille tarjottavat palvelut mahdollistavat talouskehityksen. Infrastruktuurin tulee olla kestävä silloin kun sitä rakennetaan sekä käytön aikana, ja sen tulee voida toipua mahdollisista onnettomuuksista helposti.

Kestävän kehityksen tavoitteena on kestävän infrastruktuurin ja teollisuuden rakentaminen sekä innovaatioiden edistäminen. Näiden suunnittelun, rakentamisen ja rahoittamisen tulee huomioida sukupuolinäkökulmat, jotta naisilla on käytettävissään heidän tarvitsemansa palvelut. Monissa maissa, erityisesti vähiten kehittyneissä, siirtyminen maataloudesta teollisuuteen mahdollistaa paremmin palkatun työn ja korkeamman elintason. Nykyisten ja tulevien teollisuudenalojen tulee pyrkiä kestävään toimintaan, muun muassa kehittämällä uusia keksintöjä ja päivittämällä teknologiaa.

10. ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMINEN

SDG_E_Individual IconsMaailman maiden sisäinen ja maidenvälinen epätasa-arvo on lisääntynyt jopa korkean talouskasvun aikana. Valtioiden omat ja maailmantalouden käytännöt ylläpitävät ja aiheuttavat epäoikeudenmukaisia eroavaisuuksia ja heikentävät yhteiskunnan rakenteita. Kestävän kehityksen tavoitteena on voimaannuttaa ja edistää kaikkien sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallistumista iästä, sukupuolesta, vammaisuudesta, rodusta, etnisyydestä, alkuperästä, uskonnosta tai taloudellisesta tai muusta statuksesta riippumatta.

Naiset käyvät töissä, osallistuvat politiikkaan, toimivat johtajina ja rikkovat stereotyyppejä ja yhteiskunnallisia tabuja enemmän kuin koskaan ennen. Silti, sukupuolten epätasa-arvo altistaa naiset edelleen voimakkaille tasa-arvoeroille. Maailmanlaajuisesti naiset ansaitsevat 24 % vähemmän kuin miehet. Naisten työpaikat ovat haavoittuvaisempia kuin miesten ja jopa 75 % naisten tehtävistä kehitysmaissa on epävirallisia tai suojattomia.

Naisia kohdellaan usein toisen luokan kansalaisina yhteiskunnallisten normien johdosta, ja yhteiskunnassa on vakavia rakenteellisia kehittymisen esteitä. Esimerkkeinä ovat lait, jotka eivät säädä rangaistusta sukupuolittuneeseen väkivaltaan syyllistyneelle, tai budjetit, jotka eivät rahoita naisten kipeästi tarvitsemia palveluita.

11. KESTÄVÄT KAUPUNGIT JA YHTEISÖT

SDG_E_Individual IconsTavoitteena on rakentaa turvallisia ja kestäviä kaupunkeja ja yhteisöjä. Monille miehille ja naisille mahdollisuus muuttaa kaupunkiin on mahdollisuus saada parempi elämä.

Kaupungit ovat myös syvän epätasa-arvon ja epätoivon alueita. Monet siirtolaiset, joista monet ovat naisia, saattavat päätyä ylikansoitettuihin slummeihin, joissa on huono julkinen liikenne tai peruspalveluita, kuten puhdasta vettä ei ole saatavilla. Sukupuoleen perustuva syrjintä korostaa ja lisää naisille aiheutuvia riskejä. Esimerkiksi, jos saatavilla ei ole bussia, jotta voisi lähteä sairaalaan synnyttämään, voi siitä aiheutua pysyvä vammautuminen tai kuolema.

12. VASTUULLISTA KULUTTAMISTA

SDG_E_Individual IconsTavoitteena on kehittää kestäviä kulutus- ja tuotantotapoja. Kestämättömät kulutuksen ja tuottamisen mallit, jotka ovat historiassa keskittyneet korkeimman elintason maihin ja ihmisryhmiin, ovat työntäneet maailman sen kestokyvyn rajoille. Näiden rajojen ylittäminen voi tarkoittaa, että resurssit häviävät lopullisesti. Ilmastonmuutos, johon kasvihuonekaasujen päästöt vaikuttavat, on alati kasvava uhka.

Jätettä tuottavaa yltäkylläisyyttä esiintyy samaan aikaan, kun toisaalla on kipeä tarve saada perusasioita pysyäkseen hengissä. Maailman köyhimmistä ja haavoittuvaisimmista ihmisistä 60 % on naisia, joiden perheiden päivittäinen elanto riippuu aina vain kipeämmin riistetyistä luonnonvaroista. Naisilla on oltava yhtäläinen mahdollisuus sekä tuottaa että kuluttaa ja heillä on oltava yhtäläinen mahdollisuus esimerkiksi omistaa maata ja teknologiaa.

13. ILMASTOTEKOJA

SDG_E_Individual IconsIlmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan taisteleminen on vahvasti sukupuolikysymys. Ilmastonmuutos on suurin uhka monille haavoittuvaisimmille ihmisille, joista suuri osa on köyhiä naisia. Heidän kannaltaan ilmaston muuttuminen on jo päivittäinen tosiasia. Monet joutuvat käyttämään aina vain enemmän aikaa ruuan, polttoaineen ja veden hakemiseen, tai kamppailevat viljelläkseen maata. Katastrofin iskiessä naiset kuolevat todennäköisemmin.

Naisilla on paljon kokemusta ja perimätietoa luonnonvaroista, ja he voivat tarjota arvokasta tietoa ilmastonmuutoksen riskeihin varautumiseksi. Heillä on myös oikeus kaikkiin mahdollisiin tapoihin suojella itseään, samoin kuin osallistua päätöksiin, joilla on ihmisille ja maapallolle perustavia vaikutuksia.

14. VEDENALAINEN ELÄMÄ

SDG_E_Individual IconsMaailman meret täyttävät planeetan pinnasta 70 %  ja ovat kriisissä. Tuhoisa liikakalastus, saastuminen ja merten happamoituminen ovat kuluttaneet kalakannat ja saaneet merten ekosysteemit epätasapainoon. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma ilmaston lämpeneminen sulattaa jäätiköitä, mistä johtuen merenpinnan nousu uhkaa koteja kaikkialla. Siksi kestävän kehityksen tavoitteena on säilyttää merten ja niiden tarjoamien luonnonvaroja sekä edistää niiden kestävää käyttöä.

Pitkällä aikavälillä merten muutokset voivat vaikuttaa ilmaston muuttumiseen merkittävästi. Tällä hetkellä välittömät vaikutukset tuntuvat rannikkoseuduilla ja niillä, joiden elinkeino on riippuvainen merestä.

Maailman 120 miljoonasta kalastuksen parissa työskentelevästä ihmisestä 47 % on naisia. Naiset hoitavat enimmäkseen vaatimattomia, matalasti palkattuja sesonkitehtäviä kalankäsittelyssä, pakkaamisessa ja markkinoinnissa. Heiltä puuttuu usein sopimus tai terveyden, työturvallisuuden ja työoikeuksien suojelu. Naiset ansaitsevat keskimäärin 64 % miesten ansioista – saman alan samoista tehtävistä.

Merten kunnon heikkeneminen aiheuttaa riskin naisille, joilla on vähemmän omaisuutta ja vaihtoehtoja itsensä elättämiseen ja joihin luonnonvarojen menetys vaikuttaa merkittävästi.

15. MAANPÄÄLLINEN ELÄMÄ

SDG_E_Individual IconsMetsiä on hakattu tuhoisaa vauhtia kautta maailman ja voitot ovat usein menneet paikallisten yhteisöjen ulkopuolelle. Puiden kaataminen vähentää luonnon monimuotoisuutta ja sen kapasiteettia toimia hiilinieluna ja imeä hiilidioksidia ilmasta. Maankäytön tavat sekä myös ilmastonmuutokseen liittyvä kuivuus ovat johtaneet maan vahingoittumiseen ja autioitumiseen.

Naiset voivat olla ensimmäisten uhrien joukossa ja kokevat vaikutuksen voimakkaimmin, koska usein juuri heidän velvollisuuksiinsa kuuluu ruuan ja polttoaineen hankinta. Naisten rajoitettu maanomistusoikeus vähentää heidän kykyään sopeutua menetyksiin tai päättää maan käytöstä – omaksi ja ympäristön hyväksi.

Tavoitteena on suojella ja palauttaa ennalleen maan ekosysteemejä sekä edistää niiden kestävää käyttöä. Metsien kestävää käyttöä täytyy edistää, aavikoitumista hidastaa, maaperän köyhtymistä estää sekä luonnon monimuotoisuutta puolustaa. Naiset, erityisesti alkuperäiskansojen naiset, on otettava mukaan ekosysteemiä koskevaan päätöksentekoon jokaisella tasolla, koska he ovat keskeisiä toimijoita planeettamme suojelussa.

16. RAUHAA JA OIKEUDENMUKAISUUTTA

SDG_E_Individual IconsKonfliktit ja sodat vaikuttavat eri tavoin miehiin ja naisiin, tyttöihin ja poikiin. Monesti nämä vaikutukset on jätetty huomiotta konfliktien ennaltaehkäisyssä, ratkaisemisessa ja rauhanrakennuksessa. Esimerkiksi sotien ja konfliktien aikana naiset yhdessä lasten kanssa muodostavat usein suurimman osan kotiseudultaan paenneesta väestöstä.

Seksuaalista väkivaltaa käytetään sotataktiikkana, jolta erityisesti tyttöjen ja naisten on vaikea suojautua. Lisäksi naisten osuus rauhanneuvotteluiden vetäjinä ja erityisesti rauhansopimusten allekirjoittajina on ollut vain muutaman prosentin luokkaa viimeisen parin vuosikymmenen aikana.

Rauhalliset ja osallistavat yhteisöt pystyvät varmistamaan, että lakeja noudatetaan ja turvaavat jokaiselle yhtäläisen mahdollisuuden saada oikeutta. Ne suojelevat ihmisiä eri väkivallan muodoilta, myös sukupuolen perusteella tapahtuvalta väkivallalta, ja rajoittavat korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

Rauhallisissa yhteisöissä päätöksenteko on osallistavaa ja eri ryhmien tarpeet huomioivaa kaikilla tasoilla. Rauhalliset ja osallistavat yhteisöt ovat mahdollisia, kun kaikki lait, päätöksenteko ja käytänteet tukevat naisten, miesten, tyttöjen, poikien ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.

17. YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS

Kestävän kehityksen tavoitteiden merkitys haihtuu, jos niiden toteuttamiseksi ei ole keinoja. Ensisijaisia työkaluja ovat rahoitus, teknologia, osaaminen, kumppanuudet ja tieto. Tavoitteena on tuen tarjoaminen kestävän kehityksen rakentamiseen ja globaalin kumppanuuden elvyttäminen.

Sukupuolten tasa-arvo on kaikille kestävän kehityksen tavoitteille keskeinen, mutta usein naiset jäävät osattomaksi toteutuksesta ja tuloksista. Vaikka hallitukset käyttävät enenevässä määrin sukupuolitietoista budjetointia naisia hyödyttävien palveluiden ja ohjelmien tukemiseksi, jopa 90 % tarpeista jää silti ilman rahoitusta.

UN Women pyrkii tuomaan naiset toimeenpanon keskiöön edistämällä sukupuolitietoista budjetointia, joka on naisten oikeuksien toteuttamisen kannalta olennaisen tärkeä työväline. UN Women auttaa naisia saamaan teknologiaa käyttöönsä ja tavoittelemaan voimaantumisen ja kestävämmän ympäristön tuomaa kaksinkertaista hyötyä.

 icon_conflict-support

Kestävää kehitystä kaikkialla maailmassa

Mauritania

Maailmassa on yhä 836 miljoonaa äärimmäisessä köyhyydessä elävää ihmistä. Mauritanian Braknassa äidit kokoontuvat oppimaan lasten kehitykseen vaikuttavia asioita. Vahva koulutuspohja ja hyvä terveys ovat avaimia kestävään kehitykseen. Köyhyys vaikeuttaa näitä tavoitteita, ja usein perheen tyttöjä mietitään viimeisenä.

Kuva: UNICEF/Agron Dragaj

Vietnam

Maanviljelijä kävelee tyttärensä kanssa pellolla kantaen painavaa lastia kuivattuja maissinlehtiä Pohjois-Vietnamissa. Ilmastonmuutos merkitsee naisille ja lapsille uusia vaikeuksia veden ja polttopuun hakumatkojen pidentyessä. Monissa kehitysmaissa naiset käyttävät useita tunteja päivässä biomassan keräämiseen polttoaineeksi.

Kuva: UNDP/Canh Tang

Libanon

Libanonin pääkaupungissa Beirutissa nuori käsityöyrittäjä tekee puutöitä osuuskunnan tarjoamalla jaetulla työhuoneella. Osuuskunnat tarjoavat naisille mahdollisuuden resursseihin ja omiin tuloihin. Siten ne vahvistavat myös koko taloutta.

Kuva: UN Women/Joe Saade

Mali

Malilainen tyttö harjoittelee koripalloa auringonlaskun aikaan yhdessä Afrikan vanhimmista kauppakeskuksista Gaossa. Jihadistien miehitysten aikana tytöiltä kiellettiin urheilun harrastaminen ja shortsien pitäminen. Naisten oikeus urheiluun ei ole itsestäänselvyys muuallakaan. Vasta vuoden 2012 olympialaisissa kaikilla mailla oli kisaedustajina naisia.

Photo: UN Photo/Marco Dormino

Saksa

Ramsteinin lentotukikohdassa Saksassa on hammasklinikka, jossa hammaslääkäri tutkii potilastaan. Naisia on yhä enemmän lääketieteellisillä aloilla. Itäisessä ja Keski-Euroopassa tutkijoista 40 % on naisia, myös lääketieteessä ja terveystieteissä. Se on 10 prosenttiyksikköä enemmän kun maailman keskiarvo.

Kuva: Ryan Langhorst

Kolumbia

Kolumbialaisessa satamakaupungissa Tumacossa naiset pyörittävät ravintolaa, joka on erikoistunut friteerattuun kalaan. Naiset tienaavat edelleen vähemmän kuin miehet, heillä on vähemmän omaisuutta ja he työskentelevät usein matalapalkka-aloilla. Kehitysmaissa 75 % naisten palkkatyöstä on epävirallista ja suojatonta.

Kuva: UN Women/Ryan Brown

Turkmenistan

Turkmenistanissa tilastotieteilijät syöttävät dataa prosessoitavaksi ja analystoitavaksi. Tieto- ja viestintäteknologialla voidaan voimaannuttaa naisia ja tyttöjä maailmanlaajuisesti. Erityisesti sosiaalinen media on kanava, jossa naisten äänet ja tasa-arvokysymykset on nostettu esiin.

Kuva: The World Bank

 

Yhdysvallat

Naiset kävelevät töihin New Yorkin aamuruuhkassa. Niin vilkkaissa suurkaupungeissa kuin maaseudun köyhissä kylissä naisten ansiotulot hyödyttävät perheitä, yhteisöjä ja koko yhteiskuntaa. Silti naisille maksetaan keskimäärin  24 % vähemmän kun miehille samasta työstä. Naiset käyttävät myös kaksi kertaa miehiä enemmän aikaa palkattomaan koti- ja hoivatyöhön.

Kuva: UN Women/Ryan Brown

Thaimaa

Thaimaalaiset poliisikadetit osallistuvat koulutukseen, joka käsittelee naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamista. Koulutuksen tarkoituksena on saada poliisivoimat reagoimaan tehokkaammin näihin rikoksiin. Neljästäkymmenestä maasta kerätyn tiedon perusteella naispoliisien määrä vaikuttaa seksuaalirikosten raportointiin

Kuva: UN Women/Montira Narkvichien

Brasilia

Brasilian koillisosassa Pernambucossa, naisten tanssiryhmä esittää afro-alkuperäiskansojen karnevaalitanssin, jonka perinteisesti miehet tanssivat. Ympäri maailman naiset käyttävät taidetta muuttamaan julkista keskustelua ja sukupuolten tasa-arvoon liittyviä käsityksiä.

Kuva: UN Women/Lianne Milton

Intia

Intian pohjoisessa osavaltiossa Rajasthanissa äiti jakaa oppimisen ilon auttamalla poikaansa kotitehtävissä. Lukutaitoisille äideille syntyvät lapset jäävät henkiin 50 % todennäköisemmin maissa, joissa lapsikuolleisuus on suurta. Jokainen naisen käymä kouluvuosi vähentää lapsen kuolleisuusriskiä kymmenellä prosentilla.

Kuva: UN Women/Shaista Chishty

Etelä-Sudan

Vain naisista koostuva miinanraivausryhmä hoitaa Sudanin sisällissodasta jääneiden maamiinojen raivausta. Työnkuvaan kuuluu 25 kilon kamppeiden raahaaminen ja tappavien räjähteiden etsiminen.

Photo: UNMAS/Elena Rice

 icon_jobs

Työmme johtaa tuloksiin